İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 17
1.

Hudeybiye Antlaşmasının ardından Bizans İmparatoru Herakleios'u İslam'a davet etmek amacıyla Kudüs'e gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dıhye b. Halife el-Kelbî
Soru Açıklaması

Bizans İmparatoru’na elçi olarak Dıhye b. Halife el-Kelbî gönderilmişti.Dıhye mektubu imparatora Kudüs’te bulunduğu sırada ulaştırdı.

2.

Sevgili Peygamberimiz küçükken yüzmeyi nerede öğrenmiştir?

Doğru Cevap: "B" Medine
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber altı yaşına geldiğinde annesi Âmine onu câriyesi Ümmü Eymen’le birlikte yanına alarak Yesrib’e (Medine) götürdü. Burada Nâbiga’nın evinde bir ay kadar misafir kaldılar. Hz. Peygamber’in daha sonra anlattığına göre o, yüzmeyi bu sırada evin yakınındaki bir gölette öğrendi.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı’nda özetlediği temel ilkeler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Arapların diğer soylardan daha üstün olduğu
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, vasiyeti özelliğini taşıyan ve en önemli hususları dile getirdiği bu hutbesinde, insan hayatının, malının ve namusunun mukaddes ve dokunulmaz olduğunu beyan etmiş; can, mal ve ırz emniyetinin önemini açıklamıştır. Toplum düzenini bozan, can, mal ve ırz emniyetini ortadan kaldıran Câhiliye devrinin içki, kumar, faiz ve kan davası gibi bütün kötü âdetlerinin kaldırıldığını bir kere daha ilan etmiştir. Bu yanlış inançların yerine insanların insan olma açısından eşit olduklarını, bütün insanların Hz. Adem'den, onun ise topraktan yaratıldığını hatırlatmıştır. Mü'minlerin kardeş olduğunu; erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu vurgulamak suretiyle toplumda dirlik ve düzeni sağlayan üstün değerleri dile getirmiştir. Kısaca insanlığın birinci derecede dikkate alması gereken temel ilkeleri özetlemiştir. Doğru cevap B'dir.

4.
Kur’ân-ı Kerim’de de zikredildiği üzere  Hz. Peygamber’in kimlerin soyundan geldiğine işaret edilir?
Doğru Cevap: "A" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Daha önce zikredildiği üzere Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in Kâbe’yi inşâ ettikten sonra yaptıkları duâya da yer verilir ve Hz. Peygamber’in onların soyundan geldiğine işaret edilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu gece olmamıştır?

Doğru Cevap: "A" Fil Vakası
Soru Açıklaması

Kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan diğer rivayetlere göre Hz. Peygamber’in doğduğu gece Medâin’deki Sâsânî sarayının on dört burcu yıkıldı. Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan ateşgedeleri sönüverdi. Sâve gölünün suyu çekildi. Semâve vadisini sel bastı. Bazı yahudi alimlerinin de o gece bir yıldızın doğduğunu görünce âhir zaman peygamberinin dünyaya geldiğini söyledikleri, bazılarının ise “Artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti; ellerinden kitapda çıktı” şeklinde hayıflandıkları nakledilir. Doğum gecesi Kâbe içindeki putların yıkıldığı da rivayetler arasındadır.

6.

Uhud savaşından hemen sonra Hz. Peygamber'in hem Kureyş'in baskısını önlemek hem de müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla yaptığı seferin adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Hamraulesed
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Uhud şehitlerini, elbiseleri ile ve yıkanmadan defnedip aynı gün Medine'ye döndü. Müslümanlar yaralarının tedavisi ile meşgul olmaya başladılar. Yaralı olan Hz. Peygamber ertesi gün sabaha doğru, hem düşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Sadece Uhud'da bulunmuş olanlara katılma iznini verdiği beş yüz kişilik bir orduyla Medine'ye sekiz mil uzaklıktaki Hamrâülesed'e kadar giderek burada beş  gün konakladı. Takip edildiğini anlayan müşrik ordusu geri dönmeye cesaret edemeyerek Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Hz. Peygamber Hamrâülesed'de bulundukları beş gün boyunca Müslümanların sayısını kalabalık göstermek ve düşmanın kalbine korku salmak için geceleri ateş yaktırdı. Yakılan beş yüz ateşin alevleri çok uzak mesafelerden görülebiliyordu.

7.

Bağımsız bir İslam devletinin kuruluşu aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Medine sözleşmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretin ilk yılında gerçekleştirdiği hukukî düzenleme ve hayata geçirdiği Medine sözleşmesiyle, Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurdu. Doğru cevap A'dır.

8.
Hangisi hac vazifesinin farz kılındığı yıl, müşriklere verilen ultimatomlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Müşriklerle daha önceden yapılmış antlaşmalar bozulmuş olup, kabeye yaklaşmaları yasaklanmıştır
Soru Açıklaması

Hz. Ali bayramın birinci günü Minâ'da Tevbe sûresinin ilk âyetlerini okuduktan sonra müşriklere dört maddelik şu ültimatomu açıkladı:

Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.  Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.

9.

"Kitâb", "Sahîfe" ve "Müvâdea" gibi isimlere sahip belge, günümüzde hangi isimle bilinmektedir?

Doğru Cevap: "D" Medine Belgesi
Soru Açıklaması

Kitâb", "Sahîfe" ve "Müvâdea", yani sulh antlaşması adını taşıyan belge, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle adlandırılmaktadır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in kendinden önce vefat eden evlatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fâtıma
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz’in Hz. Hatice ile evliliğinden iki erkek ve dört kız çocukları dünyaya geldi. Erkek çocukları Kâsım ve Abdullah, kız çocukları da Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsûm ve Fâtıma’dır. Hz. Peygamber’in Tayyib ve Tâhir adlı çocuklarından da bahsedilir. Bunlar bazan iki ayrı çocuk olarak zikredilirken, bazı kaynaklarda Abdullah’ın adları olduğu da nakledilir. Peygamber Efendimiz, ilk çocuğu Kâsım olduğu için geleneğe uyularak Ebü’l-Kâsım künyesiyle anılmıştır. Hz. Peygamber’in erkek çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat etmiş, kızları peygamberlik dönemine ulaşıp müslüman olmuş ve Medine’ye hicret etmişlerdir. Kâsım'ın nübüvvetten sonra vefat ettiğini kabul edenler de vardır. Resûlullah’ın Hz. Fâtıma’dan başka bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir. Doğru cevap C'dir.

11.

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ahzâb Sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. "Ahzâb" müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grubları ifade eder. Aynı zamanda müşrik ordusunun kuşatmayı kaldırdığı savaştır. 

Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "C" Hendek
Soru Açıklaması

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur’ân-ı Kerim'de yer alan Ahzâb sûresi bugazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. Ahzâb, hizbkelimesinin çoğuludur, "Ahzâb", Müslümanları ortadan kaldırmak için biraraya gelen grupları ifade eder. Bu savaşa, Medine çevresine savunma amaçlıhendekler kazıldığı için "Hendek Gazvesi" denilmiştir.

12.

Hangisi Hudeybiye Antlaşması sonrasında Hz. Peygamberin daveti üzerine İslam’ı kabul eden devletlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması

111     Yine Hıristiyan olan Mısır Mukavkısı, İslâm’ı kabul etmese de, Hz. Peygamber’in elçisi Hâtıb b. Ebû Beltea’yı iyi karşıladı. Mısır harici diğer devletler İslam’ı kabul etmişlerdir.

13.

Hicretten hemen önce (M.S.620) Medine'de yaşayan topluluklar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Araplar -Yahudiler
Soru Açıklaması

Hicretten hemen önceki senelerde Medine'de Arap ve Yahudi kabileleri yaşamaktaydı. Doğru yanıt 'C'

14.

Hz. Muhammed’in anne tarafından dedesinin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Vehb b. Abdümenâf
Soru Açıklaması

Vehb b. Abdümenâf

15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber'in ilk ve tek haccına verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Haccetü'l-mümin
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber bir daha hac yapamadığı ve haccı esnasında ashâbıyla vedalaştığı için bu haccına “Vedâ Haccı” denilmiştir. Daha ziyade bu isimle meşhur olmakla birlikte, Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla “Haccetü'l-İslâm”, hac esnasında hac ibâdetinin bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından “Haccetü'l-Belâğ”, İslâm ahkamının hac ibâdetiyle tamamlanmış olması dolayısıyla da “Haccetü'l-kemal ve't-tamam” adları verilmiştir. Doğru cevap B seçeneğidir.

16.

Aşağıdaki seferlerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen seriyye'lerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Sîfülbahr,
Soru Açıklaması

Büyük Bedir Gazvesi'nden önce dört gazve ve dört seriyye tertiplendi. Bunlardan Batn-ı Nahle Seriyyesi hariç diğerlerinde baskın yapılmadığı gibi çarpışma da meydana gelmedi. Birer ay arayla meydana gelen ilk üç seriye, şunlardır: 1- Hicretin 1. yılı ramazan ayında (Mart 623), yani hicretten yedi ay sonra Hz. Hamza kumandasında yapılan Sîfülbahr seferi. 2- Yine aynı yılın şevval ayında Ubeyde b. Hâris'in komutasındaki bir süvarî birliği tarafından gerçekleştirilen Râbiğ seferi. 3- Bundan bir ay sonra Zilkade ayında Sa'd b. Ebû Vakkâs başkanlığında düzenlenen Harrâr seferidirBedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazveler, Ebvâ, Buvât, Bedru'l-Ûlâ ve Zü'l-Uşeyre'dir. Hicretin ikinci senesinin safer ayında ilk askeri seferi olan Ebvâ gazvesinde Hz. Peygamber Veddan’a geldi ve Damre oğullarıyla karşılıklı saldırmazlık ve birbiri aleyhine bir üçüncü tarafa yardım etmemek üzere antlaşma yaparak onların tarafsız kalmalarını sağladı.

17.
605 yılında yangın ve sel baskınına maruz kalan Kâbe'nin tamirini gerçekleştiren inşaat ustası aşağıdaki isimlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bâkûm er-Rûmî
Soru Açıklaması

Milâdî 605 yılında, Hz. Muhammed otuz beş yaşlarında iken Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler. Çünkü Kâbe yangın ve sel baskınına maruz kalmış ve zarar görmüştü. O zamanlar Kâbe fazla yüksek değildi ve üzerinde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar içeri girebilirdi. Nitekim bir süre önce mabede hediye edilen değerli eşya ve paralardan oluşan hazineden bir miktar çalınmıştı. Kâbe tamir edilecekti, ancak malzemeye ihtiyaç vardı. O sırada bir Bizans gemisinin Cidde yakınlarındaki Şu‘aybe limanında karaya oturduğu haberi Mekke’ye ulaştı. Gemi Habeşistan’daki bir kilise tamirinde kullanılmak üzere mermer, kereste ve demir yüklü olup Bizans İmparatorunun emriyle Mısır’dan gönderilmişti. Velîd b. Mugîre ve arkadaşları Şu‘aybe’ye giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi gemide bulunan marangoz ve inşaat ustası Bâkûm er-Rûmî’yi de Kâbe’nin tamiri için Mekke’ye davet ettiler. Doğru cevap D'dir.

18.

I. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.

II. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.

III. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Tevbe sûresinin ışığında müşriklere bildirilen ültimatomdur?

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Seçeneklerde belirtilenlerin hepsi ültimatom maddeleridir.

19.

Hz.Muhammed  Taif kuşatması dönüşün de ganimetlerin bulunduğu  Ci'rane ye gelince,  ele geçirdikleri ganimetlerin nasıl paylaşılmasını sağladı?

Doğru Cevap: "C" Ganimetlerin beşte biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı.
Soru Açıklaması

 Ganimetlerin beşte biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı. Bütün askerlerin hisseleri dağıtıldıktan sonra, yeni Müslüman olmuş Mekke eşrafı ve diğer kabile liderlerine beytülmale ayrılan beşte birlik hisseden fazla miktarda pay ayrıldı.

20.

Mekke’nin dinî ve siyasî yönetimi anlamına gelen riyâset görevini üstlenmiş olan Kusay, ayrıca gerekli düzenlemeler yaparak Mekke ve Kâbe ile ilgili hizmetleri elinde topladı. Aşağıdakilerden hangisi Kusay’dan sonra da İslâm dönemine kadar devam eden bu hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Taif
Soru Açıklaması

Kusay’dan sonra da İslâm dönemine kadar devam eden bu hizmetler: Dârünnedve, Kıyâde, Livâ, Hicâbe, Sikâye, Rifâde'dir. Doğru cevap "C" şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.