İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 18
1.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud yenilgisinin en temel sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Okçuların ganimet toplamak için Ayneyn tepesini terk etmeleri
Soru Açıklaması

İslâm askerleri düşmanı kovalarken savaş alanından uzaklaştılar ve daha sonra da düşmanın bıraktığı eşyaları toplamaya başladılar. Abdullah b. Cübeyr'in idaresindeki okçular düşmanın bozulduğunu ve Müslümanların galip geldiğini görünce ganimetten mahrum olmamak amacıyla yerlerini terkettiler. Müslümanları arkadan vurmak için fırsat kollayan Halid b. Velid okçuların azaldığını görünce derhal harekete geçti. Yerlerinden ayrılmayan Abdullah b. Cübeyr ve on arkadaşı müşriklerle çarpışa çarpışa şehit düştüler. Sonunda Halid b. Velid Ayneyn tepesinin doğusundan Müslüman ordusunun arkasına sarktı ve ganimet toplamakta olan Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu da geri dönerek Müslümanlara saldırdı. İki ateş arasında kalan müslümanlar paniğe kapıldılar ve savaş düzenleri bozuldu.

Okçuların verilen emre uymamaları can kaybına sebep olmuştur. Bu da zaferin sabırla ve komutanın emirlerine itaatle elde edileceğinigöstermektedir.Doğru cevap A'dır.

2.

Mekke hangi tarihte Müslümanların eline geçmiştir?

Doğru Cevap: "D" 630
Soru Açıklaması

630

3.

"Hifü'l-fudül ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Erdemli insanların yemini
Soru Açıklaması

Bu antlaşma zulmü ve haksızlığı önlemek için Hz. Muhammedin de katılmış olduğu bir antlaşmadır.

4.

Mekke'de bulunan Kâbe hangi peygamber tarafından inşa edilmiştir? 

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Kâbe Hz İbrahim tarafından inşa edilmiştir.

5.

Hz.Muhammed'in Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurması hangi  gelişmenin sonucun da olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Medine sözleşmesinden sonra,
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicretin ilk yılında gerçekleştirdiği hukukî düzenleme ve hayata geçirdiği Medine sözleşmesiyle, Medine’de bağımsız bir İslâm devleti kurdu.

6.

İlk Müslüman Mekkelilerin hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Habeşistan
Soru Açıklaması

Habeşistan

7.
Tebük Gazvesi, Müslümanlar ile hangi ülke arasında gerçeklemiştir?
Doğru Cevap: "E" Bizanslılar
Soru Açıklaması

Tebük Gazvesi’nin sebebi, Bizanslılar’ın Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki hıristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınmasıdır. Doğru cevap E'dir.

8.

Kur’an’da düzenlendiği zamana “Sâatü’l-‘usre” (güçlük zamanı) denildiği için orduya ceyşü’lusre” güçlük ordusu”, gazveye Gazvetü’l-usre “güçlük gazvesi” adıverilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tebük gazvesi
Soru Açıklaması

Kur’an’da Tebük Gazvesi’nin düzenlendiği zamana “Sâatü’l-‘usre” (güçlük zamanı) denildiği için (Tevbe 9/117) orduya ceyşü’lusre” güçlük ordusu”, gazveye Gazvetü’l-usre “güçlük gazvesi” adı verilmiştir. Doğru cevap E'dir.

9.

Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazasından sorumlu olan görevliler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hâcib
Soru Açıklaması

Hâcib

10.

M. Ö. 1400-650 yılları arasında Yemen’de San‘a’nın doğusunda hüküm süren krallık aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Maînliler
Soru Açıklaması

M. Ö. 1400-650 yılları arasında Yemen’de hüküm süren Maîn krallığının merkezi San‘a’nın doğusunda harabeleri bulunan Maîn şehri idi.

11.

Hz. Peygamber vefatından önce Suriye taraflarına göndermek üzere bir ordu hazırlamıştır. fakat hastalığının ağırlaşması ve vefatı üzerine ordu hareket edememiştir. 

bu ordunun komutanı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Usame b. Zeyd
Soru Açıklaması

Söz konusu ordunun komutanı Usame b. Zeyd'tir.

12.

Bedir Savaşı hangi yıl gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" 624
Soru Açıklaması

17 Ramazan 2/14 Mart 624 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı. İslâm ordusu kuyulara müşriklerden daha önce ulaştı. Peygamberimiz başlangıçta Medine tarafına en yakın ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Böylelikle savaş başlamış oldu.

13.

Hz. Peygamber, Allah’tan onlara hidayet nasip etmesini ve onları Müslüman olarak kendisine göndermesini dileyerek hangi kuşatmayı kaldırmıştır?

Doğru Cevap: "C" Tâif
Soru Açıklaması

Tâif

14.

Kabede islam öncesi varolan, "anne" olarak adlandırılan ve üç küme dikenli ağaçtan oluşan put aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Uzza
Soru Açıklaması

Uzzâ: Nahle’de bulunan bu put üç küme dikenli ağaçtan oluşmakta olupetrafına “Beytü’l-Uzzâ” denilen bir ev yapılmıştı. Uzzâ’nın beyaz bir taşolduğu da zikredilir. Uzzâ’ya büyük saygı duyan Araplar, çocuklarınaAbdüluzzâ adını koydukları gibi hac ve Kâbe’yi tavaftan sonra buraya gelirve buraya gelmeden ibadetlerini tamamlanmış saymazlardı. Aynı zamandaUzzâ’yı anne, Lât ve Menât’ı da onun kızları olarak görürlerdi. Kureyşlilerde Uzzâ’ya büyük saygı duyarak ziyaret eder ve kurban takdim ederlerdi.Bunlardan başka çok sayıda put vardı.

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın Mekke'de taraftar bulmasına engel olamayınca, Müşrikler tarafından kendilerine ambargo uygulanan kabilelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Haşimoğulları
Soru Açıklaması

Müşrikler, Hz. Peygamber’e yönelik baskılarıyla İslâm’ın Mekke’de taraftar bulmasına engel olamayınca Hâşimoğullarının Hz. Muhammed’i terk etmelerini sağlamak amacıyla onlarla sosyal, siyasî ve ekonomik ilişkilerini askıya alarak ambargo başlattılar. Bu karara göre Hâşimoğullarına kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak; onlarla alışveriş yapılmayacak ve konuşulmayacaktı. Hâşimoğullarıyla birlikte hareket eden amca çocukları Muttaliboğulları da ambargoya dâhil edilmişti. Ancak Hz. Peygamber’e karşı müşriklerle birlikte hareket eden amcası Ebû Leheb ve çocukları ambargo dışı bırakılmıştı.

16.
Hz. Peygamber’in katıldığı askeri harekâta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gazve
Soru Açıklaması
SAVAŞA İZİN VERİLMESİ, İLK SERİYYE VE GAZVELER
17.

Hz.Muhammed'in Medine'ye gittikten sonra Müslüman olmayanlar ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bedir savaşı ,
Soru Açıklaması

Ancak Mekke müşrikleri düşmanlıklarını hâlâ sürdürüyorlardı. Hicretin ikinci yılında onlara karşı savaşa izni verildi ve Müslümanlar, Mekkeliler’e karşı Bedir zaferini kazandılar. Bunu Kureyş müşriklerinin Bedir’in intikamı için başlattıkları Uhud savaşı takip etti. Hicretin beşinci yılında ise Mekke liderleri, Yahudi Benî Nadîr liderlerinin tahrik ve teşvikiyle bütün putperest kabileleri yanlarına alarak on bin kişilik büyük bir orduyla Medine’yi kuşattılar. Ancak Hendek etrafında geçen ve yaklaşık bir ay süren bu muhasaradan elleri boş dönmek zorunda kaldılar. 

18.

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğu ne adla anılır?

Doğru Cevap: "D" İsrâ
Soru Açıklaması

İsrâ

19.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Faiz almamak  
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.