İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 15
1.

Arap toplumunun aile yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Anaerkil bir aile yapısına sahiptirler.
Soru Açıklaması

Ataerkil bir aile yapısına sahip olan Araplarda neseb ve akrabalık bağı erkek yoluyla kurulur ve devamederdi.

2.

Hz. Peygamber'in, Medine'deki toplumu teşkilatlandırma ve bir arada yaşama ortamı oluşturmada en çok  yaralandığı yapı ya da mekan aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Mescid-i Nebevî
Soru Açıklaması

Mescid-i Nebevî

3.
Hz. Ebû Bekir’in Hac Emiri olarak görevlendirilmesinden sonra, müşriklere dört maddelik ültimatom verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dört ay içinde müşrik kabilelerin hepsi Müslüman olmazsa antlaşmalar bozulacaktır.
Soru Açıklaması

Hac ibâdeti Hz. Ebûbekir'in idaresinde ifa edilirken, Hz. Ali bayramın birinci günü Minâ'da Tevbe sûresinin ilk âyetlerini okuduktan sonra müşriklere dört maddelik şu ültimatomu açıkladı:

1. Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır.

2. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.

3. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.

4. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.

Başta itiraz edenler olmakla birlikte, dört ay beklemeye gerek duymaksızın müşrik kabilelerin tamamı Müslüman oldu. Doğru cevap D'dir.

4.

Hangisi Bedir savaşında Müslümanların Mekkeli düşmanlarına karşı aldığı savaş önlemlerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "B" Tepelerin üstüne okçular yerleştirmesi
Soru Açıklaması

Tepelere okçu yerleştirme önlemi Bedir savaşında değil Uhud Dağı savaşında alınmıştır. Diğer seçeneklerde ise Bedir'de düşmana karşı hazırlık önlemleri bulunmaktadır. Doğru yanıt 'B'

5.
Hicaz bölgesindeki önemli şehirlerden biri olan Medine’nin bu adı almasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed’in hicreti
Soru Açıklaması
Medine Dönemi Başlarında Diğer Bazı Önemli Gelişmeler
6.
İslâm’ın yayılması engellenip, Müslümanlara yönelik baskılar artınca ilk hicret nereye yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Habeşistan
Soru Açıklaması

İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Hz. Peygamber, nübüvvetin 5. yılında (M. 615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a (Etiyopya) göndermeye karar verdi.

7.
Müşriklerin ileri gelenlerine Hz. Peygamber’le görüşerek ona bazı önerilerde bulunmak suretiyle kendisini ikna edebileceğini söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Utbe b. Rebîa
Soru Açıklaması

Utbe b. Rebîa, müşriklerin ileri gelenlerine Hz. Peygamber’le görüşerek ona bazı önerilerde bulunmak suretiyle kendisini ikna edebileceğini söyledi. Doğru cevap C'dir. 

8.

Mescid-i Nebevî'nin arka kısmında kimsesiz Müslümanlar ve ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barındığı bina aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Suffe*
Soru Açıklaması

Suffe

9.
Hz. Peygambere inen ilk sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alak
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in karşısına çıkan varlık, Cebrail isimli vahiy meleğiydi. Hz. Muhammed’e “Oku!” emrini verdi. Hz. Muhammed, “Ben okuma bilmem.” diye cevap verdi. Cebrail onu tutarak sıktı, sonra yere bırakıp “Oku!” dedi. Bu konuşma birkaç defa tekrar etti. Sonra Hz. Muhammed meleğe “Ne okuyayım?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Cebrail şu ayetleri bildirdi: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı yapışkan bir sıvıdan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak 96/1-5). Doğru cevap D'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e “Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme” ayeti ile sona ermiştir?

Doğru Cevap: "C" Gizli tebliğ dönemi
Soru Açıklaması

Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr 15/94) ayeti, gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu.

11.

Medine Belgesi yürürlüğe girdikten, Mekkelilere karşı Bedir Savaşı kazanıldıktan sonra Medine Belgesi'ne aykırı davranışlar içinine giren Yahudilere karşı kangi savaş yapılmıştır? 

Doğru Cevap: "E" Benî Kaynukâ Gavzesi
Soru Açıklaması

Benî Kaynukâ Gavzesi

12.

Kabedeki putların en büyüğüne ne ad verilirdi?

Doğru Cevap: "A" Hübel
Soru Açıklaması

Hübel kureyşin en büyük ve en önemli  putuydu.

13.
Hz. Peygamber’in aşağıdaki kabilelerden hangisiyle soy bağı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Huzâa
Soru Açıklaması
14.

Hz. Muhammed kaç yılında vefat etmiştir?

Doğru Cevap: "C" 632
Soru Açıklaması

632

15.

Aşağıdaki olayları tarihsel olarak sıralayacak olursak hangisi en son meydana gelmiştir?

 Hicret

 Hendek Savaşı

 Medine Sözleşmesi

 Uhud Savaşı

 Bedir Savaşı 

Doğru Cevap: "E" Hendek Savaşı
Soru Açıklaması

Verilen olaylar tarihsel oluş sırasına göre sıralandığında ( Hicret, Medine Sözleşmesi, Bedir Harbi, Uhud Harbi ve Hendek Harbi) doğru yanıt 'E' şıkkı olmaktadır. 

16.
Mescid-i Nebevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed Mescid-i Nebevi'de ikamet etmiştir.
Soru Açıklaması

Mescidin temelleri taştan, daha yukarılar kerpiçten yapıldı.

Mescid-i Nebevî, cuma namazını ve beş vakit namazı cemaatle kılmakiçin Müslümanların toplandığı ve topluca ibadet ettiği mekândı.

Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî aynı zamanda askerî işleringörüldüğü bir mekân olarak da kullanılırdı.

Mescid, elçilerin kabul edildiği, bazan duruşmaların yapıldığı, folklorgösterilerinin tertiplendiği bir mekândı.

Savaşta yaralanan askerlerin, mescidde kurulan bir çadırda tedaviedildikleri olurdu.

Hz. Peygamber, Mescid'i Nebevi'nin hemen bitişiğine yapılan evinde ikamet etmiştir. Doğru seçenek D'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Câhiliye döneminde Arabistanda kurulan panayırlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Samara
Soru Açıklaması

Samara

18.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Gavzesi'nden önce gerçekleştirilmiş seriyyelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Buvât Seferi
Soru Açıklaması

Buvât Seferi

19.

Peygamber efendimizin süt annesi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Halime
Soru Açıklaması

Şehirlerde yeni doğan erkek çocukların emzirilmek ve belirli bir yaşa kadar büyütülmek üzere havası ve suyu temiz, hayat tarzı da sade olan çöle gönderilmesi Kureyş ve diğer Araplar arasında yaygın bir gelenekti. Süt annesine verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkân vermekti. Peygamberimiz de bu geleneğe uyularak Hevâzin kabilesinin Sa‘d b. Bekir koluna mensup Halîme bint Ebû Züeyb’e verilmiştir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Muharrem
Soru Açıklaması

Câhiliye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinmektedir. Genel olarak Eyyâmü’l-‘Arab diye isimlendirilen bu savaşların sayısı çeşitli müelliflere göre 75 ilâ 1700 arasında değişmektedir. Öyle ki, her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem, receb) bile savaşların yapıldığı olurdu. Haram aylarda cereyan ettiği için bu savaşlara Ficâr savaşı adı verilirdi. Hz. Peygamber de gençliğinde böyle bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.