İlk Dönem İslam Tarihi
Büt 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Himyerîler
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hicretten beş yıl önce Arap Hazrec kabilesi Yahudi kabileleri ile yaptığı Buâs savaşı galibiyeti sonrası bölgede az da olsa bir otorite kurmuştu.
Soru Açıklaması
5.
(I) Gassânîler, Arapların Kahtânîler koluna mensuptur. (II) Üçüncü yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ederler ve burada bir devlet kurarlar. (III) Bizans İmparatorluğu’nun etkisi ile Hıristiyanlığı kabul ederler. (IV) Bizans ile ciddi gerginlikler yaşadıkları için İslâm dönemindeki Suriye fetihleri sırasında İslâm saflarında savaştılar.

Yukarıda Gassaniler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin putudur?
Doğru Cevap: "D" Lât
Soru Açıklaması
7.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
Soru Açıklaması
9.
Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Müslümanların ezici üstünlüğü savaşın başından sonuna kadar devam etti.
Soru Açıklaması
10.
Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib /Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir aracılığı ile Müslüman olmamıştır ?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Harise
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendisine halifelik önerisi yapılan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Ebû Bekir
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şahıslardan hangisi Hz. Ömer tarafından aralarından birini halife seçmek üzere görevlendirilen şûra üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Said b. Zeyd
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ömer devri başlarında Müslümanlar Irak cephesinde aşağıdaki savaşlardan hangisinde yenildiler?
Doğru Cevap: "A" Köprü Savaşı
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ömer’in mensup olduğu aile, Câhiliye döneminde Mekke yönetimi ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmekteydi?
Doğru Cevap: "B" Sifâre
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
19.
Kimin döneminde muhacirlerden Kureyş ileri gelenlerinin Medine'den ayrılıp diğer şehirlere yerleşmeleri yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
20.
Doğu Akdeniz’de hâkimiyetin Müslümanların eline geçmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zâtüs’s-savâri Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.