İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 14
1.

Hz. Peygamber döneminde kadınların Cuma ve bayram namazlarına katılması, Hz. Peygamber'in kadınlara yönelik haftada bir gün sohbet yapması gibi durumlar neyin göstergesidir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber'in kadının toplumdaki yerini önemsediğinin
Soru Açıklaması

Ashâb’ın eşleri ve kızları arasında okuma yazma bilenlerle Peygamberimizin eşleri Hz. Âişe ve Hz. Hafsa gibileri, İslâm’ın özellikle hanımlara öğretilmesinde önemli hizmetler yapmışlardır. Hz. Peygamber’in sağlığında hanımlar, istedikleri zaman Cuma ve bayram namazlarına gidebiliyorlardı. Peygamberimiz, hanımlardan gelen istek üzerine Mescid-i Nebevî’de onlara haftada bir gün sohbet etmiştir. Hz. Peygamber’in sağladığı imkânlarla hanımlar, İslâmî dönemde savaşta ve barışta her zaman önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, başlangıcı Hz. Peygamber dönemine kadar giden, ancak Hz. Ebû Bekir döneminde Müslümanların bütünlüğünü tehdit eden ridde olaylarının anasebepleri olarak gösterilebilir? 

Doğru Cevap: "E" Dini ve siyasi nedenler
Soru Açıklaması

Başlangıcı Hz. Peygamber dönemine kadar giden, ancak Hz. Ebû Bekir döneminde Müslümanların bütünlüğünü tehdit eden ridde olaylarının ana sebeplerini dinî ve siyasî olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince, halife seçilmesini istemediği kişilerdendir?

Doğru Cevap: "C" Abdullah
Soru Açıklaması

Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince ilk Müslümanlardan Abdurrahman b. Avf, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr b. Avvam ve Sa‘d b. Ebû Vakkas’dan oluşan altı kişilik şûranın toplanarak üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Oğlu Abdullah’ı da halife seçilmemek şartıyla şûraya dâhil etmişti. Namazı kıldırmak üzere Suheyb b. Sinan’ı, şûra üyelerini toplamak üzere Mikdad b. Esved’i, seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da Ebû Talha el-Ensarî’yi görevlendirdi.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin’in gündelik hayatı ile ilgili yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yemek davetlerine katılmayı uygun görmez ve katılmazdı.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçeneklerinde ifade bulanların tamamı, Peygamber Efendimiz’in gündelik hayatına dair doğru bilgiler içermektedir. Ancak C seçeneği, doğru bilgi içermemektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz, şartların elvermesi durumunda yemek davetlerine katılırdı. Sofrayı paylaştığı kişilerle de hoş sohbet ederdi. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

5.

Kıbrıs'ı fethetmek isteyen zamanın Şam valisi Muaviye, Halife Ömer'den fetih konusunda izin alamamış, ancak Halife Osman zamanında Suriye genel valisi olduğunda şartlı izin almıştır. Bu şart nedir?

Doğru Cevap: "E" Gönüllü kişilerle bu seferi yütümesi
Soru Açıklaması

Gönüllü kişilerle bu seferi yürütmesi şartıyla izin verilmiştir.

6.

Sıffi^n savaşının sebebi nedir?

Doğru Cevap: "B" Muaviye'nin Hz. Ali'ye itaat etmemesi
Soru Açıklaması

Hz. Ali, Mua^viye’nin itaat etmediğini, hatta kendisine karşı cepheyi genişletmeye çalıştığını görünce onunla savaşmaktan başka yol olmadığını anladı. Bunun için hazırlıklara başladı. Bu arada Mua^viye de ordusunu hazırladı. İki ordu Irak-Suriye sınırındaki Sıffi^n’de karşı karşıya geldi. Doğru cevap B'dir.

7.

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Hz. Osman dönemi fetihlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Halep'in fethi
Soru Açıklaması

Halep Hz. Ömer zamanında fethedilmiştir.

8.

1-Hz.Osman’ın valiliklere ve diğer önemli devlet görevlerine sadece akrabalarınıtayin etmesi

2-Akrabalarına devlet hazinesinden büyük miktarlarda bağışlarda bulunması

3- Kur’an-ı Kerîm nüshasını istinsah etmesi

4-Hz. Peygamber’den intikal eden hilâfet mührünü Erîs Kuyusu’na düşürmesi.

Yukarıda verilenden hangileri Hz. Osman'a karşı başlatılan isyanın sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "C" 1,2,4
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerîm nüshasını istinsah etmesi memnuniyetle karşılanmıştır.

9.

Müslümanların Medine'ye hicretinden önce Medinelilere İslâm'ı anlatması için gönderilen ilk öğretmen kimdir?

Doğru Cevap: "C" Musab bin Umeyr
Soru Açıklaması

Henüz hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilen ilk şahıs, Mus‘ab b. Umeyr adlı bir gençti. Bir yıl içinde İslâm’ın Medine’de duyulmasına ve yayılmasına önemli katkı sağladı. Medine’de bu gençler arasına Zeyd b. Sâbit, Muâz b. Cebel gibileri eklendi. Özellikle Zeyd b. Sâbit, Hz. Peygamber’in isteğiyle İbranice, Süryanice ve diğer bazı yabancı dilleri öğrenerek yabancı konuklarla Peygamberimiz arasında tercümanlık yaptı.

10.
Hz.Peygamber'in kulluğu ihsan mertebesindeydi tanımı bize neyi anlatır?
Doğru Cevap: "C" İbadetlerini, Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Yüce Allah’a kulluğunda samimi idi. İbadetlerini huşu üzere, Allah’a gönülden bağlılıkla, samimiyetle ve sürekli olarak yapardı. Onun kulluğu, ihsan mertebesindeydi. Yani ibadetlerini, Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirirdi. Gerçekten de o, namazda kendisini o denli Allah’a teslim ederdi ki, okuduğu Kur’an a^yetlerinin anlamlarına göre duygulanır ve kendinden geçerdi. Doğru yanıt C'dir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali dönemi İslam toplumuna dair doğru bilgi içermez?

Doğru Cevap: "C" Ekonomi ve ticarette ilerleme kaydedilmiştir.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçeneklerinde ifade bulanların tamamı, Hz. Ali dönemi İslam toplumunu anlatan ve yansıtan doğru bilgiler içermektedir. Ancak bunu C seçeneğindeki ifade için söylemek mümkün değildir. Hz. Ali dönemindeki siyasî parçalanmışlık, Halife’nin aldığı kararların isabetli olsa da halk nezdinde yeterli desteği bulmasına engel olmuştur. Toplumsal kamplaşma sebebiyle bütün icraatlar, taraf olunması ya da karşı çıkılması gereken bir siyasî mücadele konusu olmuştur. İç savaş ortamının ekonomik düzene önemli zararlar vermesi de kaçınılmazdır. Bir taraftan savaşın getirdiği külfet, diğer taraftan güvenlik ortamının bozulmasının ticarete verdiği zarar, ekonomik durumu sarsıcı etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

12.
Hz. Peygamber'in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adnânîler
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir). Doğru cevap D'dir.

13.

Hz. Ebû Bekir,  Medine’de davalara bakma görevini kime  devretmiştir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Medine’de davalara bakma görevini Hz. Ömer’e devretmiş, Ebû Ubeyde b. Cerrah’ı Beytülmâl emîni (Hazine görevlisi) tayin etmiştir. Zeyd b. Sâbit, Hz. Ali ve Hz. Osman gibi şahıslardan da devlet kâtipliği hizmeti almıştır. Bunlar devletin resmî yazışmalarında halifeye yardımcı olmuşlardır.

14.

Nehrevân’da arkadaşlarının öldürülmesi sebebiyle Hâricîlerin Hz. Ali’ye duydukları nefret artmıştı. Bir grup Hâricî Mekke’de toplanarak İslâm dünyasının içine düştüğü bunalımdan kurtulmasının nasıl mümkün olabileceğini konuştular. Fitnenin sebebi olarak gördükleri Hz. Ali, Muâviye ve Amr b. Âs’ı öldürmenin sorunu çözeceğini düşündüler. Bu amaçla üçüne de aynı gün, 17 Ramazan 40 tarihinde (24 Ocak 661) suikast düzenlemeye karar verdiler. söz konusu suikastte Hz. Ali'yi öldüren harici kimdir?

Doğru Cevap: "C" Abdurrahman b. Mülcem
Soru Açıklaması

Hz. Ali’yi öldürme görevini üstlenen Abdurrahman b. Mülcem, Kûfe’ye giderek kendisine yardım edebilecek bazı kişiler buldu. Mekke’de arkadaşlarıyla sözleştikleri tarihte, sabah namazını kıldırmak üzere camiye giden Hz. Ali’ye saldırdı. Yaralanan Hz. Ali, birkaç gün sonra vefat etti (19 veya 21 Ramazan 40/26 veya 28 Ocak 661). Abdurrahman b. Mülcem de kısas edilerek cezalandırıldı.

15.

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hasan’a biat sırasında ileri sürülen fakat Hz. Hasan’ın kabul etmediği koşuldur?

Doğru Cevap: "A" İsyancılarla savaşılması
Soru Açıklaması

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Biat sırasında Allah’ın kitabına ve Resûlü’nün sünnetine uymanın yanı sıra isyancılarla savaş koşulunun da bulunması istenmiş; ancak Hz. Hasan bunu reddetmiştir. Doğru cevap A’dır.

16.
Hz. Ali'ye halifelik teklifi yapıldığında önce reddetmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "D" Kargaşa ortamında halife olmasının makul olmadığını düşünmesi
Soru Açıklaması

Hz. Ali’ye halifelik teklifi yapıldığında önce Hz. Osman’ın öldürülmesinin ardından ortaya çıkan kargaşa ortamında hila^fete gelmesinin makul olmayacağını düşünerek öneriyi reddetti. Zira halifenin adı etrafında uzlaşma olmasını arzu ediyordu. Uzlaşma olmadan halife seçiminin ciddi sıkıntılar doğuracağını düşünüyordu. Doğru cevap D'dir.

17.

"Kur'ân-ı Kerim'de Müslümanlardan işlerini birbirlerine danışarak yapmaları istenmiştir."

Bu doğrultuda İslam tarihinde siyasi anlamda sistemli olarak siyasetçilerin güvendikleri kişilerle fikir alışverişinde bulunması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şûrâ
Soru Açıklaması

Soru kökünde ifade edilen durum Şûrâ olarka ifade edilmektedir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

18.

Peygamber Efendimiz’in İslam öncesi Mekke toplumunda dahi “el-Emîn” unvanıyla tanınması, onun hangi özelliğine işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Doğruluğu ve güvenilirliği
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, doğup büyüdüğü Mekke çevresinde henüz peygamber olmadan önce doğru ve güvenilir anlamında “Emîn” olarak tanındı. Bir kısım Mekkeliler bu özelliği sebebiyle emanetlerini ona teslim ederlerdi. Ticarî faaliyetlerinde de o hep dürüstlüğüyle ün yapmıştı. Her zaman insanların yardımına koşar, verdiği sözde dururdu. Dürüstlüğü, düşmanlarının bile dikkatini çekerdi. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

19.

Hz. Ebû Bekir, Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek fetihler için ilk önce Arabistan ile Sâsânî ve Doğu Roma imparatorlukları arasında kalan hangi toprakları hedef aldı?

Doğru Cevap: "C" Irak
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir, Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek fetihler için ilk önce Arabistan ile Sâsânî ve Doğu Roma imparatorlukları arasında kalan Irak topraklarını hedef aldı.

20.

Bir tartışma esnasında bir sahabe tarafından kendisi için “Kara kadının oğlu!” diye küçük gören ifadeler kullanılan sahabe kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Bilal
Soru Açıklaması

Resûlullâh (sav), Müslümanlar arasında kurulmuş olan barışın bozulmasına asla izin vermemiş, herhangi bir tartışma meydana geldiğinde hemen müdahale etmiştir. Örnek vermek gerekirse, aralarındaki tartışma esnasında Bilâl-i Habeşî’yi “Kara kadının oğlu!” diye küçük gören bir sahabiyi, “Ben aranızda iken hâlâ mı Câhiliye gayreti güdüyorsun?” diye uyarmış, bunun üzerine o sahâbi, Bilâl’den özür dilemiştir. Benzer şekilde Kubâlılar arasında bir kavga çıktığını duyan Peygamberimiz, hemen bir ata binip oraya ulaşmış ve ikindi namazının vakti biraz gecikse de kavga edenleri barıştırmadan Medine’ye dönmemiştir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.