İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Mekke kentindeki Zemzem kuyusu hangi peygamber ile ilişkili bir mucize sonucunda ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim

2.

İslam'dan önce dağınık olarak yaşayan Kureyş kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştiren, Kâbe civarından başlayarak Mekke topraklarını on parçaya ayırarak Kureyş’in on kolu arasında

paylaştıran, Kâbe’yi tamir ederek Hacerülesved’i Kâbe’deki yerine koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kusay b. Kilâb
Soru Açıklaması

Kusay b. Kilâb İslam'dan önce dağınık olarak yaşayan Kureyş kollarını birleştirerek Mekke’ye yerleştiren, Kâbe civarından başlayarak Mekke topraklarını on parçaya ayırarak Kureyş’in on kolu arasında

paylaştıran, Kâbe’yi tamir ederek Hacerülesved’i Kâbe’deki yerine koyan kişidir. Doğru cevap "C" şıkkıdır.

3.

Enes bin Malik'in evindeki toplantı sonucu tartışılıp yazılan metnin ismi nedir?

Doğru Cevap: "A" Medine Belgesi
Soru Açıklaması

Medinede yaşayanlar durumu müzakere etmek üzere haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir metin hazırlamışlardır. Buna Medine Belgesi denir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Kureyşlilerin İslamiyet'e karşı çıkmalarının sebeplerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "D" İslamiyet'te kabileciliğin reddedilmesi.
Soru Açıklaması

İslamiyet'te kabileciliğin reddi gibi bir durum yoktur; ancak Arapların kabileci bir toplum olmaları Hz. Peygamber'in getirdiği dini kabul etmelerinin önündeki en önemli engellerden birisiydi. Bunun sebebi Arapların kabilesinin kimliğiyle yaşamaları, kolay kolay kabilenin görüşünün dışına çıkamamaları ve eğer çıkarlarsa kabilesi tarafından korumasız bırakılmalarıdır.

5.
I. Hiç kimsenin malına ve mülküne dokunulmaması II. Hz. Peygamber'in Mekkeli müşrikleri affetmesi III. Muhacirlerin geride bıraktıkları malların peşine düşülmemesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mekkeli müşriklerin müslüman olmasına yol açan olaylardandır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

Davetine başladığı günden itibaren yaklaşık yirmi yıl boyunca kendisine ve arkadaşlarına her türlü kötülüğü yapmış, Mekke’den çıkarmakla yetinmeyip savaş üstüne savaş tertiplemiş ve bütün şirk ehlini de yanına alarak İslâm’ı ortadan kaldırmaya çalışmış olan Mekkeliler’e istediği her cezayı verebilecek durumdaydı. Hiç kimsenin de ona itiraz edebilecek hali yoktu. Ancak o, böyle yapmadı ve “Haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz” diyerek onları affettiğini açıkladı. Ayrıca hiç kimsenin malına mülküne dokunulmadı, muhacirlerin geride bıraktıkları ev ve arazilerinin peşine düşülmedi. Fetih günü bir af, bir bağışlama günü oldu. Hz. Peygamber, İslâm’ın ruhunu en iyi şekilde aksettiren bu asil davranışıyla, bütün Mekkeliler’in kısa zaman içinde Müslüman olmalarına zemin hazırlamış, onlara kâinatın en büyük fırsatını sunmuştu.

6.
Hz. Muhammed'in bir peygamber olabileceğini söyleyen ilk kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Varaka b. Nevfel
Soru Açıklaması

Hz. Hatice’nin anlattıklarını dinleyen Varaka, söyledikleri doğru ise Hz. Muhammed’e görünen varlığın Musa’ya da gelen Cebrail isimli melek olduğunu ve bu ümmetin peygamberi olacağını söyledi. Doğru cevap B'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Medine vesikasına dahil olmamıştır?

Doğru Cevap: "D" Kureyşli Müşrikler
Soru Açıklaması

Medine vesikası Medinede ikamet eden Ensar ve Muhacir Müslüman Topluluklar ile Medineli Yahudi ve putperest araplar arasında imzalanmıştır. bu vesikaya Mekkeli Kureyş Müşrikleri dahil değildir

8.

Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Gazve
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in katıldığı bütün seferlere gazve, onun bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise seriyye adı verilir. İslâm tarihçilerine göre Hz. Peygamber'in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleşmiştir. Seriyyelerin sayısı konusunda ise otuz beş ilâ altmış altı arasında değişen farklı görüşler vardır.

9.

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" 629
Soru Açıklaması

Kendileri için birtuzak kurulmasından ve Hâlid’in kendilerini çöle çekip orada savaşmakistemesinden endişe eden düşman askerleri, müslümanları takip cesaretinigösteremeyince savaş sona erdi. Hâlid b. Velid, ordusunu Medine’ye getirdi(8/629). Bu savaşta 15 şehit verilmiştir.

10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Mekke’ye putperestlik Huzâa kabilesinden Amr b. Luhay tarafından sokulmuştur.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi’nde yaşanan önemli olay ve gelişmelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Namaz farz kılındı
Soru Açıklaması

Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği sırada beş vakit namaz kılınıyordu. Ancak bütün namazlar ikişer rekat idi. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir ay sonra, mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekata çıkarıldı. Hicretten on altı veya on yedi ay sonra kıble, Bakara sûresinin 144 ve 149-150. âyetleri ile Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Harâm’a, Kâbe’ye çevrildi. Hicretin ikinci yılı şaban ayında ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından bir iki gün önce Hz. Peygamber fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının onuncu günü kurban bayramı namazını kıldırdı ve kurban kesti. Hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra ise zekât farz kılındı.

12.
Hz.Muhammed’in Mekke toplumundaki adı neden “Muhammedü’l-Emîn”dir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberliğe giden yolda gösterdiği örnek kişiliği sebebiyle
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatına bir bütün olarak bakıldığında 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülür ki, bu da ömrünün yaklaşık üçte ikisine karşılık gelmektedir. Resûlullah’ın (s. a. v.) doğumu, çocukluğu, gençliği, ticari faaliyetleri, Hz. Hatice ile evliliği, çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kâbe hakemliği bu dönemde gerçekleşmiştir. Daha önemlisi o bu dönemde ilahî bir yolla peygamberliğin ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanmış ve toplumun bu mesaja kulak vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşmuştur. Nitekim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı “Muhammedü’l-Emîn”dir.

13.

Hz.Muhammed Hayber kalesini fetettikten sonra Hayberli Yahudilerin hangi şartlarla topraklarında kalmasına razı olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Yahudiler yıllık tarım mahsülünün yarısını İslâm devletine vermeleri şartıyla,
Soru Açıklaması

Çatışmalar sırasında on beş şehit verilmiş, buna karşılık doksan üç Yahudi öldürülmüştü. Hayberliler, ziraat işlerini iyi bildiklerini söyleyerek topraklarında yarıcı olarak kalma teklifinde bulunmuşlardı. Hz. Peygamber, İslâm devletinin gerekli gördüğünde onları topraklarından çıkarma hakkını saklı tutarak bu teklifi kabul etti. Böylece Yahudiler yıllık tarım mahsülünün yarısını İslâm devletine vereceklerdi.

14.

Hz. Muhammed'in bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Seriyye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in katıldığı bütün seferlere gazve, onun bizzat katılmadığı, birsahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise seriyye adı verilir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in, Veda Hutbesi’nde  geçen İslam’ın insan haklarına verdiği önemi gösteren sözlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
Soru Açıklaması

Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

16.

Hicretten sonra, Medine’de yaşayanların birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, idârî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlamak üzere hazırlanan metin o zaman hangi ad altında düzenlenmişti? 

Doğru Cevap: "C" Müvâdea", yani sulh antlaşması,
Soru Açıklaması

Medinede yaşayanlar durumu müzakere etmek üzere Enes b. Mâlik'in evinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıya katılanlar Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir yapıyı oluşturmaya karar verdiler. Buna göre Medine’de yaşayanların birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, idârî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip oldukları din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumluluklarını belirli esaslara bağlayan bir metin hazırladılar. Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak düzenlenen bu metin, ana kaynaklarımızda bir bütün olarak yer almaktadır. "Kitâb", "Sahîfe" ve "Müvâdea", yani sulh antlaşması adını taşıyan bu belge, zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle adlandırılmaktadır.

17.
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kâinâtı teşrîf ettiği mübârek gecede bâzı hârikulâde hâller vukû bulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ay ikiye ayrılmıştır
Soru Açıklaması

Resûlullâh’ın kâinâtı teşrîf ettiği mübârek gecede bâzı hârikulâde hâller vukû bulmuştur. Bu mûcizelerden birkaçı şöyledir:

Hazret-i Âmine’nin bildirdiğine göre kendisi, ne hâmileliği ne de doğum esnâsında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allâh Rasûlü dünyâya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nûrun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semâya kaldırmıştır, o anda şeytan, hayâtında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır, İran başkadısı ve din adamı Mûbezân, rüyâsında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür, Semâve Vâdisi’ni su basmıştır, Kisrâ’nın sarayından 14 sütun yıkılmıştır,  İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. Doğru cevap A dır.

18.

Kabe'yi hangi peygamber inşa etmiştir?

Doğru Cevap: "E" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Kabeyi Hz. ibrahim ve oğlu Hz. ismail yeniden inşa etmiştir.

19.

Hendek savaşında Hz. Muhammed hangi sahabinin görüşlerini almıştır?

Doğru Cevap: "E" Selman bin Farisi
Soru Açıklaması

Bu savaşta hendeklerin kazılmasını öneren Selman bin farisi olmuştur.

20.

Aşağıdaki olaylardan hangisi Cahiliye toplumunun hakim değerlerine karşı Hz. Peygamberin ilahî koruma altında olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "A" Buvâne’de put ziyareti sırasında gözden kaybolması
Soru Açıklaması

Buvâne’de put ziyareti sırasında gözden kaybolması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.