İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi "Hüzün Yılı" denilen hadisenin sebebidir?

Doğru Cevap: "D" Hz. hatice ve Ebu Talib'in ölmesi
Soru Açıklaması

Bu iki zatın ölümü peygamber efendimizi bayağı üzdüğünden yas tutulmuş ve bı yıla hüzün yılı denmiştir

2.

Peygamber Efendimizin Hicreti nereye gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması

Medine’ye hicret kararı Medine’de İslâm’ın kök salmasıyla mümkün olmuştu. Medine, Hz. Peygamber’in hicret yurdu olarak seçebileceği nadir yerlerden biriydi.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Maînliler 
Soru Açıklaması
4.
Hacib ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazasından sorumlu kişi
Soru Açıklaması

Hicâbe (veya Sidâne): Hicâbenin sözlük anlamı “örtmek, birinin bir yeregirmesine engel olmak”tır. Bu görevi üstlenen kişi temelde Kâbe’nin bakımı,kapısının ve anahtarlarının muhafazasından sorumlu idi. Hâcib adı verilengörevli, Kâbe’nin anahtarlarını elinde bulundurur ve belirli zamanlardaziyaretçilere açar, ondan izinsiz kimse Kâbe’ye giremezdi. Aynı zamanda Makam-ı İbrahim’in, Kâbe’ye hediye edilen kıymetli eşya ile iç ve dışörtülerin korunması ve bakımı gibi önemli hizmetler de bu görevli tarafındanyürütülürdü.

5.

Aşağıda hicretin ilk yıllarına ait bazı önemli gelişmeler verilmiştir. bu gelişmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hicretin 4. senesinde Hac farz kılındı
Soru Açıklaması

Hac Medineye hicretten 9 sene sonra farz kılınmıştır.

6.

Hz. Muhammedin annesi olan Amine kimin kızıdır?

Doğru Cevap: "A" Abdümenaf
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in annesi Abdümenaf'ın kızıdır.

7.

Bedir savaşında öldürülen Ebu Cehil yerine Mekkeliler başa kimi geçirmişlerdir?

Doğru Cevap: "E" Ebu Süfyan
Soru Açıklaması

Mekkeliler medinelilerle savaşmak üzere başa Ebu Süfyan'ı geçirmişlerdir.

8.

Hz. Peygamber'in  Hicretin 6. Yılı Zilkade ayının ilk günlerinde ashabıyla birlikte Mekke’ye gitmesinin gerçek nedeni neydi?

Doğru Cevap: "A" Kabe’yi ziyaret
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber hicretin 6. yılı Zilkade ayının ilk günlerinde (Mart 628) gördüğü rüyasında, ashabıyla birlikte Mekke’ye giderek Kâbe’yi ziyaret etmişti. Bu rüya üzerine umreye gidileceğini müjdeledi ve gitmek isteyenlerin hazırlanmalarını söyledi.  

9.
Peygamberimiz annesi ile birlikte Medine’den Mekke'ye dönerken annesi nerede hastalandı ve genç yaşta vefat etti?
Doğru Cevap: "B" Ebva
Soru Açıklaması

Peygamberimiz annesi, Âmine Mekke’ye dönerken Medine’ye yaklaşık 190 km. mesafede bulunan Ebvâ’da hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Âmine’nin ölümünden önce küçük yavrusuna bakarak şöyle söylediği anlatılır: “Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her çok azalır. Her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim, ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum”. Doğru cevap B dir.

10.

Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Bu sözleşme ile Medine'deki müşrik Araplar ve Yahudiler, Müslümanları dinî, siyâsî ve sosyal açıdan tanımış oldular.
Soru Açıklaması

Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak düzenlenen bu metin,ana kaynaklarımızda bir bütün olarak yer almaktadır. "Kitâb", "Sahîfe" ve"Müvâdea", yani sulh antlaşması adını taşıyan bu belge, zamanımızdaMedine Anayasası, Medine Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesigibi isimlerle adlandırılmaktadır.Medine belgesi daha ilk maddede bir savaş durumunda müslümanolmayanların da Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını öngörmekteydi.

Medine belgesi, açıkça Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onlarınişbirlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermelerini yasaklamıştır.Medine’ye bir düşman saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere birMüslüman-Yahudi ittifakı yapılacaktır.

Yahudiler, Müslümanlara düşman olan Mekkelilere bundan böyle emân hakkıtanımayacaklardır.

Belgede Müslümanların ve İslâm’ın hukûkî ve sosyal varlığı, diğerunsurlar tarafından tanınmaktadır. Bu sözleşme ile Medine'deki müşrikAraplar ve Yahudiler, Müslümanları dinî, siyâsî ve sosyal açıdan tanımışoldular.

Doğru cevap D'dir.

11.

Hz. Peygamberin Medine'de Yahûdîlerle anlaşmalar yapması ve onlarla barış içinde yaşamak istemesinden sonra anlaşmaya aykırı davranan Yahudiler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kaynuka Yahudileri
Soru Açıklaması

Soru kökünde ifade edilendurum kaynuka Yahudileriyle ilgilidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

12.

Mekke'nin Fethi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B"  Ebu Süfyan yaptığı kötülüklerden dolayı Mekke'den sürgün edilmiştir
Soru Açıklaması

EbûSüfyân ve iki arkadaşı, etrafı aydınlatan ateşlerin mahiyetini öğrenmeye çalışırken, gözcüler tarafından yakalanıp Hz. Peygamber’in huzuruna getirildi. Mekke lideri, biraz tereddüdün ardından Müslüman oldu. Hz. Peygamber, onu bir kaya üzerine çıkartıp, ordusuna onun önünden resmigeçit yaptırdı. Kabile birlikleri geçtikçe hayretini gizleyemeyen ve İslâm ordusunun büyüklüğünü yakından gören Kureyş liderini Mekkeliler’in savaşsız teslim olmalarını sağlamak üzere Mekke’ye göndermiştir. Doğru yanıt B seçeneğdir.

13.
Allah’ın Resûlü, vahiy tecrübesiyle kaç yaşında karşılaştı?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması

Allah’ın Resûlü, vahiy tecrübesiyle 40 yaşında karşılaştı. Doğru cevap C'dir.

14.

Muhacirlerle ensarın kardeş ilan edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Muâhât
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar. Karşılıklı kardeşlik (Muâhât) ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşeceklerdi. Esasen Müslüman olan herkes birbirinin din kardeşidir.

15.

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı kapısı Kâbe’ye açılan toplantı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Dârünnedve
Soru Açıklaması

Dârünnedve

16.

Hz Peygamber, nübüvvetin 5. yılında. (M. 615) İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Müslümanların bir kısmını nereye gönderme kararı almıştır?

Doğru Cevap: "E" Habeşistan
Soru Açıklaması

İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Hz. Peygamber, nübüvvetin 5. yılında (M. 615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi Cahilliye döneminde hac yapılan “haram aylar”dan biri değildir?   

Doğru Cevap: "C" ramazan
Soru Açıklaması

Aynı zamanda hac mavsimi eşhürü’l-hurum denilen “haram aylar”da (zilkade, zilhicce , muharrem, receb) olduğu için bu dönemi bir barış ve esenlik dönemi olarak geçirirlerdi.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan’da Kurulan Devletlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tedmürlüler
Soru Açıklaması

Tedmürlüler Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden biridir. Doğru cevap "E" şıkkıdır.

19.
Hangisi Hz.Peygamber'in gelirlerindedir?
Doğru Cevap: "E" Savaş ganimetlerinin beşte biri
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, peygamberliği veya devlet başkanlığı dolayısıyla herhangi bir ücret almıyordu. Fakirlere verilmesi gereken zeka^ttan ve diğer vergi gelirlerinden de hiçbir şekilde yararlanmazdı.

Enfal su^resinin 41. ayetine göre, ganimetlerin beşte birinden kendisine tahsis edilmiş olan hisse ve ayrıca asker sıfatıyla ganimetlerden payına düşen miktar Hz. Peygamber'in gelirlerindendir. Doğru cevap E'dir.

20.

Aşağıdaki Hudeybiye antlaşmasının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Antlaşma sayesinde Müslümanlar Mekke'yi rahatlıkla ziyaret edebildi.
Soru Açıklaması

İlk bakışta müslümanların aleyhinde görünen Hudeybiye antlaşması, Müslümanlar ve İslâm’ın yayılışı açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Başta o zamana kadar Hz. Peygamber’i hiçbir şekilde muhatap kabul etmeyen Kureyş müşrikleri, bu antlaşma ile onun kurduğu Medine İslâm Devleti’ni resmen tanımışlardı. Ayrıca Hz. Peygamber, bu antlaşmayla Hendek gazvesinde Medine’yi kuşatan düşman ittifakını parçalamıştı. Ancak antlaşmaya göre Müsümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler; ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip umre yapabileceklerdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.