İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2015
1.
Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sebeliler
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı
Soru Açıklaması
3.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fîl
Soru Açıklaması
4.
Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alanın adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hicr, (Hicru İsmail)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Medine’de güçlü bir otoritenin olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında yapacaklarına dair
söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zekat vermek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
Soru Açıklaması
9.
(I) Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. (II) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiği sırada üç vakit namaz kılınıyordu. (III) Kılınan vakit namazlarının tamamı ikişer rekât idi. (IV) Hz. Muhammed’in hicretinden bir ay sonra mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâta çıkarıldı. (V) Hicretin ikinci yılı Şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
10.
Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Savaşın başında üstünlüğü eline geçiren İslâm ordusu kolay bir zafer kazanmıştır
Soru Açıklaması
11.
Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden hangisi düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kureyş kabilesinin Adîy boyuna mensuptur.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer devrinde valilerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bulunduğu şehirde Halife adına halktan beyat almak
Soru Açıklaması
15.
Hz. Ömer döneminde kazanılan Nihavend zaferine “fethu’l-fütuh” adı verilmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Nihâvend zaferinin, Sâsânîler’e ait birçok şehrin fethine ve en nihayet Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırlaması
Soru Açıklaması
16.
Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tebük savaşı hazırlıkları sırasında malının tamamını bağışlamıştır.
Soru Açıklaması
17.
Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eşter en-Nehaî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm’ın Mekke’ye gidişinin görünüşteki sebebidir?
Doğru Cevap: "D" Umre yapmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Sıffin savaşında Muaviye tarafının Mushafları havaya kaldırmasının sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali tarafını Kur’an’ın hakemliğine çağırmak
Soru Açıklaması
20.
Haricilerin bağımsız bir grup olarak ortaya çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahkim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.