İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi  Hz. Ali'nin bayramın birinci günü Minâ'da Tevbe sûresinin ilk âyetlerini okuduktan sonra, Hz. Muhammedin emriyle  müşriklere açıkladığı  ültimatom maddelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Antlaşmaların süresi bittikten sonra da,can güvenlikleri korunmaya devam edecektir.
Soru Açıklaması

Hz. Ali bayramın birinci günü Minâ'da Tevbe sûresinin ilk âyetlerini okuduktan sonra müşriklere dört maddelik şu ültimatomu açıkladı:

Müşrikler bu seneden sonra Kâbe'ye yaklaştırılmayacaktır. Kâbe'yi çıplak tavaf etmek artık yasaklanmıştır. Mü'minlerden başkası cennete giremeyecektir. Önceden yapılmış olan andlaşmalar, süresi doluncaya kadar bozulmayacak, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.
2.

Hz. Muhammed’e “Oku!” emrini veren vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İsrafil
Soru Açıklaması

Allah’ın Resûlü, vahiy tecrübesiyle 40 yaşında karşılaştı. 27 Ramazan’da (M. 610) Hira mağarasında yalnızken kendisine daha önce görmediği bir varlık göründü. Karşısına çıkan varlık, Cebrail isimli vahiy meleğiydi.

3.

Kureyşllerde her türlü savaş ve barış kararının alındığı, çeşitli konularda ortak görüşlerin belirlendiği meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dârünnedve
Soru Açıklaması

Dârünnedve, Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeriydi. Dârünnedve esas itibariyle bir asiller (mele’) meclisiydi. Bu mecliste her türlü savaş ve barış kararı alınır ve çeşitli konularda ortak görüşler belirlenirdi.

4.

Mûte Savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müslümanlar- Gassânîler
Soru Açıklaması

Müslümanlar- Gassânîler

5.

Rasûlullah'ın vefatıdan sonra Halife seçilen kimdi?

Doğru Cevap: "C" Hz. Ebû Bekir
Soru Açıklaması

Hz. Ebu Bekir halife seçilmiştir.

6.
Hz. Muhammed, Birinci Akabe Biatından sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kimi göndermiştir?
Doğru Cevap: "B" Mus‘ab b. Umeyr
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medineli Müslümanlara dinlerini öğretmek ve onlara imamlık yapmak üzere Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye gönderdi. Mus‘ab’ın Medine’deki çalışmaları çok başarılı sonuçlar verdi.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Ebu Cehil
Soru Açıklaması

Ebu cehil en azılı kafirlerden birisi olup hiçbir zaman müslüman olmamıştır.

8.

Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen valisi Ebrehe’nin teşebbüsü ve helâkı Kuran-ı Kerim’in hangi süresinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "B" Fil
Soru Açıklaması

Fil

9.

M. Ö. 1400-650 yılları arasında Yemen’de hüküm süren .............. krallığının merkezi San‘a’nın doğusunda harabeleri bulunan ............. şehri idi. Daha ziyade ticarete önem verirken, Arabistan ürünleriyle Hindistan ve Çin’den gelen ticaret mallarını Suriye, Filistin ve Mısır’a satarak büyük gelir elde ederlerdi.

Yukarıda noktalı alanlara gelmesi doğru olan, Güney Arabistan’da Kurulan Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Maînliler
Soru Açıklaması

M. Ö. 1400-650 yılları arasında Yemen’de hüküm süren Maîn krallığınınmerkezi San‘a’nın doğusunda harabeleri bulunan Maîn şehri idi. Daha ziyadeticarete önem veren Maînliler Arabistan ürünleriyle Hindistan ve Çin’dengelen ticaret mallarını Suriye, Filistin ve Mısır’a satarak büyük gelir eldeederlerdi. Doğru cevap "E" şıkkıdır.

10.

Hayber kalesinde yaşayanlar kimlerdir?

Doğru Cevap: "B" Yahudiler
Soru Açıklaması

Bu kalede Medine'den ayrılmak zorunda kalan  Beni Nadir yahudileri yaşamaktaydı ve müslümanlar için büyük tehlike arzetmekteydi.

11.

Heyetler yılı olarak adlandırılan ve kabile heyetlerinin İslam'a girdiklerini Hz. Peygamber'e bildirmek üzere yoğun olarak huzura çıktıkları hicri yıl hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması

Kabile heyetleri en yoğun olarak hicretin 9. Yılında (630-631) geldiler. Onun için bu yıla “heyetler yılı/senetü’l-vüfûd” denildi. Heyetlerin gelişi onuncu yılda da devam etti. Heyet gönderen kabilelerin sayısı 70’i aşıyordu. Doğru cevap B'dir.

12.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Livâ’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kabileye ait sancağın muhafazasından sorumlu kimse 
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki gazvelerden hangisi kuyumculukla uğraşan Yahudi kabilesine karşı ve Bedir Zaferi’nden sonra gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" Benî Kaynukâ Gazvesi
Soru Açıklaması

Çok geçmeden kuyumculukla yaşamlarını sürdüren ve Yahûdîlerin en cesuru sayılan Kaynukâ Yahudileri, bu antlaşmaya aykırı hareket etmeye başladılar. Bedir savaşından sonra kin ve hasetlerini açığa vurdular. Kaynukâ çarşısında bir yahudinin ticaretle meşgul olan Müslüman bir kadına saldırısı, sabırları taşırdı. Kaynukâ Yahudileri; "Sen bizi, savaş bilmeyen Mekkeliler mi sanıyorsun? Biz savaşa hazırız..." diye Hz. Peygamber’e meydan okudular. İslâm ordusu, Hicretin ikinci yılı Şevval ayı ortalarında Benî Kaynukâ'yı muhasara etti.

14.

Kent içinde Yahudi ve Müslümanların birlikte yaşamını düzenleyen Medine Belgesi hicretin kaçıncı yılında yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1.
Soru Açıklaması

Elimizde bulunan bu belge iki farklı bölümden oluşmaktadır: 1 ila 23. paragraflar arasındaki ilk bölüm Müslümanlarla ilgili konuları, 24 ila 47. paragraflar ise Yahudilerle ilgili konuları ele almaktadır. Kaynaklarımıza göre sözleşme Hz. Peygamber’in Medine’ye gelişinden kısa bir süre sonra, hicretin birinci yılında yürürlüğe konulmuştur.

15.

Mekke çevresinde genellikle hac mevsimi ve haram aylar dikkate alınarak peşpeşe kurulan panayırların (esvâku’l-‘Arab), yarımada için olduğu gibi Mekke ticareti açısından da büyük önemi vardı. Mekkeliler bu panayırlara iştirak etmekte ve önemli miktarda gelir sağlamakta idiler. Aşağıdakilerden hangisi bu panayırlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Rebiulevvel
Soru Açıklaması

Mekke çevresinde genellikle hac mevsimi ve haram aylar dikkate alınarak peşpeşe kurulan panayırların (esvâku’l-‘Arab), yarımada için olduğu gibi Mekke ticareti açısından da büyük önemi vardı. Mekkeliler bu panayırlara iştirak etmekte ve önemli miktarda gelir sağlamakta idiler. Rebiulevvel bunlardan biri değildir. Doğru cevap "C" şıkkıdır.

16.

Hz.Muhammed'in savaş sonrası ele geçirilen okur-yazar olan esirlerin  on Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bedir savaşı,
Soru Açıklaması

Bedir savaşı sonrasında,Hz. Peygamber, esirlerin malî durumlarına göre bin ilâ dört bin dirhem fidye ödemelerini şart koşmuştur. Esirler arasında Hz. Peygamber'in amcası Abbas, diğer amcalarının oğulları Akîl ve Nevfel de bulunuyordu. Fidye ödenmesi konusunda bunlara herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bazı esirlerin karşılıksız olarak, okur-yazar olanların ise on Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Bedir Gazvesi'nde, birbiriyle yakın akraba olan pek çok kişi karşı karşıya gelmişti.

17.

Akabe körfezi ile Lût gölü arasında hüküm süren hangi Arabistan Devleti’nin merkezi Petra şehridir?

Doğru Cevap: "B" Nabatîler
Soru Açıklaması

Nabatî Krallığı  muhtemelen  M. Ö. IV. yüzyılın sonlarında kurulmuş ve Filistin’in güneyinde Akabe Körfezi ile Lût Gölü arasında hüküm sürmüştür. Krallığın devlet merkezi Akabe körfezinin biraz kuzeyinde yer alan Petra şehriydi. Doğru seçenek B şıkkıdır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tâiflilerden destek almak
Soru Açıklaması
19.

Hazreti Peygamber Muhammet Mustafa'nın müşrik kabilelerden bazılarına İslamı tanıtmak ve Kur'an öğretmek için gönderdiği 70 alimin katledilmesi olayı İslam tarihinde hangi isimle anılır?

Doğru Cevap: "B" Bi'r-i Maune Faciası
Soru Açıklaması

Doğru Yanıt 'B' şıkkıdır. 

20.

Uhud Savaşı dönüşünde Hz. Peygamber’in Kureyş ordusunu takip etmek maksatlı yaptığı gazve aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "C" Hamrâülesed
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber Uhud şehitlerini, elbiseleri ile ve yıkanmadan defnedip aynı gün Medine'ye döndü. Müslümanlar yaralarının tedavisi ile meşgul olmaya başladılar. Yaralı olan Hz. Peygamber ertesi gün sabaha doğru, hem düşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Sadece Uhud'da bulunmuş olanlara katılma iznini verdiği beş yüz kişilik bir orduyla Medine'ye sekiz mil uzaklıktaki Hamrâülesed'e kadar giderek burada beş gün konakladı. Takip edildiğini anlayan müşrik ordusu geri dönmeye cesaret edemeyerek Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Hz. Peygamber Hamrâülesed'de bulundukları beş gün boyunca Müslümanların sayısını kalabalık göstermek ve düşmanın kalbine korku salmak için geceleri ateş yaktırdı. Yakılan beş yüz ateşin alevleri çok uzak mesafelerden görülebiliyordu. Henüz İslâmiyet’i kabul etmemiş olan Ma'bed el-Huzâî, Hamrâülesed'e gelerek Uhud Savaşı'nda Müslümanların uğradığı musibetten dolayı Hz. Peygamber'e üzüntülerini bildirdi. Ma'bed'in kabilesi Huzâa, Hz. Peygamber'in müttefiki idi ve çevrede olup bitenleri ona bildiriyorlardı. Müslümanlar Hamrâülesed'de beş gün kaldıktan sonra 17 şevval 3/2 Nisan 625'te Medine'ye döndüler. Doğru cevap C’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.