İlk Dönem İslam Tarihi
2019 Yaz Okulu
1.
Cahiliye döneminde haram aylarda savaşların yasak olmasına rağmen yapılan savaşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ficâr
Soru Açıklaması
2.
Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Şehrin güvenlikli olması
Soru Açıklaması
3.
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ukâz
Soru Açıklaması
4.
Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler.

Bu duvara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatîm
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mirâc
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce Yesrib’de bulunan kabilelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ezd
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Seriyye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Peygamber ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Şemâil
Soru Açıklaması
10.
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması
11.
Ticaretle uğraşan Hz. Hatice'ye Mekkeliler arasında "saf ve temiz" anlamında verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tâhire
Soru Açıklaması
12.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
13.
İlk halife seçiminde Ensar’ın adayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sa’d b. Ubade
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer halife seçildikten sonra kendisine hangi unvanla hitap edilmesini istemiştir?
Doğru Cevap: "E" Emiru’l-Mü’minîn
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ebû Bekir döneminde yapılan Ecnâdeyn Muharebesi hangi devlete karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bizans’a
Soru Açıklaması
16.
Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Musa el-Eş‘arî
Soru Açıklaması
18.
Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Vali atamalarında Hz. Osman dönemi muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve isyanın sebepleri arasında gösterilen uygulamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İran, Azerbaycan ve Horasan’da fetihlere çıkması
Soru Açıklaması
20.
Kıbrıs’ın fethi sırasında bindiği hayvandan düşüp ölen ve Hala Sultan Tekkesi olarak bilinen türbede bulunan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ümmü Harâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.