İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 19
1.
Aşağıdakilerden hangisi Elçilik göreviyle görevlendirilmeden önceki yıllarda Hz. Muhammed’in davranışlarıyla ilgili olarak doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaşadığı gariplikleri kimseye anlatmıyordu. 
Soru Açıklaması

Elçilik göreviyle görevlendirilmeden önceki yıllarda Hz. Muhammed’in davranışlarında bazı değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Yalnız kalmaktan hoşlanıyor; Ramazan ayında Hira dağındaki mağaraya giderek düşüncelere dalıyordu. İlk vahiy tecrübesinden önceki aylarda, “sâdık rüyalar”, yani takip eden günlerde gerçekleşen rüyalar görmeye başladı. Zaman zaman “Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Allah’ın elçisi” şeklinde sesler duyuyordu. Yaşadığı gariplikleri eşi Hz. Hatice’ye de anlattı ve cinlerin etkisinde kalmaktan korktuğunu söyledi. Doğru cevap E'dir.

2.

Mekke'nin müslümanlar tarafından fethi kaç yılında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" 630
Soru Açıklaması

Mekke'nin fethi islam tarihinin en önemli olaylarından biridir. 630'da gerçekleşen bu fetihle islamiyet en önemli kırılma anlarından birini yaşamıştır.

3.

Mekke’den Medine’ye göç eden ilk Müslümanlara kucak açan Medineliler hangi adla anılırdı?

Doğru Cevap: "A" Ensar
Soru Açıklaması

Ensar

4.

Hac ibadeti hangi tarihte farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "B" 631
Soru Açıklaması

Hac, hicretin 9. yılında (631) farz kılındı. Ancak Hz. Peygamber, henüzİslâm’a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazılarının , adetleriolduğu üzere, Kâbe’yi çıplak tavaf edeceğini bildiğinden bu yıl bizzat haccagitmedi ve Hz. Ebû Bekir'i hac emiri olarak görevlendirdi.

5.

Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde Receb ayının başında kurulan, üç veya sekiz gün devam eden özellikle Mekke halkının istifade ettiğ Hz. Muhammed’in peygamber olmadan once Hz. Hatice’nin kervanıyla geldiği mahallî özellik taşıyan ikinci derecedeki panayırın adı nedir?  

Doğru Cevap: "C" Hubâşe
Soru Açıklaması

Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde receb ayının başında kurulan ve üç veya sekiz gün devam eden Hubâşe panayırı, bölgedeki Arap kabilelerinin katılımıyıla sınırlı  kaldığı  için mahallî bir özellik taşıyan ikinci derecede bir fuardı. Özellikle Mekke halkının istifade ettiği bu fuara Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberlikten önce Hz. Hatice’nin kervanıyla gelmişti. Doğru seçenek C şıkkıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in 632 yılında tamamladığı hac ibadetini niteleyen sıfatlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Haccetü'l mukaddes
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber bir daha hac yapamadığı ve haccı esnasında ashâbıylavedalaştığı için bu haccına “Vedâ Haccı” denilmiştir. Daha ziyade bu isimlemeşhur olmakla birlikte, Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olmasıdolayısıyla “Haccetü'l-İslâm”, hac esnasında hac ibâdetinin bütünhükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından“Haccetü'l-Belâğ”, İslâm ahkamının hac ibâdetiyle tamamlanmış olmasıdolayısıyla da “Haccetü'l-kemal ve't-tamam” adları verilmiştir.

7.

Hz. Peygamber’e akrabası olmasının yanı sıra insanlar arasındaki şerefi, ahlakı, güvenilirliği ve dürüstlüğü nedeniyle kendisiyle evlenmeyi tercih ettiğini söylediği rivayet edilen Hz. Hatice, iffeti ve güzel ahlakı nedeniyle hangi sıfatla anılmaktaydı?

Doğru Cevap: "A" Tâhire
Soru Açıklaması

Tâhire

8.

Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd b. Muâz, Eslem kabilesinden hangi kadının Mescid'deki çadırında tedavi edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Rufeyde
Soru Açıklaması

Savaşta yaralanan askerlerin, mescidde kurulan bir çadırda tedavi edildikleri olurdu. Nitekim Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd b. Muâz, Eslem kabilesinden Rufeyde adındaki kadının Mescid'deki çadırında tedavi edilmiştir

9.

Bizans ile Müslümanlar arasında asırlar sürecek olan silahlı mücadeleler hangi savaşla başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Mute Savaşı
Soru Açıklaması

söz konusu savaş Mute savaşıdır.

10.

Ezan kime rüyasında öğretilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe
Soru Açıklaması

Sahâbeden Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün Hz. Peygamber'e gelerek durumu anlatmıştı. Hz. Peygamber "Bu sâdık bir rüyadır" diyerek Bilâl-i Habeşî'ye ezan cümlelerini öğretti. Bilal-i Habeşî de Neccâr oğullarına ait yüksek bir evin damına çıkarak ilk olarak sabah ezanını okudu.

11.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" İlk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmaktaydılar.  
Soru Açıklaması
12.

İslam'ın Evs Kabilesi arasında yayılmasını hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sa‘d b. Muâz ile Üseyd b. Hudayr’ın Müslüman olması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, birinci akabe biatından   sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve onlara imamlık yapmak üzere Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye gönderdi. Mus‘ab’ın Medine’deki çalışmaları çok başarılı sonuçlar verdi. Onun daveti üzerine Evs kabilesinin liderlerinden Sa‘d b. Muâz ile Üseyd b. Hudayr’ın Müslüman olması, İslâm’ın Evs kabilesi arasında da yayılmasını hızlandırdı.

13.

Medine'de yaşayanların birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkilerini, idârî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlamak ve farklı etnik ve dini grupları içinde tutan yeni bir toplum oluşturmak için Hz. Peygamber tarafından hazırlanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Medine Belgesi
Soru Açıklaması

Soru kökünde ifade edilenBelge Medine Belgesidir. Ayrıca Medine Anayasası, Medine Vesîkası ve Medine Sözleşmesi olarak da anılmaktadır.

14.

İlk Akabe Biatı kaç yılında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" 620
Soru Açıklaması

İlk Biat 620 yılında 6 müslüman olmuş Hazreçliler tarafından gerçekleştirilmiştir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Medine’de güçlü bir otoritenin olması
Soru Açıklaması
16.
Kabileler arası savaşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eyyâmü’l-Arab
Soru Açıklaması
17.
Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mute Savaşı
Soru Açıklaması

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Mûte Savaşıdır.

18.

Hz. Muhammedin  13 Rebiülevvel Pazartesi günü vefatından önce hangi konu üzerinde tavsiye de bulunmuştur?

Doğru Cevap: "A" Köleler
Soru Açıklaması

Hz. Âişe'nin odasından, sabah namazını kılmakta olan ashâbına baktı. Durumu farkeden sahâbîler, onun iyileşmekte olduğunu sanıp sevinmişlerdi. Ancak tekrar yatağına uzandı, son nefesini vermeden kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi, yumuşak söz söylemeyi ve namazı aksatmamayı tavsiye etti. Doğru yanıt A seçeneğidir.

19.

Peygamber efendimizin ölümünden önce kendisi tarafından Mute bölgesine kumandan olarak kim tayin edilmiştir*

Doğru Cevap: "B" Üsame bin Zeyd
Soru Açıklaması

Üsame 632 yılında , genç yaşta olmasına rağmen ve tüm tepkilere rağmen Hz. Muhammed tarafından ordunun başına getirilmiştir.

20.
Hz. Hatice’nin iffeti ve güzel ahlâkı sebebiyle sahip olduğu lakabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahire
Soru Açıklaması

Hz. Hatice iffeti ve güzel ahlâkı sebebiyle “Tâhire”, ticaretle meşguliyeti dolayısıyla da “Tâcire” diye anılmaktaydı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.