İlk Dönem İslam Tarihi
Büt 2014
1.
Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi açısından bakıldığında oldukça önem taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu, yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hicaz
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Rifâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. İbrahim’den gelen tevhid akidesine bağlı Kus b. Sâide’nin konuşmasını Hubâşe panayırında dinlemiştir.
Soru Açıklaması
4.
Cahiliye döneminde haram aylarda savaşların yasak olmasına rağmen yapılan savaşlar ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ficâr
Soru Açıklaması
5.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmemiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fal oku çekmemek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zû Emer
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Seriyye
Soru Açıklaması
10.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar için Müslümanlar fidye ödeyecek.
Soru Açıklaması
11.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru Açıklaması
12.
Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların ezici üstünlüğü savaşın başından sonuna kadar devam etti.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hilim, sabır, şükür
Soru Açıklaması
14.
Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şemâil
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 573 yılında Medine’de doğmuştur.
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ömer Kureyş kabilesinin hangi koluna mensuptur?
Doğru Cevap: "C" Adiy
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yermük
Soru Açıklaması
18.
Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına aşağıdaki sahâbilerden hangisini tayin etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
19.
Mekke’de Hz. Âişe’nin önderliğinde toplanan muhalif grup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İyi organize olmuş, planlı hareket eden bir grup değildir.
Soru Açıklaması
20.
Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eşter en-Nehaî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.