İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 17
1.

Mekkeli müşriklerin dininde önemli yerleri bulunan yarı tanrısal güçleri temsil eden putlar, müşriklerin dini gerekçeler dışında İslam dinine karşı çıkmalarında aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle ilişkilidir?  

Doğru Cevap: "E" Ekonomik kayıp
Soru Açıklaması

Ekonomik kayıp

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’ye suikast düzenleyerek ölümüne sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Abdurrahman b. Mülcem
Soru Açıklaması

Hz. Ali’yi öldürme görevini üstlenen Abdurrahman b. Mülcem, Kûfe’ye giderek kendisine yardım edebilecek bazı kişiler buldu. Mekke’de arkadaşlarıyla sözleştikleri tarihte, sabah namazını kıldırmak üzere camiye giden Hz. Ali’ye saldırdı. Yaralanan Hz. Ali, birkaç gün sonra vefat etti (19 veya 21 Ramazan 40 / 26 veya 28 Ocak 661). Abdurrahman b. Mülcem de kısas edilerek cezalandırıldı. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneğidir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyş’in Mekke yönetim tarihi açısından en önemli şahsiyetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kusay b. Kilâb
Soru Açıklaması
4.
Bedevi kabilelerin kanun ve nizama alışık olmamaları Medine'nin dinsel ve siyasal yükselişinin hazmedilememesi Bazı kabilelerin kureyşin otoritesine karşı isyankar tavırları Sasanilerin bazı Arap kabileleri hilafete karşı kışkırtmaları

Yukarıdakilerden hangisi Ridde hareketlerinin nedenlerinden biri değildir

Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması

Sasanilerin Ridde olaylarıyla tarihte herhangi bir ilgisi yoktur

5.

Hz. Ömer'in hangi konudaki hassasiyeti şiirlere konu olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Denetim
Soru Açıklaması

Hz. Ömer’in; “Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer’den sorar diye korkarım” sözleri, onun sorumluluk duygusunu en güzel ifade eden tarihî bir cümledir. Onun bu hassasiyetini Mehmet Akif Ersoy şiir diline şöyle aktarmıştır:Kenar-ı Diclede bir kurt aşırsa bir koyunu.Gelir de Adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu!

Doğru cevap C'dir.

6.
Hz. Peygamber'in İslam'a açık davetini başlatması üzerine birçok Mekkeli müşrik Hz. Peygamber'e ve yeni dine karşı çıkmış, sert tepkilerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkiyi gösteren isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Osman b. Maz‘ûn, Said
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in Mekke’deki 13 yıllık tebliğ faaliyeti sırasında kabile liderlerinden, getirdiği mesajı kabul eden olmadı. Kabile liderleri bununla da yetinmeyerek bir taraftan Hz. Peygamber’in tebliğ yapmasını engellemeye çalıştılar; diğer taraftan kabilelerinden İslâm’a girenlere baskı yaptılar. Müşrikler, Ebû Tâlib’in yeğenine müdahele etmesini rica ederek Hz. Peygamber’i engellemeye çalıştılar. Bu çabaları sonuç vermeyince Hz. Peygamber’e bazı önerilerde bulundular. Müşriklerin içinde Hz. Peygamber’e karşı sert tutum takınan Ebû Cehil, Ümeyye b. Halef, Nadr b. el-Hâris ve Ebû Leheb gibi kimseler olduğu gibi, daha yumuşak olanlar da vardı. Utbe b. Rebîa, müşriklerin ileri gelenlerine Hz. Peygamber’le görüşerek ona bazı önerilerde bulunmak suretiyle kendisini ikna edebileceğini söyledi.

7.

Hz. Ebu Bekir hangi sefer sırasında ordunun hazırlanması için bütün mal varlığını Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tebük seferi 
Soru Açıklaması

Hz. Ebu Bekir Tebük seferi esnasında ordunun hazırlanması için bütünmal varlığını Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmiştir.

8.

Müslüman orduları Suriye'yi kimden fethetmişlerdir?

Doğru Cevap: "A" Bizans
Soru Açıklaması

Bizans kontrolündeki Suriye Hz. Ebu Bekir zamanında ele geçirilmiştir.

9.
Hz.Peygamber seferden döndüğünde ilk olarak ne yapardı?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Nebevi^’ye giderek şükür namazı kılardı.
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz, şehre girer girmez Mescid-i Nebevi^’ye giderek şükür namazı kılar; bu zaferi nasip eden Cena^b-ı Allah’a dua ederdi. Doğru yanıt C'dir.

10.

Ridde hareketleri esnasında Sahabiler arasında anlaşmazlığa neden olan konu hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zekat vermekten kaçınanlarla mücadele
Soru Açıklaması

Sahabiler arasında irtidat edenlerle ve peygamberlik iddiasında bulunanlarla mücadele konusunda bir ihtilaf yoktu. ancak zekat vermekten kaçınanlar konusunda farklı görüşler vardı. Örneğin Hz. Ömer "lailaheillallah" diyenlerle mücadelenin doğru olmayacağını söylüyordu.

11.
I. Kâsım  II. Abdullah  III. İbrahim  IV. Ümmü Gülsüm  Yukarıda adı verilenlerden hangileri Hz. Peygamber'in eşi Hz. Hatice’den doğmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Peygamberimizin çocukları biri dışında Hz. Hatice’den doğmuştur. Tercih edilen görüşe göre bunlar Kâsım, Abdullah, Zeyneb, Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma’dır. Oğlu İbrahim ise Mısırlı Mâriye’den dünyaya gelmiştir.

12.

Hz. Ömer döneminde şehirlerinde kurulan "dârü’l-berîd" ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Posta evi
Soru Açıklaması

Askerî amaçlı yeni şehirlerin merkezinde caminin yanı sıra valiler için bir konak ve halkın ihtiyaçları için çarşı yapılmış, arkasından kabilelere göre ayrılan yerlere mahalleler kurulmuştur. Kûfe ve Basra şehirlerinde beytülmal binası, aynî ve nakdî vergi gelirlerinin saklandığı dârü’r-rızk, şehirlerin kenarında dârü’l-berîd (posta evi) ve askerî kışlaların her birinde geniş kapasiteli at ahırları inşa edildi ve mezarlık sahaları ayrıldı.

13.

Hz. Ebu Bekir'in halifeliğine itiraz eden Ümeyyeliler'in içindeki o dönemin en etkili şahsı kimdi?

Doğru Cevap: "C" Ebû Süfyan b. Harb
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir’in halîfeliğine, Kureyş içinde Hâşimîlerle soy yakınlığı bulunan Ümeyyeliler de itiraz etmişlerdir. Özellikle bu kabilenin en etkili şahsı olan Ebû Süfyan b. Harb, Kureyş içinde Teymoğulları gibi zayıf bir kabileye mensup olan Hz. Ebû Bekir’e biat etmenin gerek Hâşimîler, gerekse Ümeyyeliler adına kınanacak bir davranış olduğunu dile getirmiş, ardından da Hz. Ali’yi halîfeliğini ilân etmeye çağırmıştır. Doğru yanıt C'dir.

14.

Bedir Savaşı hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" ikinci
Soru Açıklaması

Hicretin ikinci yılında gerçekleşen Bedir savaşından sonra Mekkeliler artık kuzeye en kestirme yol olan ve Medine’nin batısından geçen bu kervan yolunu kullanamaz oldular. A

15.

Hz. Ömer’in “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamına gelen meşhur lakabı hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fârûk
Soru Açıklaması

Hz. Ömer’in en meşhur lakabı “Fârûk”tur. Bu lakabı kendisine Hz. Peygamber’in, müslümanların veya Ehl-i kitabın vermiş olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Fârûk, “hak ile batılı birbirinden ayıran” anlamındadır.Doğru cevap B'dir.

16.

Hz. Ebubekr ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Kureyş kabilesinin Ümeyyeoğulları koluna mensuptur.
Soru Açıklaması

Hz. Ebubekir, Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensuptur. Doğru cevap B dir.

17.

Hz. Ömer kaç yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması

Hz. Ömer, Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir. On yıl kadar hilâfet makamında kalan Hz. Ömer, İslâm tarihinde her zaman atıfta bulunulan çok önemli işler yapmıştır. Onun döneminde Sâsânî İmparatorluğu tarihe karışmış, Bizans İmparatorluğu ise Suriye, Mısır ve Anadolu’nun doğusunu Müslümanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Hz. Ömer, devlet yönetimi ile dini anlama ve yorumlama konularında tarih boyunca Müslümanlara örnek olabilecek yeni ictihat ve icraatlara imza atmıştır.

18.

Aşağıdaki generallerden hangisi Ridde olaylarını bastırmak için görevlendirilen generallerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Tarık b. Ziyad
Soru Açıklaması

Tarık bin Ziyad Endülüsü ele geçiren Emevi komutanıdır ve Ridde olaylarından bir elli yıl sonra yaşamıştır. 

19.

İslâm’ın yayılışını hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazırlayan Hudeybiye Antlaşması kim tarafından kaleme alınmıştır?

Doğru Cevap: "E" Hz. Ali
Soru Açıklaması

Hz. Ali’nin kaleme aldığı, iki nüsha olarak hazırlanan antlaşma metni, ikitarafın şahitleri tarafından imzalandı.

20.

Halife Osman nasıl bir kişiliğe sahiptir?

Doğru Cevap: "C" Halim selim
Soru Açıklaması

Halim-selimdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.