İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Hac, müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hicretin 9. yılında 631 de,
Soru Açıklaması

 Hac, hicretin 9. yılında (631) farz kılındı. Ancak Hz. Peygamber, henüz İslâm’a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazılarının , adetleri olduğu üzere, Kâbe’yi çıplak tavaf edeceğini bildiğinden bu yıl bizzat hacca gitmedi ve Hz. Ebû Bekir'i hac emiri olarak görevlendirdi.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sebeliler
Soru Açıklaması

Sebeliler Güney Arabistanda kurulan devletlerden biridir. Doğru cevap "A şıkkıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir? 
Doğru Cevap: "E" Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri 
Soru Açıklaması
Düşmanın cephe gerisinden saldırmasını ve İslâm ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah b. Cübeyr komutasındaki elli okçuyu Uhud dağının karşısındaki Ayneyn tepesine (daha sonra buraya "Cebelü'r-Rumât" yani Okçular Tepesi de denilmiştir) yerleştirdi. Hz. Peygamber, bu okçulara, İslâm ordusu üstünlük elde etse dahi, ikinci bir emre kadar, ne olursa olsun kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, şayet düşman süvarileri arkadan saldırırsa, ok atmalarını emretti. Fakat onlar ganimet toplamak için burayı terk ettiler.
4.

Müslümanlarla Bizanslar arasında yapılan ilk savaş  aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mute savaşı,
Soru Açıklaması

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Mûte Savaşı’nın sebebi Hz. Peygamber’in Busrâ emirine gönderdiği elçi Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin, Mûte’den geçerken, Bizans adına bölgeyi idare eden Hıristiyan Gassânî emiri Şurahbil b. Amr tarafından öldürülmesidir.

5.

Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkelilerin intikam almak ve Suriye kervan yolunu tehdit altından kurtarmak için harekete geçmeleri hangi savaşa yol açmıştır?

Doğru Cevap: "A" Uhud
Soru Açıklaması

Uhud Savaşı Yahudiler tarafından Bedir'deki kayıplarının intikamını almak amacıyla yapılmıştır. Müslümanlara karşı asker toplamışlar ve kalabalık bir orduyla bu savaşa katılmışlardır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Müşriklerin  Hz. Muhammed’i Hz. Muhammed’i terk etmelerini sağlamak amacıyla Hâşimoğullarına uyguladığı ambargolardan değildir?

Doğru Cevap: "A" İnançlarını terk etmeye zorlanılacak
Soru Açıklaması

Müşrikler, Hz. Peygamber’e yönelik baskılarıyla İslâm’ın Mekke’de taraftar bulmasına engel olamayınca Hâşimoğullarının Hz. Muhammed’i terk etmelerini sağlamak amacıyla onlarla sosyal, siyasî ve ekonomik ilişkilerini askıya alarak ambargo başlattılar. Bu karara göre Hâşimoğullarına kız verilmeyecek, onlardan kız alınmayacak; onlarla alışveriş yapılmayacak ve konuşulmayacaktı. Hâşimoğullarıyla birlikte hareket eden amca çocukları Muttaliboğulları da ambargoya dâhil edilmişti. Ancak Hz. Peygamber’e karşı müşriklerle birlikte hareket eden amcası Ebû Leheb ve çocukları ambargo dışı bırakılmıştı

7.

Resulullah ölse veye öldürülse bile müslümanların savaş meydanında ve islamda sebat etmeleri gerektiği Al-i İmran (3/144) suresinde belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yazılan ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi hakkında yazılmıştır ?

Doğru Cevap: "A" Uhud
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim'de Uhud Savaşı hakkındaki ayetlerden bazılarındamüslümanların yara aldığı, fakat buna karşılık müşriklerin de yara aldığı (Âl-iİmrân 3/140), iş konusunda tartışıp isyan ettikleri, arkalarından çağırırken bazımü'minlerin kimseye bakmadan kaçtıkları (Âl-i İmrân 3/153, 154), belirtilmiştir.Müslümanların, başkalarını iki kat uğrattığı musibete kendileri uğrayınca "Bunasıl oldu?" dedikleri haber verilmekte ve buna karşı Hz. Peygamber'in "Bukendinizdendir" cevabını vermesi istenmektedir ( Âl-i İmrân 3/165). Resûlüllahölse veya öldürülse bile Müslümanların savaş meydanında ve İslâm'da sebatetmeleri gerektiği (Âl-i İmrân 3/144) belirtilmektedir.

8.
Hz. Muhammed açık tebliğ dönemine hangi surenin nazil olmasından sonra başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicr
Soru Açıklaması

"Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr 15/94) ayeti, gizli tebliğ döneminin sona erdiğini bildiriyordu. Doğru cevap A'dır.

9.

I. Fetihle birlikte İslam'ın yayılışı hızlanmıştır.

II. Kan dökülmeden fethedilmiştir.

III. Mekke müşrikleri affedilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mekke'nin fethi ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I,II,III
Soru Açıklaması

Seçeneklerde sunulan bilgilerin hepsi Mekke'nin fethine aittir.

10.
Hicret öncesi Medine için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Güçlü bir merkezi otorite vardı.
Soru Açıklaması

Medine’de merkezî bir otorite yoktu; yönetimde, sosyal, kültürel ve ahlâkî alanlarda kabile gelenekleri hâkimdi. Kan davaları yaygındı. Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Her topluluk, biri diğerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir köy oluşturmuştu. Doğru cevap A’dır.

11.

Hz. Cebrail, Hz. Muhammed'e "Oku" emrini verdikten sonra aşağıdaki ayetlerden hangisini bildirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Alak 96/1-5
Soru Açıklaması

Alak 96/1-5

12.

Medine’ye ilk hicret eden Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ebû Seleme*
Soru Açıklaması

Ebû Seleme

13.

Suriye topraklarındaki Busrâ’da bir manastırda yaşayan Rahip Bahira’nın, Hz. Muhammed hakkında Ebu Talip’e tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mekke’ye götürmesi
Soru Açıklaması

Peygamberimiz dokuz (veya on iki) yaşında bulunduğu sırada amcası Ebû Tâlib bir ticaret kervanıyla Suriye’ye gitmeye karar vermişti. Kervan Suriye topraklarındaki Busrâ’da konakladı. Orada bir manastırda yaşayan Bahîra adlı rahip, kervanın üzerinde ve kervanı devamlı takip eden bir bulut gördü. Hz. Muhammed ile görüştükten sonra Ebû Tâlib’e dönüp ona da bazı sorular sorduktan sonra şöyle dedi: “Yeğenini buradan uzaklaştırıp geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görüp fark ederlerse ona kötülük yaparlar. Yeğeninin geleceğinde büyük şeyler gizli. Onun yüzü peygamber yüzüne, gözleri de peygamber gözlerine benziyor. Biz kutsal kitaplarımıza ve atalarımızdan gelen rivayetlere göre bir peygamberin gelmesinin yakın olduğunu biliyoruz. Bunu Yahudiler de biliyor, ancak onlar gelecek peygamberin İsrailoğulları arasından çıkmasını bekledikleri için onu kıskanıp zarar verebilirler. Sana bu nasihati yaparak bu konudaki görevimi ifa ettiğimi bilmeni isterim”. Ebû Tâlib bunun üzerine getirdiği eşyayı Busra’da sattı ve seyahatini yarıda keserek Mekke’ye döndü. Bundan sonra çıktığı seyahatlerde, başına bir şey gelir korkusuyla çocuğu bir daha yanına almadı.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Hicretten önce Yesrib'de bulunan kabilelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Kureyş
Soru Açıklaması
Hicretten önce Yesrib'de Benî Kurayza, Benî Kaynukâ' ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler, Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve Hazrec bulunuyordu.
15.
Kur’ân-ı Kerim’de Kureyş (Îlâf) sûresindeki “îlâf” terimi hangi tarihi olaya işaret eder?
Doğru Cevap: "D" Hâşim b. Abdümenâf ve kardeşlerinin çevre ülkeler nezdindeki girişimleri sonucu Mekke ekonomisinin dışa açılması
Soru Açıklaması
16.

Bedir savaşından sonra Mekke'li esirlerden bazıları karşılıksız, bazıları ise on müslümana okuma yazma öğretmelerinin karşılığında serbest bırakılmışlardır. Bu olay Hz. Muhammet'in hangisine daha çok önem verdiğini gösterir?

Doğru Cevap: "D" İnsan hayatına 
Soru Açıklaması

Esirleri serbest bırakması ve bununla bazı müslümanların da okuma yazma öğrenmesi sonuçları peygamberin insan hayatına verdiği değeri işaret etmektedir. Doğru yanıt 'D'

17.
Hz.Peygamber'in veda hutbesinde; "Devamlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna dönmüştür. Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü mukaddes aylardır." demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şevval
Soru Açıklaması

"Ey nâs! Devamlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumuna dönmüştür. Bir yıl on iki aydır, bunlardan dördü, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb mukaddes aylardır." Bu sözden anşıldığı üzere, Şevval ayı bu aylardan birisi değildir. Doğru cevap C'dir.

18.

Sahabelerden hangisi rüyasında ezanı öğrenmiş ve bu rüyayı peygamber efendimize anlaşmıştır ?

Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Zeyd b. Salebe
Soru Açıklaması

Medine döneminde Müslümanlarbaşlangıçta bir araya toplanıp namaz vaktinin gelmesini beklerlerdi. Birmüddet, namaz vakitlerinde sokaklarda "Namaz! Namaz!" (es-Salâh, es-Salâh) şeklinde çağrıda bulunuldu. Ancak Namaz vaktinin geldiğiniduyurmak üzere daha etkili bir ilana ihtiyaç vardı. Bu konuda çeşitli fikirlerileri sürüldü. Ancak hiçbiri beğenilmedi. Bu sırada sahâbeden Abdullah b.Zeyd b. Sa'lebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş ve o da ertesi gün Hz.Peygamber'e gelerek durumu anlatmıştı. Hz. Peygamber "Bu sâdık birrüyadır" diyerek Bilâl-i Habeşî'ye ezan cümlelerini öğretti.

19.

Hazreti Peygamber'in hicretten sonra Tâbe ya da Taybe adını verdiği şehrin eski adı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Yesrib
Soru Açıklaması

Yesrib

20.

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanan ve Müslümanlar için üzücü gelişmeler olarak ifade edilen olaylardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" Bi'r-i Maûne Faciası
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçenelerinde gazve ve savaşlar yer almaktadır.

Müslümanlar için üzücü gelişmeler Bi'r-i Maûne Faciası ve Recî Vak'ası olmak üzere iki tanedir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.