İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 16
1.

Mekke'nin fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" 630
Soru Açıklaması

Mekke’ye 20 Ramazan (11 Ocak 630) Cuma sabahı girildi. Şehiremerkezi birliğin başında giren Hz. Peygamber, sancağını Hacun mevkiinediktirip bir süre dinlendikten sonra, Kâbe’ye yöneldi.

2.

Hac, hangi yılda müslümanlara farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "A" 631
Soru Açıklaması

631 yılında Peygamber efendimiz hac görevi için Hz. Ebu Bekir'i görevlendirmiştir.

3.

Hendek Savaşı hangi yıl gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 627
Soru Açıklaması

7 Şevval 5/1 Mart 627'de başlayan Hendek kuşatması yirmi üç gün devam ettikten sonra 1 Zilkade 5/24 Mart 627'de sona ermiştir. Hendek savaşının müttefiklerin başarısızlığı ile neticelenmesiyle, Kureyş'in Hz. Peygamber'i ortadan kaldırmak için son teşebbüsü de boşa çıkmıştır. Bu savaş esnasında altı Müslüman şehit düşmüş; müşriklerden de üç kişi ölmüştür.

4.

Kur’ân’da yer alan “O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz.” ayeti aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Hicret
Soru Açıklaması

Hicret

5.

Hz. Muhammed ve yanındakilerin Umre amaçlı olarak Mekke'ye gidişlerinde yolda hangi sure nazil olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Fetih
Soru Açıklaması

Medine yolunda iken nazil olan Fetih suresinde, Hudeybiye sulhünün apaçık bir fetih olduğu bildiriliyor (ayet 1-3), ayrıca Hz. Peygamber’in gördüğü umre rüyasının aynen gerçekleşeceği ve bundan önce kazanacakları bir fethin (Hayber fethi) müjdesi veriliyordu (ayet 27). Bu müjdeler, Müslümanların üzüntüsünü büyük bir sevince çevirdi ve gönül rahatlığıyla Medine’ye geldiler.

6.

"Muhammedül-Emin" ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Doğru ve güvenilir
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in ticari hayatındaki doğru ve dürüst tavırlarından dolayı o dönemki insanlar tarafından ona bu lakap takılmıştır.

7.
Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önceki hayatında da zayıf, güçsüz ve mazlumların yanında yer aldığını gösteren en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Hilfu’l-fudûl cemiyetine katılması   
Soru Açıklaması
8.

Medine vesikası, hicretin kaçıncı yılında yürürlüğe konulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Birinci
Soru Açıklaması

Kaynaklarımıza göre sözleşme Hz. Peygamber’in Medine’ye gelişinden kısa bir süre sonra, hicretin birinci yılında yürürlüğe konulmuştur. Doğru cevap A’dır.

9.

Hz. Peygamber'in Uhud yenilgisinin akabinde  düşmanın baskısını önlemek ve Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla düzenlediği gazve hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hamrâülesed Gazvesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Uhud şehitlerini, elbiseleri ile ve yıkanmadan defnedip aynıgün Medine'ye döndü. Müslümanlar yaralarının tedavisi ile meşgul olmayabaşladılar. Yaralı olan Hz. Peygamber ertesi gün sabaha doğru, hemdüşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğinigöstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. SadeceUhud'da bulunmuş olanlara katılma iznini verdiği beş yüz kişilik bir orduylaMedine'ye sekiz mil uzaklıktaki Hamrâülesed'e kadar giderek burada beş günkonakladı. Takip edildiğini anlayan müşrik ordusu geri dönmeye cesaretedemeyerek Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Doğru cevap C'dir.

10.

Hz. Peygamber ilk hac farizasını Hicretin hangi yılında yerine getirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hicretin 10. yılında
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Hicretin 10. yılında hac farizasını yerine getirmiştir.

11.

Aşağıdakilerden hangisinin ardından Hz. Muhammed müşriklerin artık müslümanların üzerine gelemeyeceğini, artık insiyatifin müslümanlara geçtiğini müjdelemiştir?

Doğru Cevap: "D" Hendek Savaşı
Soru Açıklaması

Bütün şirk ehline karşı elde edilen bu zafer karşısında Allah'a şükreden Hz Peygamber, Kureyş müşriklerinin, taarruz güçlerinin artık tükendiğini ve bundan böyle onların müslümanların üzerine gelemeyeceğini, artık insiyatifin  kendilerine geçtiğini müjdeledi.

12.
Mekkeli müşriklerin, Medine'ye hicret eden muhacirlerin orada da barınamaması için Medinelileri baskı altına almasından sonra Hz. Peygaberin Medine etrafında bulunan kuzeyde Cüheyne, güneyde ise Damra, Gifâr ve Müdlic gibi kabilelerle askerî ittifaklar arama girişiminde bulunması hangi amacı taşımaktadır?
Doğru Cevap: "A" Çevresini dostlarla kuşatmak
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber çevresini dostlarla kuşatarak Mekkelilerden gelebilecek olası tehlikeleri uzaklaştırmak istemiştir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13.

Mekke’den gelen Müslümanlar ile Medineli Müslümanların kardeş yapılması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muâhât
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir Müslümanla kardeş ilân etti. Medineli Müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi Kabul edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar. Karşılıklı kardeşlik (Muâhât) ilişkisi içerisinde her ikisi de birlikte çalışıp kazançlarını bölüşeceklerdi. Esasen Müslüman olan herkes birbirinin din kardeşidir. Doğru cevap C’dir.

14.

Hicretten önce Yesrib'de  Yaşayan Yahudi kabileler hangi seçenek de doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Benî Kurayza, Benî Kaynukâ' ve Benî Nadîr kabileleri,
Soru Açıklaması

Hicretten önce Yesrib'de Benî Kurayza, Benî Kaynukâ' ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler, Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec bulunuyordu. Yesrib’de yaşayan bu farklı topluluklar zaman zaman birbiriyle savaşmışlardır. Medine’de merkezî bir otorite yoktu; yönetimde, sosyal, kültürel ve ahlâkî alanlarda kabile gelenekleri hâkimdi. Kan davaları yaygındı. Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Her topluluk, biri diğerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir köy oluşturmuştu.

15.

Hz. Peygamber devrinde cihad,hangi önemli gayelerle yapıldı?

Doğru Cevap: "B" İslâm davetinin(tebliğinin) önündeki engelleri kaldırma,
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber devrinde cihad, aynı zamanda İslâm davetinin önündeki engelleri kaldırmak(Maide 5/67, En’am 6/19), fikir hürriyetini sağlamak, insan hakları ve din hürriyetini güvence altına almak ve antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak gibi önemli gayelerle yapıldı.

16.
Hz. Peygamberin hükümdarları islama davetine aşağıdakilerden hangisi olumlu yanıt verip, islama geçiş yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bahreyn Emiri
Soru Açıklaması

Kendisine mektup gönderilen Arap emirlerinden, Bahreyn ve Uma^n emirleri İsla^m’ı kabul ettiler.

Gassani kralı Haris b. Ebu Şemir, öfkeyle mektubu yere atmış, ardından Müslümanlara karşı saldırı için hazırlık yapmaya başlamıştı.

Yine Hıristiyan olan Mısır Mukavkısı, İslam’ı kabul etmese de, Hz. Peygamber’in elçisi Hatıb b. Ebu Beltea’yı iyi karşıladı.

İran Kisrası II. Hüsrev Perviz’e elçi olarak Abdullah b. Huzafe gönderilmişti. Hz. Peygamber’in eşit seviyeden hitap şekline ve kendi adının Muhammed adından sonra yazılmasına kızan Kisra, tamamının okunmasına izin vermediği mektubu yırttı ve elçiye hakaret etti. Bununla da kalmadı, Yemen valisi Bazan’a Hz. Peygamber’i yakalatıp kendisine göndermesini bildirdi.

Bizans imparatoru Hz. Peygamber hakkında bazı sorular sordu. Soyu, hayatının safhaları, kendisine inananların durumu, ahlaki özellikleri vb. hususlardaki sorularına aldığı cevaplardan, onun peygamber olduğuna kanaat getirmişti. Ancak din ve devlet adamlarının şiddetli tepkisi üzerine, bu sözlerini onların dinlerine bağlılıklarını sınamak için söylediğini belirtip geri adım attı. Doğru cevap B'dir.

 

17.

Hz. Muhammed’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Halîme*
Soru Açıklaması

Halîme

18.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşını sonuçlarından biri değildir ?

Doğru Cevap: "D" Mekkeli müşriklerin başına Ebû Süfyan'ın yerine Ebû Cehil geçmiştir.
Soru Açıklaması

Bedir Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de Uhud savaşına sebepolmasıdır. Mekke müşrikleri yenilgi haberini alınca büyük üzüntüyekapıldılar. Ebû Cehil'in yerine Ebû Süfyan'ı başkanlığa getirerek, hep birlikteMüslümanlardan intikam almak için yemin ettiler ve derhal faaliyetebaşladılar.

19.
Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Nabâtiler 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber'in miraslarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fedek hurmalıkları
Soru Açıklaması

Ashâb-ı kirâmdan Amr b. Hâris, Peygamberimiz’in terekesiyle ilgili olarak şöyle demiştir: “Rasül-i Ekrem, ölümünde ne bir dirhem ne bir dînar ne bir cariye ne de bir mal bırakmıştı. Onun geriye bıraktığı şeyler, beyaz katırı, silahı ve tasadduk ettiği birkaç arazi parçasından ibaretti." Bu söze göre, doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.