İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 15
1.

Çeşitli konularda Hz. Osman'ı uyaran ve Hz. Osman tarafından Rebeze’ye gönderilen sahabe kimdir?

Doğru Cevap: "E" Ebû Zer el-Gifârî
Soru Açıklaması

Hz. Osman ve bazı sahâbîlerle onun arasında önemli tartışmalar oldu. Bütün bunların sonunda, uyarılarından birsonuç alamayan Ebû Zer el-Gifârî, Medine’den ayrılmak için izin istedi ve  kendi isteğiyle Hz. Osman tarafından Rebeze’ye gönderildi. Ancak bazı rivayetlerde onun zorla gönderildiği de söylenmektedir.

2.
Hz. Peygamber Mekke çevresinde henüz peygamber olmadan önce doğru ve güvenilir anlamındaki hangi isimle anılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Emîn
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, doğup büyüdüğü Mekke çevresinde henüz peygamber olmadan önce doğru ve güvenilir anlamında “Emîn” olarak tanındı. Bir kısım Mekkeliler bu özelliği sebebiyle emanetlerini ona teslim ederlerdi. Ticarî faaliyetlerinde de o hep dürüstlüğüyle bilinmişti.

3.

576 yılında doğan Halife Osman'a "zinnureyn" lakabının takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Peygamberin iki kızıyla evlenmesi
Soru Açıklaması

Peygamberin iki kızıyla evlenmesi nedeniyle bu lakab kendisine verilmiştir.

4.

Hz. Ebu Bekir'in halife olarak öne çıktığı toplantının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Benî Sâide Toplantısı
Soru Açıklaması

Bu toplantı Benî Sâide Çardağı'nda yapılan Benî Saide toplantısıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

5.

Ebû Süfyan ve oğlu Muâviye ile Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri gelenlerinin Müslüman olmasını sağlayan olaylar, Hz. Peygamber'in hangi özelliğini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Hoşgörüsünü
Soru Açıklaması

Sevgili Peygamberimiz, şartlar ne olursa olsun her zaman ve her yerde hoşgörülü olmayı benimsemiştir. Bu sebeple Mekke fethinden sonra Kâbe önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af ilân ederek gönüllerini İslâm’a kazanmak istemiştir. Bu durum, Ebû Süfyan ve oğlu Muâviye ile Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri gelenlerinin İslâm’a adım atmalarına sebep olmuştur.

6.

Mısır'ı ele geçirdikten sonra ölümüne kadar burada Muaviye adına valilik yapan kimdir?

Doğru Cevap: "A" Amr b. As
Soru Açıklaması

Bu kişi Amr b. As'tır

7.
Hz. Ebubekir: 2 yıl Hz. Ömer: 10 yıl Hz. Osman: 12 yıl Hz. Ali: 5 yıl Hz. Hasan 8 ay

Yukarıda verilen halifelik sürelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yalnız V
Soru Açıklaması

Hz Hasan sadece 6 ay hilafette kalmıştır. verilen diğer süreler doğrudur.

8.
İlk dört halifenin halifelikte kalış süreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru ve birlikte verilmiştirr?
Doğru Cevap: "D" 2, 10, 12, 5
Soru Açıklaması
Özet
9.
Hz.Peygamber'in huzuruna girince titremeye başlayan bir şahsa, “Arkadaş, titreme! Ben bir kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” demesi hangi özeliğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Alçak gönüllülüğü
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in Allah’a samimi kulluğu ve dinî duyarlılığı, toplum hayatına engin bir tevazu olarak yansırdı. Nitekim bir gün bir şahıs onu ziyarete gelmiş, huzuruna girince titremeye başlamıştı. Bunu gören Peygamberimiz, “Arkadaş, titreme! Ben bir kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek muhatabını rahatlattı. Bu da onun ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösterir.

10.

Hz.Muhammed'in ölümünden sonra ortaya çıkan Ridde olaylarında Medine yönetimine isyan edenlerin istekleri neydi?

Doğru Cevap: "C" Bir kısım kabilelerin İslami gerekleri yerine getirmemek ve dinden çıkmak istemeleri,
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri, ridde adı verilen dinden çıkma ve isyan hareketleridir. Öyle ki, bu problem, Müslümanların birliğinin yanı sıra, varlığını da tehdit edecek boyutlara ulaşmıştı.

11.

Tevbe suresinde, Allah’ın Peygamber Efendimiz için “raûf ve rahîm” sıfatlarını kullanması, Peygamber Efendimiz’in hangi özelliklerini ortaya koymaktadır?

Doğru Cevap: "B" Çok şefkatli ve merhametli
Soru Açıklaması

Yüce Allah Kur’an’da Peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildirmektedir. (Enbiyâ 21/107). Hz. Peygamber, inananlara çok şefkatli ve merhametli idi. Allah da onun hakkında “çok şefkatli ve merhametli” anlamına gelen “raûf ve rahîm” sıfatlarını kullanmıştır. (Tevbe 9/128). Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

12.

Arap Yarımadası’nın Bahreyn’e el-Arûd denilen orta kesiminde sırasıyla ve doğru olarak hangi iki bölge yer alır?

Doğru Cevap: "A" Necid Platosu, Yemâme
Soru Açıklaması

Arap Yarımadası’nın ortasında Necid platosu yer alır. Necid’in güneydoğu kesiminde Yemâme bulunur. Buraya Yemâme ile birlikte Bahreyn’e el-Arûd adı verilir. Doğru seçenek A şıkkıdır.

13.
Hz. Hasan'a biat sırasında Allah'ın kitabına ve Rasulün sünnetine uymanın yanı sıra sunulan koşul nedir?
Doğru Cevap: "E" İsyancılarla savaşması
Soru Açıklaması

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Ku^fe’de biat edildi. Biat sırasında Allah’ın kitabına ve Resu^lü’nün sünnetine uymanın yanı sıra isyancılarla savaş koşulunun da bulunması istenmiş; ancak Hz. Hasan bunu reddetmiştir. Doğru cevap E'dir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin zorunlu hale geldiğini gösteren sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Mekke’de dini tebliğ etme imkânının kalmaması
Soru Açıklaması
15.

Hangi savaştan sonra kazanılan zafere “Fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) denilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Nihâvend savaşı
Soru Açıklaması

Kâdisiye’den kaçan Sâsânî ordusunun bir kısmı ile Kisranın yönlendirdiği birlikler Celûla yöresinde toplandı. Bölgeye giden 12.000 kişilik İslâm ordusu, Sâsânî ordusunu yenerek burayı da ele geçirdi (16/637). Arkasından Hulvân’ı aldı. Daha sonra da Ahvâz alındı (17/638). Müslüman komutan Nu’mân b. Mukarrin bir direnişle karşılaşmadan Râmehürmüz’e girdi. Buradan hareketle Tüster’e geldi, çetin bir mücadeleden sonra Tüster’i de aldı (20/641). Daha sonra Hüzistan, Musul ve Erdebil’i ele geçiren müslümanlar Nihavend zaferiyle Irak’ın fethini büyük ölçüde tamamlamış oldular. İran’ın batısında Hemedan şehrinin 60 km. kadar güneyinde yer alan Nihavend yakınlarında cereyan eden bu büyük savaşta 30.000 kişilik İslâm ordusunun kumandanlığına Nu‘mân b. Mukarrin tayin edilmişti. Kumandanlığını Fîrûzân’ın yaptığı Sâsânî askerlerinin sayısı konusunda 60150.000 arasında değişen rakamlar verilmektedir. Sâsânî ordusu ayrıca çok sayıda file sahipti. Üç gün süren savaşın son gününde Nu‘mân b. Mukarrin şehid düştü; kumandanlığı Hz. Ömer’in daha önce emrettiği gibi Huzeyfe b. Yemân üstlendi. Savaş neticesinde Sâsânî ordusu tamamen dağıldı. Savaşın ardından Nihavend’i kuşatan müslümanlar şehri ele geçirdiler (21/642). Nihâvend savaşı İslâm tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Sâsânîler burada uğradıkları a ğır yenilginin ardından bir daha toparlanamadılar. Nihâvend zaferi Dînever, Hemedan ve İsfahan gibi bölgede bulunan Sâsânîler’e ait birçok şehrin fethine ve en nihayet Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırladı. Bu sebeple Nihâvend zaferine “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Ridde
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri, ridde adı verilen dinden çıkma ve isyan hareketleridir. Öyle ki, bu problem, Müslümanların birliğinin yanı sıra, varlığını da tehdit edecek boyutlara ulaşmıştı.

17.
Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şemâil 
Soru Açıklaması
Hz. Peygamberin Ahlaki Şahsiyeti
18.

Aşağıdaki fetihlerden hangisi Hz. Osman döneminde gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kıbrıs'ın fethi
Soru Açıklaması

Kıbrıs dışındaki fetihler Hz. Ömer döneminde gerçekleşmiştir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da İslâmiyet öncesinde kurulan devletlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sasaniler
Soru Açıklaması

Sasaniler

20.

Aşağıdakilerden hangisi, sözlükte “birinin yerine geçmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek” gibi anlamlara gelen, terim olarak İslâm devletlerinde Hz. Muhammed’den sonraki devlet başkanlığı makamını ifade eden kavramdır?

Doğru Cevap: "B" Hilafet
Soru Açıklaması

Sözlükte “birinin yerine geçmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek” gibi anlamlara gelen hilâfet, terim olarak İslâm devletlerinde Hz. Muhammed’den sonraki devlet başkanlığı makamını ifade eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.