İlk Dönem İslam Tarihi
Büt 2017
1.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Sikâye’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
Soru Açıklaması
3.
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ukâz
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed’in Ficâr savaşına katılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi ve Haşimoğulları’nın, Beni Kinâne tarafında savaşa katılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
Soru Açıklaması
6.
Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duvara verilen addır?
Doğru Cevap: "E" Hatîm
Soru Açıklaması
7.
Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zülmecâz
Soru Açıklaması
8.
Cizye ayeti ilk defa aşağıdakilerden hangisi esnasında uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
Soru Açıklaması
10.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar için Müslümanlar fidye ödeyecek.
Soru Açıklaması
11.
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gazvenin bir adı da Gazvetü’l-ahzâb’tır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretten önce Yesrib’de bulunan kabilelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ezd
Soru Açıklaması
13.
(I) Hz. Ömer fey gelirlerini beytülmalde toplamıştı. (II) Fey gelirlerini ayda bir dağıtmayı uygun görmüştür. (III) Gelirlerden pay alacakların isimleri "levh" adı verilen sayfalara yazılmıştır. (IV) İsimlere Hâşim oğullarından Bedir savaşına katılanlardan başlanmıştır. (V) Bu kayıtlar fetihlere katılacakları belirlemede ve hazineyi düzene koymakta da kullanıldı.

Hz. Ömer devrinde fey gelirlerinin düzenlenmesi ile ilgili yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
14.
Mısır’daki Fustat şehri hangi halife devrinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali ve Muaviye, yönetim işinden uzaklaştırılarak yeni bir halife seçim işi ümmete bırakılacak.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ömer tarafından aralarından birini halife seçmek üzere görevlendirilen şûra üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Said b. Zeyd
Soru Açıklaması
19.
Doğu Akdeniz’de hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesini sağlayan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zâtüs’s-savâri Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Kimin döneminde muhacirlerden Kureyş ileri gelenlerinin Medine'den ayrılıp diğer şehirlere yerleşmeleri yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.