İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2018
1.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sebeliler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Medine’de müslümanlara saygı gösteren güçlü bir otoritenin olması
Soru Açıklaması
3.
Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
Soru Açıklaması
5.
Mekke seferine çıkan Hz. Peygamber’in Medine’de vekil bıraktığı sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Rühm el-Gifârî
Soru Açıklaması
6.
Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir yıl geçince Hz. Muhammed ve Müslümanlar Zilkade ayında üç gün umre yapmak için Mekke’ye yola çıktılar. Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için bu umreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Umretü’l-Kazâ
Soru Açıklaması
7.
Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden hangisi düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlâkı Kur’an’dı” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
9.
“Hz. Peygamber ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye eder, kendisi de böyle davranırdı.” Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhsan
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba harcadı.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki komutanlardan hangisi Suriye fetihlerine katılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sa’d b. Ebû Vakkas
Soru Açıklaması
12.
Müslüman olmaya karar veren Hz. Ömer, bu kararını Rasulullah'a nerede bildirdi?
Doğru Cevap: "B" Daru'l-Erkam'da
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer döneminde kurulan üç şehir aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kûfe-Basra-Fustât
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, “Sevâd-ı Irak Kureyş’in bahçesidir” diyerek şiddetli tartışmaların yaşanmasına yol açan Kûfe valisidir?
Doğru Cevap: "A" Saîd b. Âs
Soru Açıklaması
16.
Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eşter en-Nehaî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Musa el-Eş’arî
Soru Açıklaması
18.
Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali'nin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki tarihçilerden hangisi, “Hz. Osman’a karşı gerçekleştirilen isyanın, Hz. Osman’ın miras olarak devralıp değiştiremediği gelişmelerin bir sonucu olduğunu ve birinci derecede diğer kabilelerin Kureyş’e isyanını sembolize ettiğini” ileri sürmüştür?
Doğru Cevap: "C" Abdülaziz ed-Dûrî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Osman döneminde Nil vadisini takiben Nûbe üzerine yürüyüp bugün Sûdan içlerinde kalan Dongola’da hüküm süren Hıristiyan Makarra Krallığı’nı İslâm devletinin egemenliği altına almıştır?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.