İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2016
1.
Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nabâtiler
Soru Açıklaması
2.
(I) Gassânîler, Arapların Kahtânîler koluna mensuptur. (II) Üçüncü yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ederler ve burada bir devlet kurarlar. (III) Bizans İmparatorluğu’nun etkisi ile Hıristiyanlığı kabul ederler. (IV) Bizans ile ciddi gerginlikler yaşadıkları için İslâm dönemindeki Suriye fetihleri sırasında İslâm saflarında savaştılar.

Yukarıda Gassaniler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız IV
Soru Açıklaması
3.
Mekke ile Medîne arasında Kudeyd’e yakın, Müşellel denilen yerde Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kaya parçasından ibaret olan put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Menât
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Teym b. Mürre
Soru Açıklaması
5.
Cahiliye döneminde haram aylarda savaşların yasak olmasına rağmen yapılan savaşlar ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ficâr
Soru Açıklaması
6.
İkinci Akabe biati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Medine’ye hicret için Medineli Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara ne şekilde yardım yapılacağı planlandı.
Soru Açıklaması
7.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İsrâ
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicretten beş yıl önce Arap Hazrec kabilesi Yahudi kabileleri ile yaptığı Buâs savaşı galibiyeti sonrası bölgede az da olsa bir otorite kurmuştu.
Soru Açıklaması
10.
Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
Soru Açıklaması
11.
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gazvenin bir adı da Gazvetü’l-ahzâb’tır.
Soru Açıklaması
12.
Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Muhammed'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ridde
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki bölgelerin hangisini hedef almıştır?
Doğru Cevap: "D" Irak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in kendinden sonra halife olması için aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlyâs b. Mudar
Soru Açıklaması
16.
Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
17.
Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslâm’ın açıktan tebliğinin başlamasından sonra Müslüman olmuştur.
Soru Açıklaması
18.
Hz. Osman Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına aşağıdaki sahâbilerden hangisini tayin etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.