İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 11
1.

Hz. Peygamber'e Allah tarafından “raûf ve rahîm” sıfatları hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Çok şefkatli ve merhametli olmasından dolayı
Soru Açıklaması

Yüce Allah Kur’an’da Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildirmektedir (Enbiyâ 21/107). Hz. Peygamber, inananlara çok şefkatli ve merhametli idi. Allah da onun hakkında “çok şefkatli ve merhametli” anlamına gelen “raûf ve rahîm” sıfatlarını kullanmıştır (Tevbe 9/128).

2.

"Kâdisiye savaşından önce nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda ashabın görüşünü soran Hz. Ömer, müzakereler sonucunda orduyu kendisinin yerine başka bir kişinin komuta etmesi kararı uygun görülünce, Sa‘d b. Ebû Vakkas’ı komutanlığa getirmiştir." bu olay Hz.Ömer'in yönetimle ilgili hangi yönünü ortaya koymaktadır?

Doğru Cevap: "E" İstişareye verdiği önemi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in en fazla istişarede bulunduğu sahabîler arasında yer alan Hz. Ömer, hilafeti döneminde karşı karşıya kaldığı bütün konularda Müslümanlar’ın görüşlerine başvurmuştur. İstişare sayesinde hayata geçireceği kararların en doğru olanını bulmaya çalışmıştır. Onun; “İki kişi bile olsanız işleriniz konusunda aranızda istişare ediniz” sözü bu konuya verdiği önemi ortaya koyar.Kâdisiye savaşından önce nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda ashabın görüşünü soran Hz. Ömer, müzakereler sonucunda orduyu kendisinin yerine başka bir kişinin komuta etmesi kararı uygun görülünce, Sa‘d b. EbûVakkas’ı komutanlığa getirmiştir.Doğru cevap E'dir.

3.

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hasan’a biat sırasında ileri sürülen fakat Hz. Hasan’ın kabul etmediği koşuldur?

Doğru Cevap: "A" İsyancılarla savaşılması
Soru Açıklaması

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Biat sırasında Allah’ın kitabına ve Resûlü’nün sünnetine uymanın yanı sıra isyancılarla savaş koşulunun da bulunması istenmiş; ancak Hz. Hasan bunu reddetmiştir.

4.
Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bedir Savaşı’na katılmıştır.
Soru Açıklaması
Hz Osmanın Hayatı
5.

Peygamber Efendimiz nerede doğmuştur?

Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması

Peygamberimiz Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi.

6.

Tarihçiler tarafından Sükûnet Dönemi olarak adlandırılan Hz. Osman'ın halife olduğu dönem hangi tarihler arasını kapsar?

Doğru Cevap: "B" 644-650
Soru Açıklaması

Hz. Osman, on iki yıl halifelik yapmıştır. Tarihçiler, onun halifelikdönemini, “birinci altı yıl” ve “ikinci altı yıl” olmak üzere, farklı iki dönemeayırmışlardır. Birinci altı yıl, ülkede huzur ve sükûnun hâkim olduğu,müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin devam ettiği Sükûnet Dönemi(24-30/644-650) olarak tanımlanır.

7.

Kenar-ı Diclede bir kurt aşırsa bir koyunu. Gelir de Adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu! Mehmet Akif Ersoy'un Hz Ömer ile ilgili yazdığı bu dizeler, onun hangi özelliğini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Sorumluluk duygusunu
Soru Açıklaması

Hz. Ömer’in; “Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer’den sorar diye korkarım” sözleri, onun "sorumluluk duygusunu" en güzel ifade eden tarihî bir cümledir. Onun bu hassasiyetini Mehmet Akif Ersoy şiir diline şöyle aktarmıştır: Kenar-ı Diclede bir kurt aşırsa bir koyunu. Gelir de Adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu!

8.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı yapmaması gereken davranışlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Borç vermek
Soru Açıklaması

Müslümanlar, birbirlerine kin tutmamalı, haset etmemeli, sırt çevirmemeli, ilgiyi kesmemelidirler. Din kardeşleri arasındaki ilişkilerde barış üzere olmak esastır; kin, haset, kovuculuk, gıybet gibi şeylere yer yoktur. Temel gaye, toplumun birliği, sosyal hayatın huzur ve barışı olmalıdır. Peygamber Efendimiz, “Mü’min olmadıkça cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız” buyurmuştur (Müslim, “Îman”, 93).

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali'den Hz. Osman'ın kanını talep için bir araya gelen topluluk içinde yer almamıştır?

Doğru Cevap: "E" Sa'd bin Ebi Vakkas
Soru Açıklaması

Sa'd bin Ebi Vakkas tarafsız Hz Ali'nin hilafeti esnasında köşesine çekilerek olaylara karşı nötr bir tavır almıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Hasan’ın Muaviye’yle barış yapmasının sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Muaviye’nin barış karşılığı önerdiği 1.000.000 dirheme olan ihtiyaç.
Soru Açıklaması

Sakin, yumuşak huylu, barış taraftarı, siyaseti ve mücadeleyi sevmeyen bir kişiliğe sahip olan Hz. Hasan, yapıcı tutumuyla Muaviye ile barış yaparak İslâm dünyasındaki siyasî çekişmelerin sona ermesini sağlamıştır. Barış yapmasının sebeplerinden biri de arkasında durduğunu ifade eden ancak hiç güven vermeyen kişi veya kabilelere olan güvensizliğiydi. Nitekim bu kişilerden birisi de, Hz. Hasan’ın komutanı Ubeydullah idi. Ubeydullah, kendisine teklif edilen 1.000.000 dirhem için kendi ordusunu terk edip, Muaviye saflarına geçmişti. E seçeneğinde bahsi geçen para, Hz. Hasan’a teklif edilen ya da onun tarafından kabul edilen bir para değildir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

11.

Bazı gerekçeleri ileri sürerek zekat vermeyen kabilelere savaş açılmaması gerektiğini savuan sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer 
Soru Açıklaması

Hz. Ömer Lailaheillallah diyenlere karşı savaş açılmaması gerektiğini düşündüğünden zekat vermeyenlere karşı savaşı uygun görmemekteydi.

12.
I. MısırII. KufeIII. BasraIV. ŞamHalife Osman'ı indirmek isteyen isyancılar yukarıdaki illlerden hangisinden veya hangilerinden başkente gelmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Üç ilden katılım olmuştur. Basra, Kufe ve Mısır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ebu Bekir'in Halife seçilmesinden sonra isyan eden Arap kabilelerinin isyan nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Karışık durumdan yararlanarak diğer kabileleri yönetimlerine alıp kendi devletlerini kurmak,
Soru Açıklaması

Ridde olaylarında Medine yönetimine isyan edenlerin bir kısmı sahte peygamberlerin (mütenebbî) etrafında toplanıp tamamen Müslümanlık dairesi dışına çıkarlarken (irtidat), diğer bazıları ise İslâm üzere kalacaklarını, ancak zekât vermeyeceklerini ilân etmişlerdir. özellikle toplu olarak İslâm’a giren ve merkezden çok uzaklarda yaşayan kabilelerin bir çoğunda, İslâm dinini özümseme ve gerçek anlamda inanma hâli ortaya çıkmamıştır. Üstelik bu kabileler İslâm’a yeni girdikleri için, eski putperestlik inanç ve alışkanlıklarını da bütünüyle terk edememişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte Müslümanlıktan kolaylıkla ayrılıp kendi içlerinden çıkan sahte peygamberlerin peşine düşmüşlerdir.

Ridde olaylarında etkin olan siyasî sebepten asıl kastedilen şey, kabilecilik düşüncesi, yani asabiyetidir. Arap Yarımadası’ndaki kabileler başlangıçtan beri siyasî bağımsızlık içinde yaşamışlar, hiçbir dönemde başka milletlerin hegemonyası altına girmemişlerdir. Mekke’nin fethinden sonra ise gönüllü veya gönülsüz Müslümanların siyasî birliğine boyun eğmek durumunda kalmışlardır. Sağlığında Hz. Peygamber’e bağlılıklarını sürdüren bu kabileler, onun vefatından sonra biatı kişisel bir anlaşma kabul ederek yeni halîfe seçilen Hz. Ebû Bekir’in otoritesini tanımak istememişler, kabilelerinin istiklâli adına yönetime karşı isyan başlatmışlardır.

14.

Hz. Ömer döneminde şehirlerde mali işler, kimler tarafından yürütülürdü?

Doğru Cevap: "E" Haraç amilleri
Soru Açıklaması

Hz. Ömer döneminde, mali işleri haraç âmilleri yürütüyordu. Bu görevliler, halife tarafından tayin ve azledilirdi.

15.
İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hübel 
Soru Açıklaması
16.

Kâdisiye Savaşı'nın İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biri olmasının en önemli sebebi nedir?

Doğru Cevap: "A" Kuzey Irak ve İran’ın kapılarının müslümanlara açılmış olması
Soru Açıklaması

Kâdisiye Savaşı İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Bu meydan savaşıyla Kuzey Irak ve İran’ın kapıları müslümanlara açılmış, İran ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmış ve Kisrâ III. Yezdicerd, saraylarını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçmak zorunda kalmıştır. Çünkü, Sa’d b. Ebû Vakkâs Kâdisiye savaşından sonra başşehir Medâin’i hedef almış ve orayı ele geçirmiştir. Doğru cevap A'dır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebû Bekir'in yönetimde Hz. Peygamber’den örnek aldığı prensiplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Herşeyi hoşgörmeme,
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir, idarî hayattaki uygulamalarında sürekli Hz. Peygamber’i örnek almıştır. Dolayısıyla onun icraatında Hz. Peygamber’in yönetim anlayışının belirgin yansımaları görülür. Onun Hz. Peygamber’den örnek aldığı prensiplerin başında, istişare, kararlılık, hoşgörü, ehliyet ve insan haklarına saygı gelir.

18.

Bedir savaşının başlamasında ana etkenlerden biri olan büyük kervan kime aittir?

Doğru Cevap: "E" Ebu Süfyan
Soru Açıklaması

Ebu Süfyanın kervanının medineliler tarafından sıkıştırılması ve ele geçirilmek istenmesi savaşı başlatan sebepler arasındadır.

19.

Peygamber efendimizin Hz. Mâriye’dan dünyaya gelen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İbrahim
Soru Açıklaması

Peygamberimizin çocukları biri dışında Hz. Hatice’den doğmuştur. Tercih edilen görüşe göre bunlar Kâsım, Abdullah, Zeyneb, Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma’dır. Oğlu İbrahim ise Mısırlı Mâriye’den dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz, oğlu Kâsım sebebiyle “Ebü’l-Kâsım” unvanıyla anılmıştır. Kâsım, Abdullah ve İbrahim küçük yaşta vefat etmiştir.

20.

Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hira Mağarası
Soru Açıklaması

Allah’ın Resûlü, vahiy tecrübesiyle 40 yaşında karşılaştı. 27 Ramazan’da (M. 610) Hira mağarasında yalnızken kendisine daha önce görmediği bir varlık göründü. Karşısına çıkan varlık, Cebrail isimli vahiy meleğiydi. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.