İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Habeşistan Hicreti hangi yılda yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 615
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed baskılardan dolayı ashabını Habeşistan kralına yollamış ve kral da ülkelerinde kalmalarına izin vermiştir.

2.

Sırasıyla ve doğru olaral 1-Medine Belgesi ne zaman yürürlüğe konmuştur, 2- Belgenin 1 ila 23. paragraflar arasındaki ilk bölümünün konuları kimlerle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" 1-Hicretin birinci yılı, 2-Müslümanlar
Soru Açıklaması

1-Hicretin birinci yılı, 2-Müslümanlar

3.
Aşağıdakilerden hangisi her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şaban
Soru Açıklaması

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmak yasak olduğu için bu aylar haram aylar = el-eşhuru’l-hurum olarak adlandırılmıştır. Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda panayırlar kurulur, şiir yarışmaları yapılır; yahudiler, hristiyanlar ve puta tapıcılar dinlerini yayarlardı. Doğru cevap C dir.

4.

Hz. Peygamber döneminde hicret nedeniyle Mekke’den gelenlere kucak açan Medineliler hangi adı almıştır?

Doğru Cevap: "A" ensar
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in hicreti sebebiyle Yesrib, Medinetü’n-Nebi, yani Peygamber S¸ehri, Mekke’den gelenler muhaciri^n (hicret edenler), onlara kucak açan Medineliler ise Ensar (yardımcılar) adını almıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in gördüğü rüya üzerine umreye gidileceğini müjdelemesinden sonra meydana gelen bir olaydır? 

Doğru Cevap: "C" Hudeybiye Antlaşması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber hicretin 6. yılı Zilkade ayının ilk günlerinde (Mart 628) gördüğü rüyasında, ashabıyla birlikte Mekke’ye giderek Kâbe’yi ziyaret etmişti. Bu rüya üzerine umreye gidileceğini müjdeledi ve gitmek isteyenlerin hazırlanmasını istedi. Umre için yola çıkan Hz. Peygamber ve beraberindekilerle birlikte Hudeybiye kuyusu civarında mola vermiştir. Bu sırada Hz. Peygamber ve beraberindekilerin Kabe'ye umre için geldiklerini duyan Mekkeli müşrikler tüm görüşmelere rağmen müslümanların Mekke'ye girmesine izin vermediler. En son elçi olarak gönderilen Hz. Osman'ın rehin tutulması üzerine Hz. Peygamber birlikte geldiği müslümanlardan ölünceye kadar savaşma sözü alınca müşrikler müslümanlara savaşmayı göze alamadılar. Bunun üzerine Kureyş heyeti ile Hz. Peygamber arasında Hudeybiye civarında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. 

6.

Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir?

Doğru Cevap: "B" 632
Soru Açıklaması

Aynı gün “Refik-i A'la'ya” (en yücedosta) diyerek ruhunu teslim etti. Ebedî âleme göçtüğü sırada 63 yaşındabulunuyordu (13 Rebiülevvel 11/8 Haziran 632).

7.

İlk vahyin gelmesinden bir müddet sonra Kâbe'yi tavaf ettiği sırada  Hz. Peygamber'e "Sana Musa Peygamber'e de gelen melek geldi. Yalanlanacaksın, eziyete maruz kalacaksın ve yurdundan çıkarılacaksın. Üstelik sana savaş açılacak. Eğer o günlere yetişirsem Allah'ın dinine yardım edeceğim"  diyen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "D" Varaka b.Nevfel
Soru Açıklaması

Varaka b. Nevfel

8.
Ebrehe'nin ordusuyla Kabenin yıkılması teşebbüsü aşağıdaki surelerin hangisinde anlatılır?
Doğru Cevap: "E" Fil Sûresi
Soru Açıklaması

Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu Fîl sûresinde şöyle anlatılır: “Görmedin mi Rabbın neler etti fil sahiplerine? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar saldı. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.” (Fîl 105/1-5). Bu olaya Fil Vak‘ası, meydana geldiği yıla da Fil yılı adı verilmiştir. Doğru cevap E dir.

9.

Kahtaniler adı verilen kabileler grubuna ne denir?

Doğru Cevap: "C" Arabı aribe
Soru Açıklaması

Bunlar güney araplar olarak bilinen gruptur.

10.

 İslâm’ın yayılışı hızlandıran,   Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha gibi Kureyş’in üç önemli şahsiyetinin Medine’ye gelerek Müslüman olmalarını sağlayan önemli gelişme neydi?

Doğru Cevap: "D" Hudeybiye antlaşması,
Soru Açıklaması

Bu andlaşma daha önceki zaferlerden daha iyi netice verdi ve İslâm’ın yayılışı hızlandı. Nitekim bundan sonraki iki yıl içinde İslâm’ı kabul eden Müslümanların sayısı, antlaşmaya kadar geçen ondokuz yılda İslâm’a girenlerin sayısını aşmıştır. Bu arada Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha gibi Kureyş’in üç önemli şahsiyeti Medine’ye gelerek Müslüman oldu.

11.

Medine'ye hicret ederken yapılan ilk mescidin ismi nedir?

Doğru Cevap: "D" Kuba
Soru Açıklaması

Medineye varmadan öne yapılan mescidin ismiKuba mescididir.

12.

Mûte Savaşı'nda büyük bir düşman ordusu karşısında çok az zayiat vererek geriye çekilmeyi başaran ve bu sebeple Hz. Peygamber’in kendisine verdiği “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabıyla meşhur olan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, bu sözleriyle Mûte Savaşı’nın Müslümanlar açısından birzafer olduğunu müjdelemişti. Medine’ye ulaşan Mûte gazilerini savaştankaçanlar olarak görenleri de uyardı ve onların savaş gereği geri çekilenmuzaffer askerler olduğunu söyledi. Büyük bir düşman ordusu karşısında çokaz zayiat vererek geriye çekilmeyi başaran Hâlid b. Velid, bu sebeple Hz.Peygamber’in kendisine verdiği “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabıylameşhur olmuştur.

13.

"Muhacirîn" ne demektir?

Doğru Cevap: "E" Hicret edenler
Soru Açıklaması

"Muhacirîn" hicret edenler anlamına gelmektedir.

14.

Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) çevrilmesi Hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Kıble hicretten yaklaşık 16 veya 18 ay sonra değişmiştir. Doğru yanıt 'B'

15.

Hz Peygamber'in İslam'a davet amacıyla İran kisrasına gönderdiği elçi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Huzafe es-Sehmi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber İran Kisrasına Abdullah b. Huzafe es-Sehmî'yi elçi olarak göndermiştir

16.

Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın Medine’de Hicretten sonra müşriklerden gelecek saldırılara karşı savunma oluşturmak için dostluk kurduğu kabilelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Evs
Soru Açıklaması

Medine’deki Müslümanların güvenlik ve bağımsızlığını pekiştirmek için bölgedeki diğer gayri   Müslimlerle de ittifak yapma imkânlarını değerlendirdi ve bazı antlaşmalar yapma başarısını gösterdi. Bu cümleden olarak Medine etrafında bulunan kuzeyde Cüheyne, güneyde ise Damra, Gifâr ve Müdlic gibi kabilelerle askerî ittifaklar arama girişiminde bulunmuş; böylece çevresini dostlarla kuşatıp,  düşman şehir durumundaki Mekke’den gelebilecek tehlikeleri savuşturmak istemişti. Evs Kabilesi bunlardan birisi değildir.

17.

Aşağıdakilerden hangisinden sonra Mute Savaş'ı meydana gelmiştir?

Doğru Cevap: "A" Busrâ emirine gönderilen elçinin öldürülmesi
Soru Açıklaması

Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mektup gönderilen Gassânî kralı Hâris b. Ebû Şemir, öfkeyle gelen mektubu yere atmış, ardından Müslümanlara karşı saldırı için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak bağlı olduğu Herakleios’un izin vermemesi üzerine bundan vazgeçti. Busrâ emirine gönderilen elçi ise, Gassânîler’in Mûte valisi Şurahbil b. Amr tarafından yolda yakalanıp öldürüldü. Devletlerarası hukukun ihlali olan bu olay, Mûte Savaşı’nın sebebi olmuştur.

18.

Medine’nin Hicret öncesindeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yesrib
Soru Açıklaması

Yesrib

19.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aynı zamanda süt kardeşi olduğu amcasıdır?

Doğru Cevap: "E" Hamza
Soru Açıklaması

Doğumun ardindan Peygamberimizi birkaç gün annesi, bir süre de Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe emzirdi. Süveybe Hz. Peygamber’in amcasi Hamza’yi da emzirdiğinden Hz. Peygamber bu amcasiyla ayni zamanda süt kardeşi olmuştur.

20.
Mute savaşına ait aşağıdaki hangi bilgi doğruyu yansıtmaz?
Doğru Cevap: "D" Bizans ile yapılan son savaştır.
Soru Açıklaması

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Mu^te Savaşı’nın sebebi Hz. Peygamber’in Busra emirine gönderdiği elçi Ha^ris b. Umeyr el-Ezdi^’nin, Mu^te’den geçerken, Bizans adına bölgeyi idare eden Hıristiyan Gassa^ni emiri Şurahbil b. Amr tarafından öldürülmesidir. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.