İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 13
1.
Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid  
Soru Açıklaması
Mute Savaşı
2.
Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemi gelişmelerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Beş vakit namazın farz olması
Soru Açıklaması

Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada beş vakit namaz kılınıyordu. Ancak bütün namazlar ikişer rekât idi. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı. Hicretten on altı veya on yedi ay sonra kıble, Bakara sûresinin 144 ve 149-150. âyetleri ile Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Harâm’a, Kâbe’ye çevrildi. Hicretin ikinci yılı Şaban ayında ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Peygamber fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının onuncu günü kurban bayramı namazını kıldırdı ve kurban kesti. Hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra ise zekât farz kılındı. Hicretin birinci ya da ikinci yılında namaz için ezan tespit edilmiştir. Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde, Medine'ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Doğru cevap B’dir.

3.

Ben-î Kaynuka Savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Müslümanlar- Yahudiler
Soru Açıklaması

Müslümanlar- Yahudiler

4.

Hz. Muhammed’e ilk vahiy kaç yaşında iken gelmiştir?

Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması

40

5.
Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir? 
Doğru Cevap: "D" Kus b. Sâide el-İyâdî   
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber’in Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haktan, doğrudan ve mazlumdan yana olması
Soru Açıklaması
7.
Kureyş kabilesinin önemli meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Darunnedve
Soru Açıklaması

Burası bir asiller meclisi olup önemli toplantıların yapıldığı bir yerdir

8.

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra Mekke’den gelenler muhacirîni (hicret edenler) Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilan ederek neyi amaçlamıştır?

Doğru Cevap: "A" Muhacirler ile Ensar’ı birbirine yakınlaştırarak dayanışma içinde olmalarını sağlamak
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıpgelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanlakardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabuledip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar. Karşılıklı kardeşlik (Muâhât)ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşeceklerdi.Esasen Müslüman olan herkes birbirinin din kardeşidir.Askerî seferler sırasında bu ahdî kardeşlerden biri orduya alınınca, diğerigeride kalarak iki ailenin işlerini üstleniyordu. Ya da kardeşlerden biriçalışmaya giderken diğeri Hz. Peygamberi izliyor ve kardeşine olup bitenleriaktarıyordu. Birbirini kardeş kabul etme ve kardeşliğin gereğini yerinegetirme Muhacirler ile Ensar’ı birbirine daha da yakınlaştırdı. Doğru cevap A'dır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Müslümanlara savaş konusunda izin verdiği sebeplerden biri değildir ?

Doğru Cevap: "E" Şan ve şöhret için
Soru Açıklaması

İlk dört şıkta belirtilen sebeplerden dolayı Müslümanların savaşmasında islam dinince bir sakınca yoktur. Yanıt 'E' şıkkı . 

10.
Fil Vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?
Doğru Cevap: "D" 52 gün önce
Soru Açıklaması

Fil Olayı” Hz. Muhammed (s.a.v)Efendimizin doğumundan 52 gün önce olmuştur. Doğru cevap D dir.

11.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili hangi bilgiler doğrudur? I-Antlaşma islamiyetin yayılışı açısından dönüm noktası olmuştur. II-Kureyş müşrikleri Medine islam devletini resmen tanımışlardır. III- Müslümanların Kabe'yi ziyareti eski güvencesi ile saklı tutulmuştur. IV- Bu antlaşma ile Hayber yahudilerinin islama ve müslümanlara bakışında bir yumuşama olmuştur.
Doğru Cevap: "E" I-II
Soru Açıklaması

Hayber yahudilerinin müslümanlara olan düşmanlıkları iyice şiddetlenmiştir.

Müslümanların Kabeyi ziyaretine antlaşmanın olduğu yıl izin verilmemiştir. Sonraki yıllarda da en fazla 3 gün içinde ve silahsız sadece kılıç ile ziyarete izin verilmiştir. Dolayısıyla ziyaret ile alakalı olumlu bir sonuç olduğu söylenemez. Doğru cevap E'dir.

12.

Hz. Muhammed'in Kâbe hakemliğinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hacerülesved’in yerleştirilmesi
Soru Açıklaması

Hacerülesved’in yerleştirilmesi

13.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin ticaretle uğraştığı zamanlarda gittiği şehir ya da panayırlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mirbed Panayırı
Soru Açıklaması

Peygamberimiz (s.a.v.) de Mekke’deki birçok Kureyşli gibi ticaret ile meşgul olmuştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebû Tâlib’e yardım etmek suretiyle ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmiştir. Bu dönemde onun çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Mekke’nin güneyinde Yemen yolu üzerinde on günlük mesafedeki Hubâşe panayırına, bir veya iki defa Yemen’e, ayrıca Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gittiği tespit edilebilmekte hatta Habeşistan’a gittiği tahmin edilmektedir. Bu seyahatler sebebiyle bir taraftan ticarî hayatın gereklerini öğrenirken, diğer taraftan Arabistan’ın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları yakından tanıma, onların dil ve lehçelerini, dinî, siyasî ve sosyal durumlarını öğrenme imkânını elde ediyordu. Doğru cevap C'dir.

14.

Hicretin ikinci yılında gerçekleşen hangi savaştan sonra Mekkeliler kuzeye en kestirme yol olan ve Medine'nin batısından geçen kervan yolunu kullanamaz oldular ?

Doğru Cevap: "C" Bedir
Soru Açıklaması

Hicretin ikinci yılında gerçekleşen Bedir savaşından sonra Mekkelilerartık kuzeye en kestirme yol olan ve Medine’nin batısından geçen bu kervanyolunu kullanamaz oldular. Artık Müslümanlar, Kureyşlilerin Medine’nindoğusundan yani Necid bölgesi üzerinden geçerek kuzeye varmalarına bileengel olabilecek bir hale gelmişti.

15.

Huneyn ve Tâif gazveleri hangi Arap kabilelerine karşı düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hevâzin ve Sakîf
Soru Açıklaması

Hevâzin ve Sakîf

16.

Hac, 631 yılında farz kılınmış, ancak o yıl Hz. Peygamber bizzat hacca gitmemiş ve  .............. hac emiri tayin ederek Mekke'ye göndermişti.

Paragrafta boşluğa gelmesi gereken isim hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması

Hac emiri olarak Hz. Peygamber Hz. Ebubekir'i tayin etmiştir.

17.

I.   Savaş durumunda müslüman olmayanlar da Müslümanlarla birlikte saldırganlara karşı savaşacaktır.

II.  Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine yardım vermesi yasaktır.

III. Medine’ye bir düşman saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman-Yahudi ittifakı yapılacaktır.

IV.  Medine dışında yapılacak bir savaşta Müslüman ve Yahudiler birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.

Yukarıdakilerden hangileri Medine Belgesi'nin maddelerindendir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

İlk üç madde doğru olmakla birlikte, Medine dışında yapılacak bir savaşta Müslüman ve Yahudiler birbirlerine yardım etmekle yükümlü değildir.

18.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Sebeliler
Soru Açıklaması
19.

El-beledü’l-emîn ve “ümmü’l-kurâ” olarak adlandırılan kent aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mekke
Soru Açıklaması

Mekke

20.

Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan’da İslâmiyet öncesinde kurulan devletlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Himyerîler
Soru Açıklaması

Himyerîler

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.