İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Medine Müslümanları ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlar hangi sıkta doğru sırasıyla verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Bedr-Uhud-Hendek
Soru Açıklaması

Bedr-Uhud-Hendek

2.

Fil vakası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ebrehe'nin Kabeyi yıkma teşebbüsü 
Soru Açıklaması

Kabeye yıkmak isteyen Ebrehe'nin filleriyle beraber kuşlar tarafından atılan iri taşlarla yok edilmesine Fil vakası denir.

3.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı  
Soru Açıklaması
4.

Müslümanların ilk kıble'si aşağıdaki şehirlerden hangisindeydi?

Doğru Cevap: "E" Kudüs,
Soru Açıklaması

Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada beş vakit namaz kılınıyordu. Ancak bütün namazlar ikişer rekat idi. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekata çıkarıldı. Hicretten on altı veya on yedi ay sonra kıble, Bakara sûresinin 144 ve 149-150. âyetleri ile Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Harâm’a, Kâbe’ye çevrildi.

5.

Aşağıdakilerden hangisi azad edilen kölelere verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" mevâlî
Soru Açıklaması

Azad edilen kölelere mevâlî denilirdi ve bunlar hür insanlarla evlenemezdi.

6.

Cizye ayeti ilk olarak aşağıdakilerin hagisinde uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Tebük seferinde
Soru Açıklaması

Cizye ayeti ilk defa Tebük seferi esnasında bu yerleşim merkezlerinde yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlara uygulandı. Doğru cevap A'dır.

7.

İlk Müslümanların namazlarını Kâbe'de kılmaya başlamaları hangi olaydan sonra olmuştur? 

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer'in Müslüman olması
Soru Açıklaması

Hz. Ömer'in Müslüman olması

8.
Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "C" 631
Soru Açıklaması

Hac, hicretin 9. yılında (631) farz kılındı. Doğru cevap C'dir.

9.

Câhiliye döneminde kız çocuklarının dünyaya gelmesi üzüntü ve utançla karşılanmaktaydı. Hz. Muhammed, kız çocukları doğduğunda nasıl bir davranışta bulunarak bu duruma karşı olduğunu göstermiştir?

Doğru Cevap: "E" Akîka kurbanı keserek
Soru Açıklaması

Akîka kurbanı keserek

10.

Hz. Muhammed’in ilk eşi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hatice
Soru Açıklaması

Hatice

11.

Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelen, soyları Hz. İbrahim’inoğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmailîler veya onun soyundan gelen uzaktorunlarına nispetle Adnânîler, Meaddîler, Nizârîler de denilen, Kuzey Araplarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Arab-ı Müsta`ribe
Soru Açıklaması

Arab-ı Müsta`ribe (Mütearribe). Aslen Arap olmayıp sonradanAraplaşan kabilelerden meydana gelmektedir. Bunların soyu Hz. İbrahim’inoğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmailîler veya onun soyundan gelen uzaktorunlarına nispetle Adnânîler, Meaddîler, Nizârîler de denilmektedir. KuzeyArapları adıyla da bilinirler. Doğru cevap "D"dir.

12.

Hicretin 2. yılında Bedir Savaşının çıkmasında da rol oynayan, bin deveden oluşan ve elli bin dinar sermaye ile hazırlanan, dönemin en büyük kervanlarından birisi hangi kabile tarafından hazırlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kureyş
Soru Açıklaması

Soru kökünde ifade edilenkervan Kureyş kabilesi tarafından hazırlanmıştır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fîl
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki ülkelerin yöneticilerinden hangisi Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Muhammedin İslama davetini kabul edip Müslümanlığı seçmiştir? 

Doğru Cevap: "D" Habeşistan’ın Necâşisi
Soru Açıklaması

Hıristiyan bir ülke olan Habeşistan’ın Necâşisi Ashame’ye Amr b. Ümeyye ed-Damrî gönderilmişti. Elçiyi iyi karşılayan Necâşi’nin İslâm’ı kabul ettiği zikredilmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

15.

M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren, tarıma önem vererek su bendleri inşa eden Güney Arabistan’da kurulmuş Arap Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sebeliler
Soru Açıklaması

Güney Arabistan’da kurulan devletlerden biri de Sebe Devleti’dir. Merkezi Me’rib şehri olan Sebeliler ticaretin yanında tarıma önem vermiş  ve bu amaçla bazı su bendleri inşa etmişlerdir. M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren Sebeliler Himyerîler tarafı ndan yıkılmıştır. Doğru seçenek D şıkkıdır.

16.

Hz. Peygamber'in (sav) bizzat katılmadığıi, bir sahâbenin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "E" Seriyye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in katıldığı bütün seferlere gazve, onun bizzat katılmadığı, birsahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise seriyye adı verilir.İslâm tarihçilerine göre Hz. Peygamber'in emir ve kumandasında yirmi yedigazve gerçekleşmiştir. Seriyyelerin sayısı konusunda ise otuz beş ilâ altmışaltı arasında değişen farklı görüşler vardır.

17.

Hz. Muhammed'in vefatından sonra cenazesi kimin tarafından yıkanıp kefenlenmiştir? 

Doğru Cevap: "C" Hz. Ali
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in cenazesi ancak Salı günü hazırlanabildi. Onu Hz. Ali yıkadı, Hz. Abbas ve oğullarıyla Üsâme ve Şükran ona yardımcı oldular.  Doğru yanıt C seçeneğidir.

18.

Ebû Süfyan sefere çıkarken yanına erzak olarak torbalara doldurulmuş kavrulmuş un (kavut) almıştı. Kaçarken ağırlık yapmasın diye torbalardan bir kısmını attı. Kavrulmuş una nisbetle bu sefere verilen isim aşağıdakileren hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Sevik Gazvesi
Soru Açıklaması

Ebû Süfyan bu sefere çıkarken yanına erzak olaraktorbalara doldurulmuş kavrulmuş un (kavut/sevîk) almıştı. Kaçarken ağırlıkyapmasın diye torbalardan bir kısmını attı. Kavrulmuş una nisbetle bu sefere"Sevîk Gazvesi" denildi.

19.

 Eyyâmü’l-‘Arab nedir?

Doğru Cevap: "B" Arap kabileleri arasındaki savaş
Soru Açıklaması

Câhiliye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşların çıktığı bilinmektedir. Genel olarak Eyyâmü’l-‘Arab diye isimlendirilen bu savaşların sayısı çeşitli müelliflere göre 75 ilâ 1700 arasında değişmektedir.

20.

Sırasıyla ve doğru olarak Kureyş kabilesinin dağınık kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştiren kimdir ve Kureyş kabilesinin toplandığı meclise ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kusay b. Kilâb, Dârünnedve
Soru Açıklaması

Kureyş  kabilesine adını  veren Fihr (Kureyş ) b. Mâlik’in altıncı dereceden torunu ve Hz. Peygamber’in beşinci dereceden dedesi Kusay b.Kilâb, liderlik vasıflarıyla Kureyş  kabilesi arasında seçkin bir yer kazandı  ve Mekke tarihinde çok önemli bir rol oynadı. Kusay dağınık olarak yaşayan Kureyş  kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştirdi. İlk defa Kusay tarafından yaptırılan ve kapısı da Kâbeye doğru açılan Dârünnedve, Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeriydi. Dârünnedve esas itibariyle bir asiller (mele’) meclisiydi. Doğru seçenek B şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.