İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 20
1.

Aşağıdaki seferlerden hangisi Mekkeli müşriklerin kışkırttığı Medineli Yahudi kabilelerden birine karşı yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Beni Kaynuka Gazvesi
Soru Açıklaması

Mekkeli Kaynuka kabilesi kuyumculuk yapan zengin bir Yahudi kabilesi idi. Bedir savaşından sonra Müslümanlara düşmanlık yapmaya başladıklarından onlara karşı Beni Kaynuka Gazvesi yapılmıştı. Doğru yanıt 'A'

2.

Araplarda hac mevsiminin gerçekleştirildiği aylara ne denir?

Doğru Cevap: "A" Haram
Soru Açıklaması

Araplar güneş  ve ay takvimi farklılığından kaynaklanan sebeplerle nesî yaparak, yani ihtiyaç halinde yıla bir ay ilave ederek hac mevsimini her sene ilkbahar veya yaz aylarına denk getirirlerdi. Aynı  zamanda hac mavsimi eş hürü’l-hurum denilen “haram aylar”da (zilkade, zilhicce , muharrem, receb) olduğu için bu dönemi bir barış ve esenlik dönemi olarak geçirirlerdi. Doğru seçenek A şıkkıdır.

3.

Hz.Peygamber, Uhud Savaşı’nın ardından düşman baskınını önlemek amacıyla hangi gazveyi gerçekleştirmiştir?

Doğru Cevap: "E" Hamrâülesed
Soru Açıklaması

Hamrâülesed

4.

İslâm’ın yayılışını hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlayan Hudeybiye Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 628
Soru Açıklaması

Neticede Hz. Peygamber’le Kureyş heyeti arasında, Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanındığı Hudeybiye Antlaşması imzalandı (Zilhicce 6/Nisan 628). 

5.
Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İhtiyacı olmadığı halde ticaret yapmıştır.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e karşı sert tutum takınan müşriklerden bir değildir?

Doğru Cevap: "C" Ebû Tâlib
Soru Açıklaması

Ebû Tâlib

7.

Aşağıdakilerden hangisi Câhiliye döneminde müşrik Arapların taptığı, Mekke’de ve Arabistan’ın diğer bölgelerindeki önemli putlardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Süva
Soru Açıklaması

Hübel, Lât, Menât, Uzzâ Câhiliye döneminde müşrik Arapların taptığı, Mekke’de ve Arabistan’ın diğer bölgelerindeki önemli putlardandır. Fakat Savi Hz. Nuh'un kavminin taptığı putları arasındadır.

8.

Hendek Gazvesi'nin diğer adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Ahzâb Savaşı
Soru Açıklaması

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur’ân-ı Kerim'de yer alan Ahzâb sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. Ahzâb, hizb kelimesinin çoğuludur, "Ahzâb", Müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grupları ifade eder. Bu savaşa, Medine çevresine savunma amaçlı hendekler kazıldığı için "Hendek Gazvesi" denilmiştir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi peygammber efendimizin soyundan değildir?

Doğru Cevap: "E" Osman
Soru Açıklaması

Hz. muhammedin soyunda Osman isminde biri yer almamaktadır.

10.

Hz. Peygamber'in İslam'a davet amacıyla Habeşistan hükümdarına gönderdiği elçi kimdir?

Doğru Cevap: "D" Amr b. Umeyye ed-Damri
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Habeşistan hükümdarına Amr b. Umeyye ed-Damri'yi elçi olarak göndermiştir.

11.

Beni Müstalik Gazvesi kaç yılında olmuştur?

Doğru Cevap: "A" 627
Soru Açıklaması

Mustalikoğulları bu şavaşta yenilmişlerdir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Hz. Muhammed’in getirdiği mesaja karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Müşrikler atalarının dininin İslam diniyle benzerlikleri olduğunu savunuyordu.
Soru Açıklaması

İslâm’ın inanç sistemi müşriklerin inancına benzemiyordu. Her şeyden önce onların hayatlarında önemli bir yere sahip olan yarı tanrısal güçleri temsil eden putları reddeden bir dinle karşı karşıya idiler. Öyle bir din ki, Allah dışında hiçbir varlığın ilahî gücünü kabul etmiyordu. Öte yandan Hz. Muhammed’in getirdiği din, ahiret hayatının varlığına ve ilahî adaletin ahirette sağlanacağına inanılmasını istiyordu. Doğru cevap B'dir.

13.

Mevlid adıyla bilinen edebi eserin Vilâdet bahri adlı  bölümünde Hz. Muhammed ile ilgili hangi olay 

Doğru Cevap: "E" Doğumu
Soru Açıklaması

Doğumu

14.

İfk Hâdisesi olarak bilinen Hz. Aişe’ye münafıklar tarafından iftira atılması olayı hangi yıl meydana gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" 627
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber bin kişilik bir kuvvetle Medine'den hareket etti. Müreysî' kuyusunun başında karşılaştığı düşmana önce Hz. Ömer’i göndererek onları İslâm'a davet etti. Mustalikoğulları bu daveti kabul etmeyip savaştılar ve yenildiler (5/627) Mustalikoğullari Gazvesi sonunda İfk Hâdisesi, yani Hz. Âişe'ye yapılan iftira olayı vuku buldu. Doğru cevap B’dir.

15.
Aşağıdaki olaylardan hangisi İslâm’ın Mekke döneminde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ ve Mirâc
Soru Açıklaması
16.

İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Hz. Peygamber, nübüvvetin 5. yılında (M. 615) Müslümanların bir kısmının hicret etmesine karar verdi. Aşağıdakilerden hangisi bu hicretin gerçekleştiği yerdir?

Doğru Cevap: "E" Habeşistan
Soru Açıklaması

İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik baskılar artınca Hz. Peygamber, nübüvvetin 5. yılında (M. 615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi. Habeşistan’da adil olduğu bilinen bir hükümdar vardı. Hicret süreci yaklaşık iki yıl devam etti. İmkân bulan Müslümanlar peyderpey Habeşistan’a gittiler.

17.
Aşağıdakilerden hangisi nübüvvetin 6. yılında, Ebû Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi üzerine Müslüman olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Hamza
Soru Açıklaması

Müşrikler, Hz. Peygamber’e doğrudan saldırıda bulunmayı göze alamıyorlardı. Çünkü fiilî bir saldırıda bulunmaları halinde Hâşimoğulları’nın tepkisiyle karşılaşacaklarını biliyorlardı. Bununla birlikte Hz. Peygamber birkaç kez sözlü ve fiilî saldırıya da maruz kaldı. Nübüvvetin 6. yılında Hz. Hamza, Ebû Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi üzerine Müslüman oldu.

18.
I. Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır.II. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.III. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.IV. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, bozulmayacak ve olduğu gibi devam edecektir.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Tevbe sûresinin müşriklerle daha önce yapılmış olan andlaşmaları konu alan ilk âyetleri nazil olduktan sonra müşriklere verilen ültimatomlar arasındadır?
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması

Hac, hicretin 9. yılında (631) farz kılındı. Ancak Hz. Peygamber, henüz İslâm’a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazılarının , adetleri olduğu üzere, Kâbe’yi çıplak tavaf edeceğini bildiğinden bu yıl bizzat hacca gitmedi ve Hz. Ebû Bekir'i hac emiri olarak görevlendirdi. Hz. Ebûbekir’in, 300 hacı adayıyla birlikte Mekke'ye hareket etmesinden kısa bir bir süre sonra, Tevbe sûresinin müşriklerle daha önce yapılmış olan andlaşmaları konu alan ilk âyetleri nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah, Mekke'ye giderek bu âyetlerdeki müşriklere yönelik bir ültimatom mahiyetindeki hükümlerini bildirmesi için kendi ailesinden Hz. Ali'yi yola çıkardı. Hz. Ali yolda kafileye yetişti ve durumu Hz. Ebû Bekir’e anlattı. Hac ibâdeti Hz. Ebûbekir'in idaresinde ifa edilirken, Hz. Ali bayramın birinci günü Minâ'da Tevbe sûresinin ilk âyetlerini okuduktan sonra müşriklere dört maddelik şuültimatomu açıkladı:1. Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır.2. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır.3. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir.4. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Doğru cevap C'dir.

19.
Hz. Peygamber’in Uhud Savaşı’nın ertesi günü Mekkeliler’in muhtemel bir baskınını önlemek ve müslümanların halen güçlü olduklarını göstermek amacıyla düzenlediği askerî harekât hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hamrâülesed Gazvesi
Soru Açıklaması
Hamrâülesed Gazvesi
20.
Aşağıdakilerden hangisi müşrikler tarafından yapılan işkence sonucu hayatını kaybeden ilk Müslümandır?
Doğru Cevap: "E" Yâsir
Soru Açıklaması

Ammâr b. Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir uğradıkları işkence sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlardı. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.