İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 14
1.

Medineliler tarafından Medine'de müslümanların güvenliğini sağlamak amacıyla, Medine'de toplumu yeniden düzenleyen bir yapıyı oluşturmaya karar verdiler. Araştırmacılar tarafından 47-52 madde olarak düzenlenen bu metin, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Belgesi gibi isimlerle adlandırılmaktadır ve hakemi Hz. Muhammed'di (sav). Belgede müslümanların ve islamın hukuki ve sosyal varlığı diğer unsurlar tarafından tanınmaktadır.

Bu sözleşme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır ?

Doğru Cevap: "D" Medine'deki müşrik Arap'ların ve yahudilerin, müslümanları dini, siyasi ve sosyal açıdan tanımış olmalarına 
Soru Açıklaması

Belgede Müslümanların ve İslâm’ın hukûkî ve sosyal varlığı, diğerunsurlar tarafından tanınmaktadır. Bu sözleşme ile Medine'deki müşrikAraplar ve Yahudiler, Müslümanları dinî, siyâsî ve sosyal açıdan tanımışoldular.

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada üç vakit namaz kılınıyordu.
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada üç vakit değil beş vakit namaz kılınıyordu. Diğerlerinin hepsi doğrudur.

3.

Gizli tebliğ döneminde Hz. Peygamber'in, peygamberliğinin altıncı yılına kadar Müslümanlarla bir araya gelerek ibadet ettiği mekan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evi
Soru Açıklaması

Gizli tebliğ döneminde Hz. Peygamber Müslümanlarla dikkat çekmeyecek yerlerde ve Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evinde bir araya gelip sohbet etme imkânı buluyordu. Erkam’ın evi peygamberliğin 6. Yılında (M. 615) Hz. Ömer’in Müslüman olmasına kadar önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanlar namazlarını Kâbe’de kılmaya başladılar.

4.

Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ebrehe
Soru Açıklaması

Ebrehe

5.

Yemenli bir tacirin Mekke’de uğradığı haksızlığa karşı içlerinde Hz. Muhammed’in de bulunduğu Kuveyşli bazı kabile mensuplarının haksızlığı önlemeye yemin ederek kurdukları Hilfü’l-fudûl adllı topluluğun adı ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "D" Erdemli insanların yemini
Soru Açıklaması

Erdemli insanların yemini

6.

Rivayete göre Cürhümlülere mensup bir erkek ile bir kadın bir gece gizlice Kâbe’ye girip burada birleştikleri için taşlaşmış ve bunlardan biri Safâ tepesine diğeri de Merve tepesine dikilmişti. İki taş uzun zaman içinde unutulup burada kalmış, Amr b. Luhay Mekke’ye hâkim olduğunda bunlara daha önceki nesillerin ibadet ettiğini söyleyerek insanları bunlara tapmaya yönlendirmiştir. Böylece başlangıçta ibret için dikilen iki taş, zamanla ibadet edilen putlar haline gelmiş oldu. Daha sonra Kusay b. Kilâb bu iki putu Kâbe’nin önüne Zemzem Kuyusu’nun yanına koydu. Kureyşliler hac sırasında bunların önünde traş olur, kurban keserlerdi.

Yukarıda anlatılan putlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İsâf ve Nâile
Soru Açıklaması

Rivayete göre Cürhümlülere mensup bir erkek ile bir kadın bir gece gizlice Kâbe’ye girip burada birleştikleri için taşlaşmış ve bunlardan biri Safâ tepesine diğeri de Merve tepesine dikilmişti. İki taş uzun zaman içinde unutulup burada kalmış, Amr b. Luhay Mekke’ye hâkim olduğunda bunlara daha önceki nesillerin ibadet ettiğini söyleyerek insanları bunlara tapmaya yönlendirmiştir. Böylece başlangıçta ibret için dikilen iki taş, zamanla ibadet edilen putlar haline gelmiş oldu. Daha sonra Kusay b. Kilâb bu iki putu Kâbe’nin önüne Zemzem Kuyusu’nun yanına koydu. Kureyşliler hac sırasında bunların önünde traş olur, kurban keserlerdi. Bunlar İsâf ve Nâile'dir. Doğru cevap "D" şıkkıdır.

7.
I. Mekke’nin fethi II. Kureyş ve Hevâzin kabilesinin İslam’ı kabuk etmesi III. Tebük seferiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslamiyet’in kısa süre içinde bütün Arabistan’a yayılmasına zemin hazırlayan olaylar arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

630 yılında Mekke'nin fethinin ardından Kureyşlilerin, Huneyn Savaşı’nın ardından da kalabalık Hevâzin kabilesinin İslâm’ı kabul etmesi, İslâmiyet’in kısa süre içinde bütün Arabistan'a yayılmasına zemin hazırladı. Tebük seferiyle de, önemli siyasi bir zafer kazanılmış; ayrıca Arabistan’ın kuzey kısmı İslâm hakimiyetine girmişti. Bu gelişmeler üzerine, Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler, Medîne'ye heyetler göndermeye başladılar. İslâma girmek için adeta Kureyş'in İslâmiyeti kabulünü bekleyen bu kabileleri temsil eden heyetlerin sayısı gittikçe artıyor; Medine’ye gelen heyetler Hz. Peygamber'e İslâm’a girdiklerini açıklıyorlardı. Bu bağlamda, yukarıda verilen üç seçenek de doğrudur. Doğru cevap E'dir.

8.

Hz. Peygamber'in Halid b. Velid'e seyfullah (Allah'ın kılıcı) lakabını verdiği savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mute savaşı
Soru Açıklaması

söz konusu savaş Mute savaşıdır.

9.

İlk dönem islam tarihine baktığımızda Mescid-i Nebevi'nin ibadet yeri olmanın yanı sıra farklı sebepler için de toplanılan yer olarak kullanıldığını görürüz. Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir ?

Doğru Cevap: "D" Ticaret eşyalarının satıldığı pazar olarak kullanmak
Soru Açıklaması

Mescid-i Nebevi pazar yeri gibi, eşya değiş tokuşu yapılan yer olarak kullanmak haricinde, hastahane, hapishane, ibadethane, ilim yapılan yer ve elçi kabul edilen yer olarak da kullanılmıştır. Doğru yanıt 'D'

10.

Hz. Peygamber’in Arabistan yarımadasında putperest Araplara karşı gerçekleştirdiği son büyük çarpışma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Huneyn Gazvesi
Soru Açıklaması

Huneyn Gazvesi

11.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi yapılan seriyelerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Râbiğ
Soru Açıklaması

Birer ay arayla meydana gelen ilk üç seriye, şunlardır: 1- Hicretin 1. Yılı Ramazan ayında (Mart 623), yani hicretten yedi ay sonra Hz. Hamza kumandasında yapılan Sîfülbahr seferi. 2- Yine ayni yılın şevval ayında Ubeyde b. Hâris'in komutasındaki bir süvâri birliği tarafından gerçekleştirilen Râbiğ seferi. 3- Bundan bir ay sonra Zilkade ayında Sa'd b. Ebû Vakkâs başkanlığında düzenlenen Harrâr seferidir. Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazveler, Ebvâ, Buvât, Bedru'l-Ûlâ ve Zü'l-Uşeyre'dir. Doğru cevap D’dir.

12.

Arabistanda sancağın muhafazasından sorumlu kişiye ne denirdir?

Doğru Cevap: "D" Liva
Soru Açıklaması

Arabistan'da sancağın muhafazasından sorumlu kişiye liva denirdi. 

13.
Kâbe’nin tamiri sırasında Hz. Peygamber’in Kureyş kabileleri tarafından hakem tayin edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hacerülesved’in kim tarafından yerine konulacağının tespiti  
Soru Açıklaması
14.

Hz. Muhammed'in tek hayatta kalan çocuğunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Fatıma
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in soyu Fatıma'yla sürmüş ve ilerde Hz Ali'den Hasan ve Hüseyin adında torunları olmuştur.

15.
Hangisi Hudeybiye Antlaşması şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Antlaşmanın süresi 5 yıldır.
Soru Açıklaması

Bu antlaşmanın süresi on yıldır. Bu süre zarfında iki taraf birbiriyle savaşmayacak ve birbirlerine hiçbir surette saldırıda bulunmayacaklardır. Bu, iki tarafın müttefikleri için de geçerlidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi yapılan gazvelerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Ebvâ
Soru Açıklaması

Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazveler, Ebvâ, Buvât, Bedru'l-Ûlâ ve Zü'l-Uşeyre'dir. Doğru cevap C’dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Mainler
Soru Açıklaması

Cevap a şıkkıdır. Maimler Güney Arabistan'da kurulmuştur.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının önemli sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Düşman ittifakının parçalanması
Soru Açıklaması

Düşman ittifakının parçalanması

19.

Medine döneminde Müslümanlar açısından üzücü gelişmelerden birinin yaşandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Bi'r-i Maûne
Soru Açıklaması

Bi'r-i Maûne Faciasi: Uhud savaşandan dört ay sonra Safer 4/Temmuz 625'te Âmir b. Sa'saa kabilesi başkanı Ebû Berâ (Âmir b. Mâlik) Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'le görüştü. Hz. Peygamber, Ebû Berâ'yi İslâm'a davet etti. Fakat o kabul etmedi. Bununla birlikte kabilesine İslam’ı anlatacak kimseler göndermesini istedi. Hz. Peygamber, davetçilerin başlarına bir tehlike gelebileceğinden endişe ettiğini söyledi. Ebû Berâ'nin onların emniyetini garanti etmesi üzerine Ehl-i Suffe'den yetmiş kadar kurrâyı istenen yere gönderdi. Davetçiler, Âmir b. Sa'saa kabilesine İslamiyet’i tanıtacak ve Kur’ân-i Kerimden ayetler öğreteceklerdi. Heyet, Bi'r-i Maûne denilen kuyunun yanına varınca konakladı. İçlerinden Harâm b. Milhân adli sâhâbî, Âmir b. Sa'saa kabilesinin başkanına Hz. Peygamber'in mektubunu götürdü. Bu sırada Ebû Berâ'nin öldüğüne dair bir şayia yayılması üzerine, elçi, mektubu Ebû Berâ'nin yeğeni Âmir b. Tufeyl'e verdi ve yanındakileri İslâm'a davet etti. Öteden beri İslâm'a karşı olan Âmir b. Tufeyl, mektubu okumadığı gibi elçiyi de öldürttü. Peşinden Bi'r-i Maûne'de bulunan İslâm davetçilerine saldırmak üzere kabilesinden adam toplamaya çalıştı. Ancak Ebû Berâ, davetçilere eman tanıdığını ilan ettiği için kimse onun sözüne kulak asmadı. Bunun üzerine Âmir b. Tufeyl'in Süleym kabilesinin kollarından topladığı askerler İslâm heyetine saldırarak Amr b. Ümeyye ed- Damrî ve Ka'b b. Zeyd hariç hepsini öldürdüler. Esir edilen Amr b. Ümeyye, Âmir b. Tufeyl tarafından serbest bırakıldı. Amr b. Ümeyye Medine'ye gelirken Âmir kabilesinden yolda rastladığı ve Hz. Peygamber'in eman vermiş olduğu iki kişiyi bilmeden öldürdü. Daha sonra Hz. Peygamber bu iki maktulün diyetini ödemek zorunda kaldı. Hz. Peygamber olayı öğrenince çok üzüldü. Çünkü İslâm davetçileri sadece İslam’ı anlatmak için gönderilmişlerdi. Üstelik savunmasızdılar ve kendilerinin can güvenliği için de teminat verilmişti. Hz. Peygamber, daha evvel kendisine ve ashabına yapılan haksızlık ve tecavüz karşısında bedduaya yeltenmediği halde, otuz veya kırk gün sabah namazlarında Bi'r-i Mâûne'de İslâm davetçilerini öldüren kabilelere beddua etmiştir. Doğru cevap E’dir.

20.

Hz. Peygamber “Bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı  da sol elime verseler yine de vazgeçmeyeceğim. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım ve bu uğurda öleceğim” biçimindeki, sözlerini kime söylemiştir?

Doğru Cevap: "C" Ebû Talib
Soru Açıklaması

Ebû Talib

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.