İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Haccetü'l-İslâm nedir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla verilen ad
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber bir daha hac yapamadığı ve haccı esnasında ashâbıyla vedalaştığı için bu haccına “Vedâ Haccı” denilmiştir. Daha ziyade bu isimle meşhur olmakla birlikte, Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla “Haccetü'l-İslâm”, hac esnasında hac ibâdetinin bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından “Haccetü'l-Belâğ”, İslâm ahkamının hac ibâdetiyle tamamlanmış olması dolayısıyla da “Haccetü'l-kemal ve't-tamam” adları verilmiştir.

2.

Hz. Peygamber (sav) hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin herbirini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanla kardeş ilan etti. Medineli müslümanlar muhacirleri özkardeşleri gibi kabul edip, ellerindeki imkanları onlarla paylaştılar. Bu kardeşlik ilişkisinin adı nedir ?

Doğru Cevap: "D" Muâhât
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıpgelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanlakardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabuledip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar. Karşılıklı kardeşlik (Muâhât)ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşeceklerdi.Esasen Müslüman olan herkes birbirinin din kardeşidir.

3.
Hz. Peygamber’in Babası Abdullah, Âmine ile evlendikten sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katılarak ..........’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan.....’ye ulaştıklarında hastalandı. Akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve .........’de defnedildi. Aynı yıl ..........’de çok önemli bir olay meydana gelmiş ve Allah’ın kutsal evi Kâbe’nin yıkılmasına teşebbüs edilmiştir. Paragrafta boş kalan yerlere hangi şehir isimleri gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Gazze-Medine-Medine-Mekke
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in Babası Abdullah, Âmine ile evlendikten sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katılarak Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine’ye ulaştıklarında hastalandı.Akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve Medine’de defnedildi. Aynı yıl Mekke’de çok önemli bir olay meydana gelmiş ve Allah’ın kutsal evi Kâbe’nin yıkılmasına teşebbüs edilmiştir. 

4.

Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu hangi surede anlatılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Fil
Soru Açıklaması

Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu Fîl sûresinde anlatılır.

5.

Bedir Zaferi'nden sonra Mekke'ye giderek şiirleriyle Kureyş müşriklerini Hz. Peygamber'e karşı kışkırtan şair kimdir?

Doğru Cevap: "C" Ka'b b. Eşref
Soru Açıklaması

Ka'b b. Eşref

6.

Kabe inşası tamamlandıktan sonra hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğreten melek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cebrail 
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim Kâbe’nin inşâsını tamamlayınca Cebrail (a.s.) gelip kendisine hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğretti.

7.
Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İsrâ
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna isrâ denir. Doğru cevap A'dır.

8.

Peygamber efendimiz taif'te taşlandıktan sonra kimin evine sığınmıştır?

Doğru Cevap: "D" Utbe
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed taşlandıktan sonra kendisine ılımlı davranan Utbe ve Şeybe'nin evine sığınmıştır.

9.

Hz. Peygamberin rüyasında görerek ashabıyla birlikte gerçekleştirdiği olay hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Umretü'l-kaza
Soru Açıklaması

Müslümanlar kendilerine verilen üç günlük süre içinde, bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için umretü’l-kazâ denilen umrelerini tamamlamış oldular. Fetih suresinin 27. ayetinde bildirildiği şekilde Resûlullah’ın rüyası doğru çıkmış ve huzur içinde Kâbe ziyaret edilmişti (7/629). Doğru cevap C'dir.

10.

I. Hz. Muhammed  esirler arasından Müslüman olmayı seçen Safiyye ile evlenmiştir

II. Hayber Yahudilerinin tamamı topraklarından sürülmüştür

III. Huyeyy b. Ahtab’ın gizlediği hazinesi savaş gazileri arasında  pay edilmiştir

IV. Hayber’de ele geçirilen taşınabilir ganimetlerin beşte biri Hz. Peygamber ve ganimet ayetinde belirtilenlere bölüştürülmek üzere beytülmale ayrılmıştır

V. Savaş sonrası diğer Yahudi kabileleri de barış istemişlerdir

Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşı sonrası yaşanılanları  doğru  tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, IV, V
Soru Açıklaması

II. ve III. seçenekte verilen bilgiler çeldirici olarak kullanılmıştır. Hayberliler, ziraat işlerini iyi bildiklerini söyleyerek topraklarında yarıcı olarak kalma teklifinde bulunmuşlardı. Hz. Peygamber, İslâm devletinin gerekli gördüğünde onları topraklarından çıkarma hakkını saklı tutarak bu teklifi kabul etti. Ayrıca Hayber’de ele geçirilen taşınabilir ganimetlerin dörtte biri gazilere paylaştırıldı ve beşte biri Hz. Peygamber ve ganimet ayetinde belirtilenlere bölüştürülmek üzere beytülmale ayrıldı. Benî Nadîr liderlerinden savaşta öldürülen Huyeyy b. Ahtab’ın gizlediği hazinesi bulunarak fakirlere dul ve yoksul kadınlara dağıtılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

11.

Mekke’ye köle olarak getirilip Abdullah b. Cüd‘ân tarafından azat edilen ve Medine'ye daha zor şartlar altında hicret eden Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Suheyb b. Sinân er-Rûmî
Soru Açıklaması

Medine’ye daha zor şartlar altında hicret etmek zorunda kalan Müslümanlar da vardı. Mekke’ye köle olarak getirilip Abdullah b. Cüd‘ân tarafından azat edilen Suheyb b. Sinân er-Rûmî hicret etmek isteyince Mekkeliler tarafından engellendi. Maddî durumu iyi olan Suheyb’e malını Mekke’de kazandığını, o malları bırakmadan hicretine izin vermeyeceklerini söylediler. O da bütün mallarını onlara bırakarak hicret etti.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Benî Kaynukâ
Soru Açıklaması

Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazveler Ebvâ, Buvât, Bedru'l-Ûlâ veZü'l-Uşeyre'dir. Benî Kaynukâ Bedir sonrası yapılan gazvelerdendir. Doğru cevap B'dir.

13.

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hicr 15/94
Soru Açıklaması

“Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr 15/94) ayeti, gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu.

14.

Mekke kentin’in en eski ve en büyük çarşısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hazvere
Soru Açıklaması

Hazvere

15.
Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan rivayetlere göre Hz. Peygamber’in doğduğu gece yaşanan olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayın ikiye ayrılması
Soru Açıklaması

Kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan diğer rivayetlere göre Hz. Peygamber’in doğduğu gece Medâin’deki Sâsânî sarayının on dört burcu yıkıldı. Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan ateşgedeleri sönüverdi. Sâve gölünün suyu çekildi. Semâve vadisini sel bastı. Bazı Yahudi alimlerinin de o gece bir yıldızın doğduğunu görünce âhir zaman peygamberinin dünyaya geldiğini söyledikleri, bazılarının ise “Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti; ellerinden kitap da çıktı” şeklinde hayıflandıkları nakledilir. Doğum gecesi Kâbe içindeki putların yıkıldığı da rivayetler arasındadır. Doğru cevap D'dir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mekke’ye göre nüfusunun çok daha az olması bu nedenle yerleşim için gerekli arazileri bulmanın daha kolay olması 
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber'in hangi çocuğu Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Mâriye isimli kadından doğmuştur?
Doğru Cevap: "B" İbrahim
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz'in son çocuğu İbrahim, hicretin sekizinci yılı içinde doğdu. Daha önce belirtildiği gibi İbrahim'in annesi, Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Mâriye isimli kadındı. Doğru cevap B'dir.

18.

Medine'ye hicret eden ilk kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Ebû Seleme
Soru Açıklaması

Medine’ye ilk hicret eden kişi Mahzûmoğullarından Ebû Seleme’dir. Ebû Seleme’nin Akabe biatlarından yaklaşık bir yıl önce hicret ettiği nakledilir.

19.
Milâdî 605 yılında,  Kureyşliler'in Kâbe’yi tamire karar vermesinde çıkan olayda adı geçen "Hacerülesved" nedir?
Doğru Cevap: "B" Taş
Soru Açıklaması

Hacerülesved, Kâbe'nin güneydoğu köşesinde muhafazasının içinde bulunan ve kutsal olduğuna inanılan bir taştır.

20.
Hz. Hatice neden Hz. Muhammed ile evlenmek istemiştir?
Doğru Cevap: "A" Ahlakı ve güvenilirliği için
Soru Açıklaması

Hz. Hatice’nin Hz.Muhammed ile görüştüğü ve şöyle dediği rivayet edilir: “Sen benim akrabam olduğun için, ayrıca insanlar arasındaki şerefin, ahlâkın, güvenilirliğin ve dürüstlüğünden dolayı seninle evlenmeyi tercih ettim”.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.