İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 16
1.

Hz. Muhammed'e göre toplumların zayıflayıp çökmesine neden olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cimrilik
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz, cömert kişinin rızkının bereketleneceğini,cömertliğin yoksulluk sebebi olmayacağını söylerdi. Ona göre cömertlik,sağlıklı bir toplum inşasında önemli bir etken olup, cimrilik de toplumlarınzayıflayıp çökmesine sebeptir. Cimrilik, kişiyi mal hırsına götürür, demir birzırh gibi sıkar ve rahatsız eder. İnsanı bu huzursuzluktan kurtaracak erdemise cömertliktir. Doğru cevap D seçeneğidir.

2.

Kâbe’de  kırmızı akik taşından insan suretinde yapılmış olan Kureyş’in en büyük ve en önemli putu hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Hübel
Soru Açıklaması

Kâbe’de bulunan Hübel, putların en büyüğü olup Kureyş’in en önemli putu idi.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Hasan’a biat etmeyen eyaletlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması

Hz. Hasan’a Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfe’de biat edildi. Biat sırasında Allah’ın kitabına ve Resûlü’nün sünnetine uymanın yanı sıra isyancılarla savaş koşulunun da bulunması istenmiş; ancak Hz. Hasan bunu reddetmiştir. Biatı izleyen aylarda Basra, Mekke, Medine, Hicaz ve Yemen eyaletleri biatlerini bildirdi; ancak Mısır ve Suriye eyaletleri Muâviye’ye bağlı olduğu için biat etmediler. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

4.
İslam tarihinin beş vakit açık ilk mescidi nerdedir?
Doğru Cevap: "B" Kuba^
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, hicret yolculuğunun nihayetinde henüz Medine’ye girmeden Kuba^’da birkaç gün içinde İsla^m tarihinin beş vakit açık ilk mescidini yapmıştır. Doğru yanıt B'dir.

5.
Hz. Ömer zamanında İslam ülkesine katılmış olan yerlerden aşağıdakilerden  hangisi Bizans İmparatorluğu'na bağlı olmayıp Sâsâni İmparatorluğuna bağlıdır?
Doğru Cevap: "A" Irak
Soru Açıklaması

Sonuçta İslam orduları Hz .Ömer zamanında Sâsâni İmparatorluğu’na tabi Irak, İran ve Azerbaycan ile Bizans İmparatorluğu’na bağlı Suriye, El-Cezire, Filistin ve Mısır’ı İslam ülkesine kattılar.

6.
Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslâm’a düşmanlık yapmalarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in kişiliğine güvenmemeleri
Soru Açıklaması
7.
Bedir Savaşı’ndan sonra Medine sözleşmesine aykırı davranarak antlaşmayı bozan Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kaynukâ
Soru Açıklaması
Medine Belgesi
8.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin ordusunda tahkim sonrası meydana gelen dağılmanın en önemli sebebidir?

Doğru Cevap: "A" Temim kabilesinin Hariciler fırkasını oluşturarak Hz. Ali’den uzaklaşmaları
Soru Açıklaması

Tahkime hakem gönderilmesine karar verilmesi, Hz. Ali’nin ordusunda önemli bir kırılma noktası oldu. Hâricîler denilen grup, Hz. Osman’ın öldürülmesiyle ilişkili olarak gelişmeye başlayan düşüncelere sahip insanlardan meydana gelmelerine rağmen müstakil bir fırka olarak ortaya çıkışları tahkimden sonradır. Tahkimin kabul edilmesi üzerine Hz. Ali’ye müracaat eden Hâricîler, Allah’ın hüküm vermesi gereken bir konuda insanları hakem tayin etmesinin büyük bir hata olduğunu, günahından dolayı tevbe etmesini, aksi takdirde kendisinden ayrılacaklarını söylediler. Hz. Ali, onları birlikte Kûfe’ye gitmeye ikna ettiyse de Hâricîler, Hz. Ali’nin hakemini göndermemesi hususundaki taleplerinden vazgeçmediler. Tahkimde hakemler buluşunca da Kûfe’den ayrılarak başlarına bir imam seçtiler. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

9.

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde Müslümanlarla Bizanslıların karşı karşıya geldikleri ilk büyük savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ecnâdeyn Savaşı
Soru Açıklaması

Bizans ordusu komutanı, Hâlid b. Velîd’in Suriye’ye doğru gelmekte olduğu haberi kendisine ulaşınca, ordusuyla bulunduğu yerden Ecnâdeyn’e yöneldi. Diğer taraftan, Suriye bölgesinin farklı yerlerinde karargâh kurmuş olan Müslüman komutanlar da Hâlid b. Velîd ile birleşmek üzere süratle Ecnâdeyn’e intikal ettiler. Her iki ordu, savaş konumuna geçti. Suriye topraklarında Müslümanlarla Bizanslıların karşı karşıya geldikleri ilk büyük savaş olan Ecnâdeyn Muharebesi, şiddetli çarpışmalar sonucunda Müslümanların kesin galibiyetiyle sona erdi (28 Cemâziyelevvel 13/30 Temmuz 634). Bu üstünlük, Müslümanlara Suriye kapılarını açmıştır.

10.
Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilim, sabır, şükür
Soru Açıklaması
Hz. Peygamberin Ahlaki Şahsiyeti
11.

Kur’ân-ı  Kerîm’de de Kâbe hangi adla belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Beytullah
Soru Açıklaması

Yeryüzünde Allah’a kulluk maksadıyla yapılmış  ilk mâbed olan Kâbe, inşâ edildiğinden günümüze kadar Kur’ân-ı  Kerîm’de de ifade edildiği gibi Allah’ın evi (Beytullah) olarak bilinen en kutsal ve en güvenilir bir mekândır. Dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır.

12.

Hz. Ebubekir döneminde  Peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimet'ul-kezzab'a karşı Halid b. Velid komutasında gönderilen İslam ordusunun yaptığı savaşın ismi nedir?

Doğru Cevap: "E" Yemame
Soru Açıklaması

Bu savaşın ismi Yemame savaşı olmakla birlikte bu savaşta hafız bir çok sahabi şehit düşmüştür. buna rağmen islam ordusunun galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi hem komutan hem de vali olan sahabîlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Numan b. Mukarrin
Soru Açıklaması

Valilerin çoğunluğunu fetihleri gerçekleştiren komutanlar oluşturuyordu. Mesela Ebû Ubeyde b. Cerrah, Amr b. Âs, Ebû Mûsâ elEş‘arî, Sa‘d b. Ebû Vakkas, Utbe b. Gazvan, İyaz b. Ganm gibi sahabîler hem komutan hem de vali idiler.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize Mirac'da  farz kılınmıştır?

Doğru Cevap: "C" Beş vakit namaz
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in Kudüs’ten göğe yükselmesine mirâc denir. Kaynaklarda İsrâ ve mirâcla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Nasıl meydana geldiği hususunda farklı görüşler bulunmakla birlikte hadis kaynaklarındaki rivayetlere göre isra ve mirâc olayı şöyle meydana gelmiştir: Hz. Peygamber, bir gece Kâbe’de Hicr (veya Hatîm) denilen yerdeyken Cebrail gelerek göğsünü açtı; zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Daha sonra Hz. Peygamber’i Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Hz. Peygamber burada iki rekât namaz kıldıktan sonra Cebrail onu alıp dünya semasına yüksetti. Semaların her birinde bazı peygamberlerle karşılaştı. Allah’ın huzuruna çıktığında beş vakit namaz farz kılındı.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’nin halife olduğu ortamın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman isyancılar tarafından öldürülmüştü.
Soru Açıklaması

Hz. Osman öldürüldükten sonra Medine’de bir iktidar boşluğu meydana geldi. O güne kadar halife seçiminde dikkat çeken uygulamalardan biri halifenin Medineliler tarafından seçilmesi, ikincisi ise Kureyşlilerden olmasıdır. Halifelik önerisi Hz. Ali’nin dışında Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah ve Sa‘d b. Ebû Vakkâs’a da yapıldı. Büyük çoğunluğun desteğini almasına rağmen etkili olan bazı kişiler, Hz. Ali’ye biat etmek yerine tarafsız kalmayı tercih ettiler. Doğru cevap C’dir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in anne tarafından dedesidir?

Doğru Cevap: "C" Vehb
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in babası, Kureyş’in Benî Hâşim kolundan Abdullah b. Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızı Âmine’dir. Hz. Peygamber onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Peygamber Efendimiz’in baba tarafından dedesi Abdülmuttalib b. Hâşim, babaannesi Fâtıma bint Amr, anne tarafından dedesi Vehb b. Abdümenâf, anneannesi de Berre bint Abdüluzzâ’dır.

17.
Hz. Ebu Bekir’in halifeliğe seçilmesi aşaması ve halifeliği döneminde, aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in rolünü yansıtmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Haşimîlerin Hz. Ali ile ilgili girişimini desteklemiştir.
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında Haşimîlerin Hz. Ali’yi hilafet makamına geçirmek için bir çaba içine girdiklerini düşünen Hz. Ömer, onların Hz. Peygamber’i bir vasiyet yazmaya zorladıklarını hissettiğinden buna engel olmuştur diyebiliriz. Rasûlullah'ın vefatı sonrasında ortaya çıkan karışıklığın Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesiyle bertaraf edilmesinde Hz. Ömer, büyük rol oynamıştır. Hz. Ebû Bekir'in kısa halifelik döneminde de en büyük yardımcısı Hz. Ömer oldu, ona müşavirlik ve kadılık yaptı. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Güney Arabistan'ta kurulan devletler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Memlükler
Soru Açıklaması

Güney Afrika'da kurulan devler arasında Maînliler, Sebeliler ve Himyerîler hüküm sürmüş,ardından bölgeye Habeşliler ve Sâsânîler hakim olmuştur. Memlükler Devleti ise şuanki  Suriye ve Mısır sınırları içinde 1250 yılında kurulmuştur.

19.
“Fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) diye anılan, Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırlayan aynı zamanda İslâm tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nihâvend
Soru Açıklaması

Nihâvend savaşı İslâm tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Sâsânîler burada uğradıkları ağır yenilginin ardından bir daha toparlanamadılar.Nihâvend zaferi Dînever, Hemedan ve İsfahan gibi bölgede bulunan Sâsânîler’e ait birçok şehrin fethine ve en nihayet Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırladı. Bu sebeple Nihâvend zaferine “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali dönemi İslam toplumunun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D"  İç savaş ortamı ekonomik düzene önemli zararlar vermiştir.
Soru Açıklaması

Hz. Ali dönemindeki siyasi^ parçalanmışlık, Halife’nin aldığı kararların isabetli olsa da halk nezdinde yeterli desteği bulmasına engel olmuştur. Toplumsal kamplaşma sebebiyle bütün icraatlar, taraf olunması ya da karşı çıkılması gereken bir siyasi^ mücadele konusu olmuştur. İç savaş ortamının ekonomik düzene önemli zararlar vermesi de kaçınılmazdır. Bir taraftan savaşın getirdiği külfet, diğer taraftan güvenlik ortamının bozulmasının ticarete verdiği zarar, ekonomik durumu sarsıcı etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.