İlk Dönem İslam Tarihi
Büt 2015
1.
Mekke ile Medîne arasında Kudeyd’e yakın, Müşellel denilen yerde Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kaya parçasından ibaret olan put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Menât
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Rifâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Himyerîler
Soru Açıklaması
4.
Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed’in Cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
Soru Açıklaması
5.
Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?
Doğru Cevap: "A" Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yakın çevresini gizlice İslâm dinine davet ettiği dönemde Müslümanlığı kabul eden kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ümeyye b. Halef
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
Soru Açıklaması
8.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicretten beş yıl önce Arap Hazrec kabilesi Yahudi kabileleri ile yaptığı Buâs savaşı galibiyeti sonrası bölgede az da olsa bir otorite kurmuştu.
Soru Açıklaması
10.
Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Araştırmacılar tarafından kırk bir madde olarak düzenlendiği bilinmektedir.
Soru Açıklaması
11.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar için Müslümanlar fidye ödeyecek.
Soru Açıklaması
12.
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 573 yılında Medine’de doğmuştur.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer’in mensup olduğu aile, Câhiliye döneminde Mekke yönetimi ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmekteydi?
Doğru Cevap: "D" Sifâre
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ömer tarafından aralarından birini halife seçmek üzere görevlendirilen şûra üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Said b. Zeyd
Soru Açıklaması
17.
Kıbrıs kimin döneminde fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
18.
Hz. Ömer dönemi Irak cephesindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kâdisiye savaşı sonrası kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade etmek için bu zafere “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendisine halifelik önerisi yapılan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Muhammed b. Ebû Bekir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.