İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Kureyşli müşriklerin Hz. Muhammed’in getirdiği mesajlara karşı çıkmalarının çeşitli sebepleri vardı. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber zengin olmadığı gibi bir kabilenin lideri olmaması
Soru Açıklaması

Müşrik Araplar, kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da güçlüolmasını isterlerdi. Hz. Peygamber zengin olmadığı gibi bir kabilenin lideri de değildi. Kur’ân’ın haber verdiğine göre müşrikler, “Bu Kur’ân iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?” (Zuhruf 43/31) diyorlardı. Bu sözleriyle peygamber olmak istemelerinden çok Hz.Muhammed’in peygamber olmasının imkânsız olduğunu dillendiriyorlardı.

2.

Mekke'de ticaret için önemli olan pazar ve alışveriş yerlerine ne ad verilirdi? 

Doğru Cevap: "B" esvâk
Soru Açıklaması

Coğrafî şartlar yüzünden tarıma elverişli olmayan Mekke’de ekonomikhayatın temelini ticaret oluşturmaktaydı. Mekke’de “sûk” (çoğulu esvâk) adıverilen çarşı ve pazar yerleri mevcuttu. Bunların en eskisi ve en büyüğüHazvere çarşısı olup şehrin başlıca ticaret merkeziydi. Öte yandanArabistan’ın değişik bölgelerinde ve bu arada Mekke çevresinde genelliklehac mevsimi ve haram aylar dikkate alınarak peşpeşe kurulan panayırların(esvâku’l-‘Arab), yarımada için olduğu gibi Mekke ticareti açısından dabüyük önemi vardı.

3.

Kabile kurallarının ve geleneklerinin dışına çıkan, kabilenin şerefine leke süren ve kabile önderleri tarafından yapılan tavsiye ve uyarılara kulak asmayanlara verilen en büyük ceza nedir?

Doğru Cevap: "E" Kabileden kovulma
Soru Açıklaması

Arap toplumlarında suç işleyenlere verilen en büyük ceza kişinin ailesi ve kabilesinden kovulmasıydı (el-hal‘).

4.

Aşağıdaki seferlerden hangisi Hz. Peygamber’in katıldığı ilk gazvedir?

Doğru Cevap: "D" Ebvâ
Soru Açıklaması

Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazveler, Ebvâ, Buvât, Bedru'l-Ûlâ ve Zü'l-Uşeyre'dir. Hicretin ikinci senesinin safer ayında ilk askeri seferi olan Ebvâ gazvesinde Hz. Peygamber Veddan’a geldi ve Damre oğullarıyla karşılıklı saldırmazlık ve birbiri aleyhine bir üçüncü tarafa yardım etmemek üzere antlaşma yaparak onların tarafsız kalmalarını sağladı.

5.
I. Manevi Mirası II. Ailesine bıraktığı mallar III. Hazineye bıraktığı mallarYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Peygamber’in vefatından sonra geride bıraktığı en önemli mirasıdır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, maddî olarak zikredilmeye değer bir miras bırakmamasına karşılık, başta ümmetine olmak üzere bütün insanlığa, onların kurtuluşunu sağlayacak, son derece büyük manevî bir miras bıraktı. Veda hutbesinde de belirttiği gibi Kur'an ve Sünnet'ten meydana gelen bu miras, insanları hidayet ve selamete kavuşturan ve bu açıdan hiçbir alternatifi olmayan tek miras olarak kalacaktır. Doğru cevap A'dır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da İslâm’dan önce kurulan devletlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Nabatîler
Soru Açıklaması

Himyerîler,Maînliler ve Sebeliler İslam'dan önce Güney Arabistan'da kurulan devletlerdir. Safevi Devleti ise İslam'dan sonra 1501 yılında, bugünkü İran, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş bir devlettir.

7.

Mekke’nin fethinin ardından başlayarak İslamiyet’in kısa sure içinde tüm Arabistan’a yayıldığını gösteren, 630-631 tarihleri arasında gerçekleşen hareketlilik nasıl adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Senetü’l-vüfûd
Soru Açıklaması

Senetü’l-vüfûd

8.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e “Ben iki kurbanlığın oğluyum” dedirten olayın kahramanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Babası Abdullah
Soru Açıklaması

Babası Abdullah

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Medine’deki otorite boşluğu Hz. Peygamber’in burada rahat hareket etmesine imkân vermiştir.
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber hicret ederken bütün olanaklarını kullanarak ve gizlenmek suretiyle bu yolculuğu gerçekleştirmiş, insanların işlerinde gereğince davranmaları gerektiğini hayatında göstermiştir. Hicret, Hz. Peygamber’in Ashâbının fedakârlığını gösteren olaylardan birisidir. Hicret, Mekke'de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır İslâm’ın kitlelere ulaşmasının önündeki engeller büyük ölçüde hicretle ortadan kalktı. Hz. Peygamber döneminde meydana gelen hicret olayı, İslâm Tarihine Muhâcir ve Ensâr kavramını kazandırdı. Yurtlarını terkederek Medine'ye hicret eden bu ilk Müslümanlar Allah yolunda hiçbir fedâkârlıktan kaçınmayan insanlar olduklarını, canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihâd ederek gösterdiler. Hz. Peygamber, hicretin hemen ardından Muhâcirlerle Ensâr arasında kardeşleştirmeyi gerçekleştirdi. Medine şehri, Hicâz bölgesinin dağınık köy ve mahallelerden meydana gelen mütevazı bir kasabası iken dünya tarihinin gidişatına tesir eden çok önemli bir merkez oldu. Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yıllardan beri devam eden Evs-Hazrec düşmanlığı yerini, Resûlullah’ın etrafında kenetlenmiş bir ümmete bıraktı. Hicretten kısa bir süre sonra Resûlullah, Yahudilerle Medine sözleşmesini imzaladı. Böylece onları İslâm ümmetinin yanında kendi değerlerini koruma ve yaşama hakkına sahip, ayrı bir ümmet olarak kabul etti. Hicrete kadar Hz. Peygamber’le yürüttükleri mücadelede önemli bir başarı elde edemeyen müşrikler, bundan sonra daha da çetin mücadeleye girişmek zorunda kaldılar. Medine’ye göç eden Müslümanlar Mekke’deki müşriklerle mücadele ederken onlara ekonomik açıdan zarar verebilme imkânı buldular.

10.

Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı seferlere ne denir?

Doğru Cevap: "D" Gazve 
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in katıldığı seferlere Gazve adı verilir.

11.
Hz. Peygamber, hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin her birini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanla kardeş ilân etti. Medineli müslümanlar muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul edip ellerindeki imkânları onlarla paylaştılar.   Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen Muâhât kavramı ile aynı anlama gelmektedir?  
Doğru Cevap: "C" Karşılıklı Kardeşlik
Soru Açıklaması

Muâhât karşılıklı kardeşlik demektir.

Doğru cevapC seçeneğidir.

12.

Hz. Hamza aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında şehit düşmüştür?

Doğru Cevap: "E" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması

Hz. Hamza'yı öldürmek için fırsat kollayan Vahşî b. Harb emeline savaşın bu safhasında ulaştı.Müşrikler tarafından Hanzale b. Ebû Âmir dışındaki şehitlerin hepsine işkence yapıldı. Vahşî, Hz. Hamza'nın ciğerini sökerek Ebû Süfyân’ın eşi Hind bint Utbe'ye götürdü. Hind ciğerden bir parçayı ağzına alarak çiğnedi, sonra geri çıkardı. Vahşi'ye mükâfat olarak zinet eşyalarını verdi.

13.

Hz. Huhammed'in Sevr mağarasında yanında olan kimir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması

Kuranda ikinin ikincisydi denilen zat  Hz.Ebu Bekir'dir

14.

Allah’ın kızları olarak kabul edilen putların içerisinde anne olarak görülen put hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Uzzâ
Soru Açıklaması

Lât, Menât ve Uzzâ en çok saygı gören putların başında yer almakta ve Allah’ın kızları olarak kabul edilmekteydi. Bunlar içerisinden Uzzâ anne olarak Lât ve Menât ise onun kızları olarak görülürdü.

15.

Hacıların sekiz gece kaldıktan sonra tevriye günü (8 Zilhicce), Arafat’a gitmek üzere ayrıldıkları panayır aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zülmecâz
Soru Açıklaması

Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki Zülmecâz adlı yerde kurulan panayır, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam ederdi. Hacılar Mecenne panayırının ardından buraya gelip sekiz gece kaldıktan sonra tevriye günü (8 Zilhicce), Arafat’a gitmek üzere buradan ayrılırlardı.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Câhiliye döneminde müşrik Arapların taptığı, Mekke’de ve Arabistan’ın diğer bölgelerindeki önemli putlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kibele
Soru Açıklaması

Kibele, Câhiliye döneminde müşrik Arapların taptığı, Mekke’de ve Arabistan’ın diğer bölgelerindeki önemli putlardan biri değildir. Doğru cevap "B" şıkkıdır.

17.
Hz Muhammed’in babası hangi kabiledendir?
Doğru Cevap: "C" Kureyş kabilesinin Haşimi oğulları kolundan
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in babası, Kureyş’in Benî Hâşim kolundan Abdullah b. Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızı Âmine’dir. Hz. Peygamber onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Peygamber Efendimiz’in baba tarafından dedesi Abdülmuttalib b. Hâşim, babaannesi Fâtıma bint Amr, anne tarafından dedesi Vehb b. Abdümenâf, anneannesi de Berre bint Abdüluzzâ’dır. Doğru cevap C dir.

18.

Hz. Peygamber’in Mûte Savaşı’ndaki cesareti dolayısıyla kendisine “Seyfullah-Allah’ın kılıcı” lakabı verdiği komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması

Hâlid b. Velid

19.

Mute Savaşı hangi imparatorlukla yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Bizans
Soru Açıklaması

Bu savaş 629 yılında Zeyd bin Harise komutasında Bizanslılarla yapılmıştır.

20.

Hz. Muhammed’in babası ve annesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Abdülmuttalib -Amine
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in babası, Kureyş’in Benî Hâşim kolundan Abdullah b. Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızı Âmine’dir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.