İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hüzün yılı (senetü’l-hüzn) olarak anılır?

Doğru Cevap: "A" Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'nin vefatı
Soru Açıklaması

Ambargonun kaldırılmasından yaklaşık sekiz ay sonra Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, ondan kısa bir süre sonra da eşi Hz. Hatice vefat etti. Hz. Peygamber’in değer verdiği bu iki yakınını kaybetmesi onu çok üzdü. Bu sebeple bu yıla hüzün yılı (senetü’l-hüzn) denir.

2.

Bedir Savaşı miladi hangi yılda meydana gelmiştir?

Doğru Cevap: "A" 624
Soru Açıklaması

17 Ramazan 2/14 Mart 624 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı. Arap geleneğine göre savaş mübareze (teke tek vuruşma) şeklinde başladı. Teke tek vuruşmalardan sonra başlayan ve dört veya beş saat süren savaş, ikindiye doğru İslâm ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Doğru cevap A’dır.

3.

Hz. Peygamber hicretin yedinci yılında komşu ülkelerin hükümdar ve emirlerine İslâm’a davet mektupları yazmıştır. Hangi ülkenin hükümdarı davet mektubundan sonra İslam'ı kabul etmiştir? 

Doğru Cevap: "D" Habeşistan’ın Necâşisi
Soru Açıklaması

Bizans İmparatoru Hz. Peygamber hakkında bazı sorular sordu. Soyu, hayatının safhaları, kendisine inananların durumu, ahlâki özellikleri vb. hususlardaki sorularına aldığı cevaplardan, onun peygamber olduğuna kanaat getirmişti. Ancak din ve devlet adamlarının şiddetli tepkisi üzerine, bu sözlerini onların dinlerine bağlılıklarını sınamak için söylediğini belirtip geri adım attı. 

İran Kisrası II. Hüsrev Perviz tamamının okunmasına izin vermediği mektubu yırttı ve elçiye hakaret etti. 

Hıristiyan bir ülke olan Habeşistan’ın Necâşisi Ashame’ye Amr b. Ümeyye ed-Damrî gönderilmişti. Elçiyi iyi karşılayan Necâşi’nin İslâm’ı kabul ettiği zikredilmektedir. 

Yine Hıristiyan olan Mısır Mukavkısı, İslâm’ı kabul etmese de, Hz. Peygamber’in elçisi Hâtıb b. Ebû Beltea’yı iyi karşıladı. 

Gassânî kralı Hâris b. Ebû Şemir, öfkeyle mektubu yere atmış, ardından Müslümanlara karşı saldırı için hazırlık yapmaya başlamıştı. 

4.
Hz. Muhammed'e gelen ilk ayet olan "Oku!" emrinin ardından bir süreliğine vahiylerin kesildiği bilinmektedir. Bu süre sonrasında Cebrail tarafından getirilen sûre aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Duha Suresi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Hira dağındaki mağarada gördüğü varlığı merak ediyor; sabırsızlıkla tekrar onu görmek istiyordu. Ancak ilk vahiy tecrübesinin üzerinden günler geçmesine rağmen beklediği şey bir türlü gerçekleşmiyordu. Bu durum Hz. Peygamber’i üzüyordu. Bir süre sonra Cebrail ona Duha sûresini getirerek üzüntüsünü giderdi.

5.
Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine ait idi?
Doğru Cevap: "D" Huzaâlılar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Arapların Hicri Takvimden önce tarih belirlemede referans aldıkları hadisedir?
Doğru Cevap: "C" Fil Vak'ası
Soru Açıklaması

Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu Fîl sûresinde şöyle anlatılır: “Görmedin mi Rabbın neler etti fil sahiplerine? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar saldı. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” (Fîl 105/1-5). Bu olaya Fil Vak‘ası, meydana geldiği yıla da Fil yılı adı verilmiştir. Belirli bir takvimleri olmadığı için tarih tespitinde, meydana gelen önemli olayları esas alan Araplar bundan itibaren zaman hesabını Fil Vak‘asını dikkate alarak “Fil yılında”, “Fil yılından önce” veya “Fil yılından sonra” şeklinde yapmaya başladılar. Doğru cevap C'dir.

7.

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettiğinde hangi zatın evinde misafir olarak kalmıştır?

Doğru Cevap: "C" Ebû Eyyûb el-Ensârî
Soru Açıklaması

Ebû Eyyûb el-Ensârî

8.
Medine'ye hicret ederken bunu gizlice yapmak yerine, Kâbe’ye giderek meydan okuduktan sonra yola çıkan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Müslümanların çoğu birbirleriyle anlaşarak gizli bir şekilde Medine’ye gitmek üzere yola koyulurken, Hz. Ömer, Kâbe’ye giderek meydan okuyup bir grup akrabası ve arkadaşıyla yola çıktı. Müşrikler, Hz. Ömer’in meydan okumasına karşılık vermediler.

9.

Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen Medine Sözleşmesi ile ilgili görüşlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Sözleşme ,Yahudilerin Mekke müşriklerine veya  işbirlikçilerine  yardım yahut himaye etmelerini  yasaklamıştır,
Soru Açıklaması

Medine belgesi daha ilk maddede bir savaş durumunda müslüman olmayanların da Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını ön görmekteydi. Vesikaya göre bu topluluk (ümmet) diğer bütün insanlardan ayrı bir mahiyettedir. Aralarında ihtilaf çıkan herkes için Allah, kanunların ve adaletin yegâne kaynağıdır. Hz. Muhammed de hakemdir. Medine belgesi, açıkça Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermelerini yasaklamıştır. Medine’ye bir düşman saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman-Yahudi ittifakı yapılacaktır. Şehrin savunulması için girişilecek savaşların masrafları, taraflarca karşılanacaktır. Fakat Medine dışında yapılacak bir savaşta hiçbir topluluk diğerine yardımda bulunma sorumluluğu

10.

Medine'ye ilk hicret eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ebû Seleme
Soru Açıklaması

Medine’ye ilk hicret eden kişi Mahzûmoğullarından Ebû Seleme’dir. Ebû Seleme’nin Akabe biatlarından yaklaşık bir yıl önce hicret ettiği nakledilir. Ebû Seleme, eşi Ümmü Seleme ve küçük yaştaki oğluyla yola çıktı; ancak amcazadeleri olan hanımının kardeşleri, eşini götürmesine izin vermeyince kendi kardeşleri de küçük oğlunu annesinden ayırdılar. Bu ayrılık, bir yıl kadar sürdü; daha sonra Ümmü Seleme’nin durumuna acıyan akrabaları, kocasının yanına gitmesine izin verdiler. Bunun üzerine küçük çocuğunu da yanına alan Ümmü Seleme, Medine’ye gitmek üzere yola koyuldu. Bir süre tek başına yolculuk yaptı. Yolda karşılaştığı Abdüddâroğullarından -henüz Müslüman olmamış- Osman b. Talha’nın refakatiyle kocasının yanına gitti.

11.

Huneyn Savaşı'nda islam ordusunu kim komuta etmiştir? 

Doğru Cevap: "C" Halid bin Velid
Soru Açıklaması

Huneyn savaşının büyük kumandanı İlerdede büyük zaferler kazanacak olan halid bin Velid'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan'da kurulan devletlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Himyerîler
Soru Açıklaması

Güney Arabistan’da Maînliler, Sebeliler ve Himyerîler hüküm sürmüş, ardından bölgeye Habeşliler ve Sâsânîler hakim olmuştur.

13.

Bedir Gavzesi'nin çıkmasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Mekkelilerin Medinelileri  tehditleri
Soru Açıklaması

Mekkelilerin Medinelileri tehditleri

14.

Hz. Peygamber'in emir ve kumandasında kaç gazve gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" 27
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleşmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.