İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2017
1.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sebeliler
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Rifâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hacıları ağırlamak ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
Soru Açıklaması
3.
Ukâz panayırı nerede ve ne zaman kurulurdu?
Doğru Cevap: "C" Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede zilkâde ayının başında
Soru Açıklaması
4.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fîl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kabe'yi çıplak tavaf etmemek
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Seriyye
Soru Açıklaması
7.
Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması
8.
Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
Soru Açıklaması
9.
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yermük
Soru Açıklaması
11.
Cizye vergisi ilk defa kimin zamanında alınmaya başlandı?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Hz. Osman dönemi olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sâsânilere karşı Kâdisiye zaferi kazanılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Osman zamanında Nûbe bölgesindeki fetihler, aşağıdaki komutanlardan hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Sa’d
Soru Açıklaması
15.
Müslümanlar, Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini hangi savaş ile sona erdirmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Zâtü’s-savârî Savaşı
Soru Açıklaması
16.
İsfahan, Hemedan ve Kirman kimin döneminde feth edilerek İran'ın fethi büyük ölçüde tamamlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Osman
Soru Açıklaması
17.
Hz. Ali’nin vali atamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Vali atamalarında Hz. Osman dönemi muhaliflerinin taleplerini dikkate aldı.
Soru Açıklaması
18.
(I) Hz. Ali, Abdurrahman b. Mülcem tarafından yaralanınca yanındakiler vefatı durumunda kendi yerine oğlunu getirmeleri konusunda Hz. Ali'ye görüşünü sorarlar. (II) Hz. Ali, oğlunun kendi yerine geçmesinin kesinlikle gerekli olduğunu, oğlundan başkasının bu birliği devam ettiremeyeceğini söyleyerek yanındakileri destekler. (III) Hz. Hasan'a Kufe'de Hz. Ali'nin vefatından sonra biat edilir. (IV) Biat esnasında isyancılarla savaş koşulunun bulunması da istenir fakat Hz. Hasan bunu kabul etmez. (V) Mısır ve Suriye eyaletleri Hz. Hasan'a biat etmezler.

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
19.
(I) Muaviye ile barış önerisini Hz. Hasan yapar. (II) Muaviye Hz. Hasan'ın kendisine gönderdiği barış teklifini kabul eder. (III) Abdullah b. Amir ve Abdurrahman b. Semüre Muaviye'nin temsilcileri olarak Medain'de Hz. Hüseyin ile görüşürler. (IV) Hz. Hasan ve Muaviye'nin görüşmeleri sonunda Hz. Hasan'ın halife olarak kalması kararlaştırılır. (V) Hz. Hasan görüşmede geçmişteki olaylar sebebiyle herhangi bir kişinin tutuklanmamasını koşul olarak öne sürer.

Hz. Hasan'ın halifeliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Musa el-Eş‘arî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.