İlk Dönem İslam Tarihi
Büt 2019
1.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sebeliler
Soru Açıklaması
2.
Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
Soru Açıklaması
3.
Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması üzerine düzenlenen sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
4.
Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir yıl geçtikden sonra Hz. Peygamber ve Müslümanların bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine Zilkade ayında üç gün yaptıkları umreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Umretü’l-kazâ
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kubâ Mescidi
Soru Açıklaması
6.
Mekke Seferi'ne çıkan Hz. Peygamber’in Medine’de vekil bıraktığı sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Rühm el-Gifârî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında Hz. Peygamber'e İslam ilkelerine uyacaklarına dair verdikleri sözlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faiz almamak
Soru Açıklaması
8.
“Hz. Peygamber, ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye eder, kendisi de böyle davranırdı.”

Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhsan
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ridde
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlâkı Kur’an’dı.” sözünü kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru Açıklaması
12.
Müslüman olmaya karar veren Hz. Ömer, bu kararını Rasulullah'a nerede bildirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Daru'l-Erkam'da
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ömer’in en meşhur lakabı olan “Faruk”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hak ile batılı birbirinden ayıran
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hâricîlik hareketinin doğuşunu hazırlayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in, Hâricîlere yönelik tavsiye ve telkinlerde bulunması
Soru Açıklaması
15.
Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eşter en-Nehaî
Soru Açıklaması
16.
Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslâm’ın açıktan tebliğinin başlamasından sonra Müslüman olmuştur.
Soru Açıklaması
17.
Rûme kuyusunu kendi parası ile satın alıp Müslümanlara hibe eden ve Tebük ordusunun donatılmasında en büyük hizmeti veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman
Soru Açıklaması
18.
Hz. Osman'ın, Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına tayin ettiği sahâbi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.