İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 21
1.

Medineli Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan ve Müslümanlara umre ve hac ziyareti imkanı tanıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hudeybiye antlaşması
Soru Açıklaması

Hudeybiye antlaşması

2.

Bir ay civarında sürdürülen kuşatmaya rağmen  alınamayan,Hz Muhammed'in  kuşatmanın uzayacağını anlamasıyla , kuşatma kaldırılırsa da artık onlardan müslümanlara bir zarar gelmeyeceği düşüncesi ile kuşatmayı kaldırdığı şehir hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Taif,
Soru Açıklaması

Bir ay civarında sürdürülen kuşatmanın uzayacağı anlaşılınca, Resûlullah, arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptı. Nevfel b. Muâviye ed-Di’lî’nin, uzun süre beklenilirse Tâifliler’in teslim olmak zorunda kalacağı, kuşatma kaldırılırsa da artık onlardan müslümanlara bir zarar gelmeyeceği şeklindeki görüşünü, yerinde bulup kuşatmayı kaldırdı (8/630). Kuşatma sırasında on bir (veya on dört) şehit verilmişti. Kuşatmayı kaldıran Hz. Peygamber, Huneyn esir ve ganimetlerinin bekletildiği Ci’râne’ye hareket etti.

3.
Hz. Peygamber’e Taif dönüşünde Mekke’ye girerken koruma veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mut‘im b. ‘Adî
Soru Açıklaması
4.

Müşrikler tarafından uğradıkları işkence sonucunda hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlar kimlerdir? 

Doğru Cevap: "A" Ammâr b. Yâsir’in anne ve babası
Soru Açıklaması

Ammâr b. Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir uğradıkları işkence sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlardı.

5.

Hz. Muhammed'in süt annesinin ismi nedir?

Doğru Cevap: "B" Halime
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed'in süt annesi Halime'dir ve 2 yıl boyunca emzirmiştir.

6.

Medine’de Hicret öncesinde uzun yıllar kan davaları nedeniyle birbirleriyle savaşan Arap kabileleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Evs ve Hazrec
Soru Açıklaması

Evs ve Hazrec

7.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Lübnan
Soru Açıklaması

Cevap d şıkkıdır. Lübnan orta doğu ülkesidir.

8.

Hz. Muhammed’in Müslümanlığı kabul eden ilk Medineli inananlarla toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Akabe
Soru Açıklaması

Akabe

9.
Hz.Muhammed'in gençliğinde özellikle yapmadığı şey nedir?
Doğru Cevap: "D" Putlara tapmadı
Soru Açıklaması

Peygamberimizin çocukluğundan itibaren Cahiliyye devrinin yaygın kötülüklerinden hiç birine bulaşmadı. Putlara tapmadı, putlar için kesilen kurban etinden yemedi. İçki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durdu.

10.

Hz. Peygamber’in Busrâ emirine gönderdiği elçi ile bölge halkını İslam’a davet için gönderdiği elçilik heyetinin öldürülmesi üzerine Bizanslılarla Müslümanlar arasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" Mûte Savaşı
Soru Açıklaması

Mûte Savaşı

11.

Hz. Peygamber'in Medine’de devesinin çöktüğü yeri mescid yaptırmak üzere sahiplerinden satın aldığı ve yapımında başta Hz. Peygamber olmak üzere muhacirlerin ve ensa^rın fiili^ olarak çalıştığı mescit aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebevi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Medine’de devesinin çöktüğü yeri mescid yaptırmak üzere sahiplerinden satın aldı. Mescide bitişik bir ev yapılıncaya kadar Hz. Peygamber, Ebu^ Eyyu^b el-Ensa^ri^'nin (Ha^lid b. Zeyd) evinde misafir olarak kaldı.

Mescidin temelleri taştan, daha yukarılar kerpiçten yapıldı. Mescid'in yapımında başta Hz. Peygamber olmak üzere muhacirler ve ensa^r fiili^ olarak çalıştılar. Kimsesiz müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen saha^bi^lerin barınması için Mescid-i Nebevi^'nin arka kısmında Suffe yapılmıştı. Resu^lullah, Medine dışına gönderilecek heyetleri oluştururken Suffe'de kalanlardan faydalanıyordu. Hz. Peygamber, Mescid'in hemen bitişiğine yapılan evine taşındı.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ticaret amacıyla gittiği yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rakka
Soru Açıklaması

Rakka

13.

Hz. Muhammed Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur?

Doğru Cevap: "D" Benî Hâşim
Soru Açıklaması

Benî Hâşim

14.

Hübel nedir?

Doğru Cevap: "A" Mekke'deki ilk put
Soru Açıklaması

Huzaalılar zamanında kabilenin ileri gelenlerinden Amr b. Luhay,Mekke ve Kâbe idaresini eline alınca tevhid geleneğini bozup şehirdeputperestliğin başlamasına sebep oldu. Bundan dolayı “Arabistan’aputperestliği sokan kişi” olarak tanınır. Amr b. Luhay, bir iş için gittiğiSuriye’nin Belkâ yöresindeki Meâb’da (Moab) burada yaşayanların putlarataptığını görmüş, ilk defa karşılaştığı bu manzara karşısında hayrete düşerekbunların mahiyetini ve niçin taptıklarını sormuştu. “Bunlar bizimtanrılarımızdır; düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak için onlardan yardımisteriz, bize yardım ederler; kuraklıkta yağmur isteriz, yağdırırlar” cevabınıalan Amr, Arabistan’a götürmek üzere bir put istemiş ve onlar da kırmızıakikten yapılmış Hübel adlı putu vermişlerdi. Putu Mekke’ye getiren Amr,onu Zemzem Kuyusu’nun üst tarafına Kâbe’ye yakın bir yere koymuş veherkesi bu puta tapınmaya çağırmıştı. Diğer bir rivayete göre Amr b. LuhayHübel’i el-Cezîre’deki Hit şehrinden getirmiş ve Kâbe’nin içineyerleştirmiştir.

15.
Hz. Muhammed dört veya beş yaşına kadar neden sütannesinin yanında kalmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mekke'deki veba salgını ve süt annesinin ısrarı sebebiyle
Soru Açıklaması

Mekke’de veba salgını vardı ve çöl havasının oğluna yaradığını gören Âmine, hem Hz.Muhammed'in süt annesi Halîme’nin süt oğluyla daha fazla kalmak ısrarını kırmamak hem de oğlunu veba tehlikesinden korumak için Hz. Muhammed'in dört veya beş yaşına kadar sütannesinin yanında kalmasına müsaade etmiştir.

16.

Arap yarımadası'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Hazar Denizi
Soru Açıklaması

Cevap e şıkkıdır. Hazar denizi Orta Asya'da yer alır.

17.

Kabile heyetleri en yoğun olarak hicretin kaçıncı yılında geldiler?

Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması

Kabile heyetleri en yoğun olarak hicretin 9. Yılında (630-631) geldiler. Onun için bu yıla “heyetler yılı/senetü’l-vüfûd” denildi.

18.

Medine’de Müslümanlar ile Yahudi kabileleri arasında barış ve güveni sağlamak amacıyla yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Medine Vesikası
Soru Açıklaması

Medine Vesikası

19.

Hz. Peygamber veda hutbesinde aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Beslenme
Soru Açıklaması

Açıkça beslenmeden bahsedilmemiştir. Doğru cevap D'dir.

20.

Hz Muhammed'e ilk vahiy hangi tarihte inmiştir?

Doğru Cevap: "B" 620
Soru Açıklaması

İlk vahiy mekkede Hıra mağarasındayken 620 yıkında inmiştir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.