İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Hz. Ömer devrinde  Irak bölgesinde zenginlere (beygire binen, parmaklarına altın yüzük takan reisler “Dihkan”) kaç dirhem cizye konmuştur?
Doğru Cevap: "D" 48 dirhem
Soru Açıklaması

Hz. Ömer devrinde Irak bölgesinde fakirlere (çiftçiler ve diğerleri) 12, orta hallilere (tüccar) 24, zenginlere (beygire binen, parmaklarına altın yüzük takan reisler “Dihkan”) 48 dirhem cizye konmuştur. Hz. Ömer devrinde Şam halkı için kişi başına altın para olarak 4 dinar, gümüş olarak ise 40 dirhem şeklinde düzenlenmiştir. Mısır halkı için her mükellef 4 dinara razı olmuştur. Cizye para olduğu gibi ziraî ve ticarî ürünler de olabiliyordu.

2.
Aşağıdakilerden hangisi ensârın halife adaylarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Sa‘d b. Ubâde
Soru Açıklaması
Hz Ebubekir'in Halife Seçimi
3.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kur’an-ı Kerîm'in çoğaltılmasına Hz. Ali karşı çıkmıştır.
Soru Açıklaması

Hz. Osman'ın mushafı çoğaltması büyük takdirlekarşılandı. Hz.Osman'ın yaptığı işi onaylayanların başında Hz. Ali geliyordu.

4.

Peygamber Efendimiz, bir sefer esnasında yolunu Ebvâ’dan geçirerek annesi Âmine’nin kabrini ziyaret etmesi hangi özelliği yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Vefakarlığını
Soru Açıklaması

Vefakârlık, Sevgili Peygamberimizin ruhunu süsleyen erdemlerden biriydi. Sözünde durur, vaadinden dönmezdi. İslâm’a hizmet edenleri hiçbir zaman unutmaz, arkadaşlarını ve aile dostlarını sık sık arar ve anardı. Bir defasında Habeşistan hükümdarının elçileri Medine’ye geldiklerinde onlarla bizzat ilgilenmişti. Bunun sebebi, vaktiyle Habeşlilerin, ülkelerine sığınan Müslümanlara gösterdikleri konukseverlikti. Peygamber Efendimiz, bir sefer esnasında yolunu Ebvâ’dan geçirerek annesi Âmine’nin kabrini ziyaret etti; eliyle toprağı düzelterek kendisine olan şefkatini hatırladı ve hüzünlendi. Kendisine süt emziren Süveybe hanıma çeşitli yardımlarda bulundu. Yine sütannesi Halîme’ye hürmet eder ve ihtiyaçlarını karşılardı. Dadısı Ümmü Eymen’e, “Sen benim ikinci annem sayılırsın” diyerek iltifat ederdi. Amcası Ebû Tâlib’in eşi, yengesi Fâtıma Hanım için de “O, benim annemdi!” diyordu

5.

Hz. Peygamber'in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne denir?

Doğru Cevap: "B" Seriyye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber'in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere seriyye adı verilir.

6.
Hz. Peygamber’in hicretten önce Yesrib’e (Medine) öğretmen olarak gönderdiği genç sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mus‘ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
Çeşitli Toplum Kesimleriyle İlişkileri
7.
Hz. Peygamber’in hicretinin Mekkeliler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şam ticaret yolunun güvenliğinin tehlikeye girmesi
Soru Açıklaması
Medine’ye göç eden müslümanlar Mekke’deki müşriklerle mücadele ederken onlara ekonomik açıdan zarar verebilme imkânı buldular. Zira Medine, Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeriydi.
8.

I. Hz. Hüseyin'in bunu istemesi

II. Barış taraftarı biri olması

III. Muaviye'nin korkutucu şahsiyeti

IV. Medain'de çadırına saldırılması

V. Ubeydullah b. Abbas'ın Muaviye tarafına geçmesi

Yukarıdakilerden hangileri Hz. Hasan'ın hilafeti Muaviye'ye devretmesinin sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "C" II-IV-V
Soru Açıklaması

Hz. Hasan, çocukluğunu Hz. Peygamber’in yanında geçirmiş ve ondan etkilenmiş bir insandı. Daha kendisine biat edilirken, biat edenlerden barışta ya da savaşta kendisini desteklemelerini istemesi, taraftarlarından koşulsuz itaat etmeleri hususundaki beklentisinin yanı sıra, barışa meyilli kişiliğini göstermektedir. Hz. Hasan’ın kendisine biat edildikten sonra iki aya yakın bir süre geçtiği halde savaş hazırlığı yapmaması, barış taraftarı olduğunu gösteren bir başka delildir.

Hz. Hasan, babasının hila^fet döneminde birçok olaya bizzat şahit olmuş ve iç savaşların bir çözüm olmadığını, Müslümanların gücünün zayıflamasından başka bir sonuç getirmediğini görmüştü. Burada fedaka^rlık yapması gereken birisi lazımdı. Bu fedaka^rlığı kendisi üstlenerek hila^fet hakkından vazgeçti.

Hz. Ali’nin Ku^fe’de, planlanmış bir suikast sonucu öldürülmesi, Meda^in’de Hz. Hasan’ın çadırına saldırılarak malının talan edilmesi ve yaralanması, onun barış yapma düşüncesini pekiştirmiştir.

Hz. Hasan’ı Mua^viye ile barış yapma düşüncesine sevk eden olaylardan biri Mua^viye’nin, Hz. Hasan’ın komutanı Ubeydullah b. Abbas’la kurduğu temas sonucu Ubeydullah’ın Mua^viye tarafına geçmesi olmuştur. İktidar mücadelesinin çirkin yüzünü gören Hz. Hasan’ın komutan olarak tayin ettiği bir yakını tarafından terk edilmesi, barış ile ilgili düşüncelerini pekiştirmiş olmalıdır. Doğru cevap C'dir.

9.

Halife Osman'ın vilayetlere müfettiş göndermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Vilayetlerde isyanların çıkıp çıkmadığını öğrenmek
Soru Açıklaması

İkinci 6 yıl hayli sıkıntılı geçiyordu. Her ilde isyanların çıktığı söylentisi başkent Medine'ye kadar ulaşmıştı. Bu söylentinin doğru olup olmadığını öğrenmek için Halife Osman vilayetlere denetmen göndermeye karar verdi.

10.
Peygamber efendimizin son çoçuğu kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbrahim
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz'in son çocuğu İbrahim, hicretin sekizinci yılı içinde doğdu. İbrahim'in annesi, Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Ma^riye isimli kadındı. Doğru cevap A'dır.

11.

İslam devleti hâkimiyeti altına giren topraklarda yaşayan gayri müslimlerin verdikleri cizyeye ne ad verilirdi?

Doğru Cevap: "A" Fey
Soru Açıklaması

Hz. Ömer, Irak, İran, Suriye, el-Cezire, Filistin ve Mısır’ın fethiyle birlikte İslam devleti hâkimiyeti altına giren topraklarda yaşayan gayri müslimlerin verdikleri ve “fey” adı altında toplanan cizye, haraç ve ticaret malları vergileri sonucunda artan gelirleri müslümanlara dağıtmak üzere bir teşkilat düşünmüştür.Hz. Ömer, fey gelirlerini beytülmalde toplayarak senede bir defa “atiyye” adı altında dağıtmayı uygun buldu. İnsanların isimleri “levh” denilen sayfalara yazıldı. 

12.
Kureyş kabilesi Teymoğulları koluna mensuptur. Babasının adı Bilal'dir. Annesinin adı Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır.

Yukarıda Hz. Ebu Bekir ile ilgili verilen bilgilerden hangileri  doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Müslümanların ilk halifesi Hz. Ebû Bekir, Miladi 573 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensuptur. Babasının adı Osman olup Ebû Kuhâfe adıyla tanınmıştır. Annesi ise, Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır. Doğru yanıt B'dir.

13.

Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ridde olayları
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatının ardından gerçekleşen hilâfet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri, ridde adı verilen dinden çıkma ve isyan hareketleridir.

14.
Hz. Peygamberimizin, peygamberlik haberini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bahira
Soru Açıklaması

Peygamberimiz dokuz (veya on iki) yaşında bulunduğu sırada amcası Ebû Tâlib bir ticaret kervanıyla Suriye’ye gitmeye karar vermişti. Yeğeninin ısrarını gören Ebû Tâlib duygulandı ve onu da yanına aldı. Kervan Suriye topraklarındaki Busrâ’da konakladı. Bu arada bir manastırda yaşayan Bahîra adlı rahip de kafileyi izlemekteydi. Daha önce birçok kervan burada konakladığı halde herhangi bir ilgi gösterme ihtiyacı duymayan rahip bu kafileye ayrı bir önem vermişti. Çünkü bu sefer o güne kadar hiç görmediği bir şeyi farketmiş, alçak ve küçük bir bulutun kafilenin üstünde yavaş yavaş ilerlediğini, sürekli yolculardan bir veya ikisi ile güneşin arasına girdiğini görmüştü. Büyük bir merakla kafileye haber gönderdi ve hepsini yemeğe davet etti. Dikkatini Hz. Muhammed üzerinde yoğunlaştıran Bahîra onun yüzüne bakınca zihnindeki birçok sorunun cevabını buldu. Onu dikkatle inceledi ve yemekten sonra insanlar ayrılmaya başladıklarında ona bazı sorular sormak istedi. Hz. Muhammed’e uykusuna varıncaya kadar çeşitli hususlarda sorular soran Bahira verilen cevapları dikkatle dinledi; aldığı cevaplar onun bildiği ve merak ettiği özelliklerle uyum içindeydi. Nihayet uygun bir sırada izin isteyip çocuğun sırtına baktı. Omuzları arasındaki mührü görünce gelmesi yakın olan peygamberle karşı karşıya olduğundan şüphesi kalmadı. Ebû Tâlib’e dönüp ona da bazı sorular sorduktan sonra şöyle dedi: “Yeğenini buradan uzaklaştırıp geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görüp fark ederlerse ona kötülük yaparlar. Yeğeninin geleceğinde büyük şeyler gizli. Onun yüzü peygamber yüzüne, gözleri de peygamber gözlerine benziyor. Biz kutsal kitaplarımıza ve atalarımızdan gelen rivayetlere göre bir peygamberin gelmesinin yakın olduğunu biliyoruz. Bunu Yahudiler de biliyor, ancak onlar gelecek peygamberin İsrailoğulları arasından çıkmasını bekledikleri için onu kıskanıp zarar verebilirler. Sana bu nasihati yaparak bu konudaki görevimi ifa ettiğimi bilmeni isterim”. Doğru cevap B'dir.

15.
Hilye ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Hz.Peygamber'in fiziksel özelliklerinin anlatıldığı eserler
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimizin fiziki^ özelliklerine, bunların anlatıldığı edebi^ eser ve levhalara hilye denilmektedir. Doğru yanıt B'dir.

16.

Hz. Ebubekir'in halife seçilmesinde aşağıdaki usullerden hangisi kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" İstişare ile seçim
Soru Açıklaması

Hz. Ebubekir'in seçiminde  Benî Sâide Çardağı'nda toplanan ensar ve ensârın bu girişimini haber alan muhâcir önderleri bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini belirtmiş, serbest bir ortamda istişare yapmışlardır. Bu istişareler sonucunda  Hz Ebubekir halife olarak seçilmiştir. Doğru cevap C dir. 

17.
Hz. Ömer devrinde kabul edilen Hicret takviminde yılın birinci ayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muharrem
Soru Açıklaması
Ticarî hayatın canlanması sonucunda kullanımı çoğalan senetlerde tarih tesbiti ihtiyacı gibi gerekçelerle Hz. Ömer, hicreti takvim başlangıcı olarak kabul etti ve böylece hicri takvim yürürlüğe girdi. Hz. Ali’nin teklifi üzerine 16 yılı Rebîülevvelinde (Nisan 637) (17 ve 18 yılı olduğuna dair rivayetler de vardır) hicrî takvimin kullanılmaya başlanması kararlaştırılmış ve muharrem ayı hicret takviminin ilk ayı olarak kabul edilmiştir.
18.
Aşağıdaki Hz. Ali muhaliflerinden hangisi, Hz. Osman’ın akrabası olmakla birlikte, Hz. Ali’ye biat etmeyi Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması koşuluna bağlamıştı?
Doğru Cevap: "C" Muaviye b. Ebu Süfyan
Soru Açıklaması

Hz. Ali’ye biat edildikten sonra ortaya çıkan diğer önemli bir muhalif Muâviye b. Ebû Süfyân’dır. Muâviye, Hz. Ömer döneminden beri yaklaşık 18 yıldır Suriye bölgesinde valilik yapıyordu ve orada güçlü bir konuma sahipti. Hz. Ali’ye biat etmeyi Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılması koşuluna bağladı. Hz. Ali, Muâviye’nin tavrını samimi bulmuyordu. Ona göre Muâviye’nin Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını talep etme hakkı yoktu. Zira Hz. Osman’ın çocukları hayattaydı. Katillerin cezalandırılmasını onlar talep edebilirlerdi. Muâviye ise akrabası olduğu için Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını talep edebileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

19.

İkinci Akabe biatında, birincisinden farkı olarak aşağıdaki unsurlardan hangisi öne çıkmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Siyasi unsurlar
Soru Açıklaması

Siyasi unsurlar

20.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir. 
Soru Açıklaması
Hz. Ali Hilafete Gelişi
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.