İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 11
1.
“Şakk-ı sadr” (göğsün yarılması) hadisesi ne zaman meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Peygamber Efendimiz, Halîme’nin sorumluluğunda iken
Soru Açıklaması

Peygamberimizin süt annesinin yanında bulunduğu dönemde “şakk-ı sadr” (göğsün yarılması) adi verilen hadisenin vukû bulduğu kaynaklarda zikredilmektedir.

2.

Yahudiler, Kureyşliler ve müşrik Arap kabilelerinin birleşik güçlerine karşı yapılan ve 23 gün süren Hendek Gavzesi’nın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ahzâb Savaşı
Soru Açıklaması

Ahzâb Savaşı

3.

İslamiyet öncesinde Hacerülesved’i yerinden sökerek gömen ve Zemzem Kuyusu’nu kapatarak yerini belirsiz hale getiren kavim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cürhümlüler
Soru Açıklaması

Cürhümlüler

4.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî de yapılan işlerden biri değildi?

Doğru Cevap: "B" Medine'li gençlerin Düğünleri yapılırdı,
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî aynı zamanda askerî işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanılırdı. Mescid, elçilerin kabul edildiği, bazan duruşmaların yapıldığı, folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekândı. 

5.

Hz. Muhammed, ilk çocuğu dolayısıyla geleneğe uyularak hangi künye ile anılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Ebû’l-Kâsım
Soru Açıklaması

Ebû’l-Kâsım

6.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Teym b. Mürre   
Soru Açıklaması
7.

Hz. Peygamber hangi eylemi sırasında İslam dinin prensipleri ve evrenselliğini tebliğ etmiştir?

Doğru Cevap: "B" Vedâ Hutbesi
Soru Açıklaması

Vedâ Hutbesi

8.

Bedir Savaşında Utbe'nin karşısında kim savaşmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. Hamza
Soru Açıklaması

Hz. Hamza bu savaşta Utbe'yi öldürmüştür.

9.

Cuma namazı ne zaman farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hicretin birinci yılında
Soru Açıklaması

Cuma namazı hicretin birinci yılında farz kılınmıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin Hicretten önceki ismidir?

Doğru Cevap: "C" Yesrib
Soru Açıklaması

Yesrib, Medine şehrinin Hicretten önceki ismidir. Ancak bu isim fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber buranın ismini değiştirmiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.

I. Hz Osman tarafından kaleme alınmıştır

II. Anlaşma süresi on yıldır

III. Anlaşmaya göre Müslümanlar gelecek yıl Kabeyi ziyaret edebilecekler, yanlarında sadece kılıç bulunduracaklar ve süre 3 gün olacaktır.

IV. (Zilhicce 6/Nisan 628) tarihinde imzalanmıştır

V. Anlaşma gereğince  Müslüman olup velisinin izni olmadan Medine sığınan Mekkeliler  ve aynı şekilde Mekke'ye dönen Müslümanlar karşılıklı iade edilecektir

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasını doğru olarak tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" II, III, IV, 
Soru Açıklaması

I. ve V. seçenekte verilen bilgiler çeldirici olarak kullanılmıştır. Antlaşma Hz. Ali tarafından kaleme alınmıştır. Antlaşma gereğince ise Sulhün devam ettiği süre zarfında Mekke müşriklerinden İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar Mekke’ye geri gönderilecektir. Ancak müslümanlardan birisi Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

12.

Hz. Muhammed'in yanında yetiştiği amcası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ebû Tâlib
Soru Açıklaması

Ebû Tâlib

13.
Hz.Muhammed'in ileride peygamber olacağını anlayan kişinin ve olayın adları sırasıyla hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Rahip Bahîra ve Bahîra Hadisesi
Soru Açıklaması

Rahip Bahîra ve Bahîra Hadisesi

14.

Peygamber Efendimiz’in Hz. Hatice ile evliliğinden kaç erkek kaç kız çocuğu olmuştur?

Doğru Cevap: "A" İki erkek Dört Kız
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz’in Hz. Hatice ile evliliğinden iki erkek ve dört kız çocukları dünyaya geldi.

15.

Uhud savaşında okçuların başındaki kumandan kimdir?

Doğru Cevap: "C" Abdullah bin Cübeyr
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed 50 okçudan oluşan birliğin başına Abdullah bin Cübeyri getirmiş ve ne olursa olsun oradan ayrılmamalarını emretmiştir.

16.

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere verilen isim nedir?

Doğru Cevap: "A" Arab-ı Müsta`ribe
Soru Açıklaması

Arab-ı Müsta`ribe Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelmektedir. Bunların soyu Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmailîler veya onun soyundan gelen uzak torunlarına nispetle Adnânîler, Meaddîler, Nizârîler de denilmektedir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Medine vesikasının önemli sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Medine'deki Yahudiler arasında Müslüman olanların sayısında fazlaca artış olmuştur.
Soru Açıklaması

Medine vesikası ile Yahudilere önemli haklar tanınmış ve Müslümanlar hukuka dayalı toplumsal emniyetin sağlanması amacıyla Yahudilerle ittifak yapmışlardır. fakat söz konusu durum Yahudilerde İslama karşı bir yumuşamanın aksine Müslümanların aleyhine ihanetlerle dolu tutum ve davranışlar arttı

18.
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi'ne dahil olan kabileler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kurayza
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber ve Müslümanlar Medine belgesinin muhtevasına aykırıdavranmadılar. Yahudiler, vesîkanın şartlarına aykırı davrandıkları herseferinde Hz. Peygamber tarafından uyarıldılar. Ancak Yahudilerin vefasızdavranmaları, Kureyş'i tahrik etmeleri, hileleri, Evs ve Hazrec'in aralarınıbozmaya çalışmaları, Hz. Peygamber'e suikast tertiplemeleri gibi davranışlarısebebiyle önce onlardan Kaynukâ, sonra Nadîr grupları şehirden sürgünedildiler. Ardından antlaşmayı bozup Müslümanlar aleyhine müşriklerleişbirliği yapan Kurayza ortadan kaldırıldı.

19.

Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı askeri seferlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Gazve
Soru Açıklaması

Gazve

20.

Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep olan kabile hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Huzaalılar
Soru Açıklaması

Huzaalılar zamanında kabilenin ileri gelenlerinden Amr b. Luhay, Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliğin başlamasına sebep oldu.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.