İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Bizanslılar ile Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mute
Soru Açıklaması

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Mûte Savaşıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

2.

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hendek savaşı,
Soru Açıklaması

Ahzâb Savaşı adıyla da bilinir. Kur’ân-ı Kerim'de yer alan Ahzâb sûresi bu gazveden bahseden ayetleri içerdiği için bu ismi almıştır. Ahzâb, hizb kelimesinin çoğuludur, "Ahzâb", Müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grupları ifade eder. Bu savaşa, Medine çevresine savunma amaçlı hendekler kazıldığı için "Hendek Gazvesi" denilmiştir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine şehrini hicret yurdu olarak seçmesinin nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Medine'ye Ebû Seleme'nin hicreti
Soru Açıklaması

Medine'ye Ebû Seleme'nin hicreti

4.

Aşağıdakilerden hangisi hac mavsimi eşhürü’l-hurum denilen “haram aylar”dan biri değildir? (

Doğru Cevap: "A" şaban
Soru Açıklaması

hac mavsimi eşhürü’l-hurum denilen “haram aylar” zilkade, zilhicce , muharrem, receb'dir. Doğru cevap "A" şıkkıdır.

5.

Aşağıdaki topluluklardan hangisi hicretten sonra Medine'de imzalanan 'Medine Belgesi' (Medine Sözleşmesi) maddelerini önce kabul ettikleri halde sonradan anlaşmayı bozmuştur?

Doğru Cevap: "C" Kurayza Kabilesi
Soru Açıklaması

Yahudilerden Kurayza kabilesi bu antlaşmayı bozup Mekkeli müşriklere yardım etmişlerdir. Doğru yanıt 'C'

6.

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman olduğu için öldürülen ilk inanlardandır?

Doğru Cevap: "A" Ammâr’ın annesi Sümeyye ve babası Yâsir
Soru Açıklaması

Ammâr’ın annesi Sümeyye ve babası Yâsir

7.

Aşağıdakilerden hangisi Arabistan'daki yahudilerin İslam Devleti'ni tanımaları ile sonuçlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hayber'in Fethi
Soru Açıklaması

Hayber’in fethi, bölgedeki Yahudi yerleşim merkezlerini etkiledi. Bir heyet gönderen Fedek halkı, Hayberliler’e tanınan şartlarla sulh istedi. Teyma Yahudileri de aynı şartla İslâm devletinin hakimiyetini tanıdılar. Müslümanlara karşı koymak isteyen Vâdilkurâ Yahudileri, işin başında teslim olmak zorunda kaldılar ve onlar da topraklarında Hayberliler'e tanunan şartlarla bırakıldılar. Böylece Medine için bir düşman yuvası haline gelen ve önemli bir tehdit oluşturan Hayber gailesi bertaraf edildiği gibi, Arabistan’daki Yahudi kolonileri İslâm devletinin hakimiyetini tanımış oldu.

8.
Habeş Krallığı’nın Yemen valisi Ebrehe'nin, Arapların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemek üzere San‘a’da yaptırdığı kilisenin amacına ulaşmamasının getirdiği hayal kırıklığıyla Kâbe’yi yıkmaya karar vermesi olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fil Vak‘ası
Soru Açıklaması

Kâbe’yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe hücum emri verdi; ancak ordusunun önünde bulunan Mahmûd adlı büyük fil, olduğu yerde kaldı ve Kâbe’ye doğru bir adım dahi atmadı. Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu Fîl sûresinde anlatılır ve bu olaya da Fil Vak‘ası denir.

9.

Hz. Muhammed Kureyş Kabilesinin hangi koluna mensuptur?

Doğru Cevap: "E" Hâşim
Soru Açıklaması

Hâşim

10.

Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanınması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" Hudeybiye antlaşması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’le Kureyş heyeti arasında, Medine İslâm Devleti’nin Kureyş tarafından resmen tanındığı Hudeybiye Antlaşması imzalandı (Zilhicce6/Nisan 628). Doğru cevap C'dir.

11.
Haram aylardan zilkâde ayında Yemenli Zübeyd kabilesinden bir tacirin  Âs b. Vâil es-Sehmî ile yaptığı pazarlık sonrasında sattığı malların karşılığında alması gereken parayı alamaması üzerine yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilfü’l-fudûl
Soru Açıklaması

Haram aylardan zilkâdede yaşanan bir olay, vicdan sahibi hakperest insanları harekete geçirdi: Yemenli Zübeyd kabilesinden bir tâcir Mekke’ye mal getirmiş ve belirli bir fiyat karşılığında Mekke ileri gelenlerinden Âs b. Vâil es-Sehmî ile pazarlık yapıp malı teslim etmişti. Ancak Âs b. Vâil borcuna sadık kalmayıp oldukça düşük bir para teklif etti ve satıcıyı oyalayıp durdu. Sonunda borcunu inkâr ettiği gibi aldığı malları iade etmeye de yanaşmadı. Zor durumda kalan Yemenli tâcir aralarında Mekke ileri gelenlerinin de bulunduğu birçok kişiye müracaat edip yardım istedi. Ancak bir kısmı Âs b. Vâil’in düşmanlığını kazanmaktan, bir kısmı da dostluğunu kaybetmekten çekindiği için yardım etmediler. Bunun üzerine şehirde bu durumdan rahatsız olanların dâhil olduğu bir toplandı düzenlendi. Toplantıda hazır bulunanlar uzun tartışmalardan sonra haksızlığı önlemek için yemin ettiler ve bu iş için gönüllülerden oluşacak bir gurup kurmayı kararlaştırdılar. Bu harekete “Erdemli insanların yemini” anlamında Hilfü’l-fudûl adı verildi. Doğru cevap A'dır.

12.
Peygamberimiz süt annesi Halime’nin yanında ne kadar kaldı?
Doğru Cevap: "D" 4 yıl
Soru Açıklaması

Peygamber efendimiz süt annesinin yanında 4 yaşına kadar kalmıştır. Daha sonra süt annesi onu Mekke'ye götürerek annesine teslim etmiştir. Doğru cevap D dir.

13.

İslam dönemine kadar Kabeye gelen hacıları ağırlama ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması hizmetine ne denirdi? 

Doğru Cevap: "E" Rifade
Soru Açıklaması

Rifâde: Hacıları ağırlama ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması göreviniifade eden rifâde de temel hizmet ve görevlerin başında gelmekteydi.. Mekkeidaresi ve Kâbe hizmetlerine yönelik düzenlemeler yaptığı sırada Kusay b.Kilâb Kureyşlileri toplayıp önemli bir konuşma yaptı ve onları da hacılara suve yiyecek temini gibi hizmetlere ortak olmaya çağırdı. O Kureyşliler’e şöyleseslenmişti: “Ey Kureyşliler! Sizler Allah’ın komşuları, Kâbe ve haremehlisiniz. Hacılar ise Allah’ın misafirleri ve O’nun kutsal evinin ziyaretçileriolup ikram edilmeye en lâyik misafirlerdir. Şu halde hac mevsiminde hacılarburadan ayrılıncaya kadar onlara yiyecek ve içecek ikram edin. Şayetimkanlarım bunların hepsini yapmaya yetecek olsaydı, buna sizi dahiletmeden bizzat kendim yerine getirirdim.” Kusay bu hizmetlerinyürütülebilmesi için bütün Kureyşlilerden gücüne göre para ve maltoplayarak bu maksatla bütçe oluşturulması geleneğini başlatmış oldu.

14.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
Soru Açıklaması
15.
Peygamberimiz, Suriye’ye Hz Hatice’nin ticaret kervanına vekalet ederken yanında kim vardı?
Doğru Cevap: "A" Hz Hatice’nin kölesi “Meysere”
Soru Açıklaması

Mekke’nin tanınmış zenginlerinden olan Hatice, kervanlarının başında bulunamıyor, onları ücretle tuttuğu şahısların idaresinde gönderiyordu. Hatice, bu sıralarda bir tavsiye üzerine çevresinde üstün ahlâk sahibi ve güvenilir bir genç olarak tanınan Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ortaklık antlaşması yaptı ve başkalarına verdiği ücretten daha fazlasını kendisine vereceğini belirtip kölesi Meysere ile birlikte ticaret kervanını Suriye’ye götürmesini istedi. O sırada yirmi beş yaşında olan Peygamberimiz, Hz. Hatice’nin kölesi Meysere ile birlikte kervanı Suriye’ye götürdü ve bu ticarî seyahatinden oldukça kârlı bir şekilde döndü. Öyle ki, Hz. Hatice’nin bu kervandan kazancı normal kazancının iki katı olmuştu. Bu sonuçtan büyük memnuniyet duyan Hz. Hatice, Peygamberimizin hissesini de iki kat ödedi ve onun dürüst ve doğru sözlü olduğunu da bizzat görmüş oldu. Öte yandan bu seyahat esnasında Hz. Peygamber’i yakından tanıma imkânı bulmuş olan Meysere onda gördüğü beceriklilik, dürüstlük, güvenilirlik, temizlik, bolluk ve bereketi Hatice’ye büyük bir hayranlık içerisinde anlatmakla bitiremiyordu. Doğru cevap A dır.

16.

Hz. Peygamber’in, nübüvvetinin 5. yılında Müslümanların bir kısmını gönderdiği yaklaşık iki yıl süren Hicret aşağıdaki yerlerden hangisine yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Habeşistan
Soru Açıklaması

Habeşistan

17.

Hz. Muhammed’in soyunun hangi peygambere dayandığı kabul edilir?

Doğru Cevap: "B" Hz. İsmail
Soru Açıklaması

Hz. İsmail

18.

I. Kureyş eşrafından Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha bu ziyaretten kısa bir süre sonra Medine’ye gelip Müslüman oldular.

II. Müşrikler Müslümanların davranışlarından olumlu etkilendiler.

III. Müşrikler İslâm’ın onlara kazandırdığı değerleri ve geleceğin Müslümanlara ait olacağını fark ettiler.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Umretü’l-Kaza’nın sonuçlarındandır?

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Umretü’l-kaza sırasında dağ ve tepelerden müslümanları seyreden müşrikler, onların olgun davranışlarından etkilendiler. İslâm’ın onlara kazandırdığı değerleri ve geleceğin Müslümanlara ait olacağını fark ettiler. Bu yönüyle umre bir gönül fethine dönüştü. Nitekim Kureyş eşrafından Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha bu ziyaretten kısa bir süre sonra Medine’ye gelip Müslüman oldular.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan'da İslam öncesi kurulan devletlerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" Huzâalılar
Soru Açıklaması

Kuzey Arabistan’da İslâm’dan önce Nabatîler, Tedmürlüler, Gassânîler,Hireliler (Lahmîler) ve Kindeliler devlet kurmuşlardır.

20.

Hervâzin eşrafından Urve b.Utbe’nin öldürülmesi üzerine Kureyş-Kinâne ve Kays-Aylân arasında cereyan eden savaşa Hz. Peygamber’in gençliğinde katılmak zorunda kaldığı ancak fiilen savaşmayarak amcalarına yardım ettiği Ficar Savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eyyâmü’l-ficâri’l-evvel
Soru Açıklaması

Eyyâmü’l-ficâri’l-evvel

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.