İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Benî Nadir
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber'in annesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Âmine
Soru Açıklaması
3.
Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müslümanların ezici üstünlüğü savaşın başından sonuna kadar devam etmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Yeryüzünde Allah'a kulluk maksadıyla yapılan ilk mâbed aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kâbe
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İsrâ
Soru Açıklaması
6.
Bilgi ve tecrübesiyle dönemin seçkin şahsiyetlerinden biri olan, özellikle Arap soy bilimi olan Ensab hakkında zamanının otoritesi kabul edilen ve Arap kabilelerinin savaş tarihi olan Eyyâmü’l-Arab konusunda uzman olan halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
7.
“Medine döneminde Hz. Peygamber’i ziyaret için gelen bir şahıs onun huzuruna girince titremeye başladı. Bunu gören Hz. Peygamber “Arkadaş, titreme. Ben kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.” diyerek adamı rahatlattı.

Yukarıdaki paragrafta Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Alçak gönüllülüğü
Soru Açıklaması
8.
Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine Hâşimîlerden başka itiraz eden kabile aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ümeyyeoğulları
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Ridde
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hâricîlik hareketinin doğuşunu hazırlayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in, Hâricîlere yönelik tavsiye ve telkinlerde bulunması
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ömer’in en meşhur lakabı olan “Faruk”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hak ile batılı birbirinden ayıran
Soru Açıklaması
12.
Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İslâm’ın açıktan tebliğinin başlamasından sonra Müslüman olmuştur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki olayların hangisi sebebiyle “Birlik Yılı” tabiri kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Hasan’ın hilâfeti Muâviye’ye devretmesi
Soru Açıklaması
14.
Muhâcirlerden Kureyş ileri gelenlerinin Medine'den ayrılıp diğer şehirlere yerleşmeleri kimin döneminde yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Hz. Osman'ın, Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına tayin ettiği sahâbi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
16.
Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinin fethedilmesi ve Bizans’ın bölgeden çekilmesiyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yermük
Soru Açıklaması
17.
Rûme kuyusunu kendi parası ile satın alıp Müslümanlara hibe eden ve Tebük ordusunun donatılmasında en büyük hizmeti veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman
Soru Açıklaması
18.
Hz. Ömer’in mensup olduğu Adiy ailesi, Cahiliye döneminde Mekke şehir devletinin hangi görevini yürütmüştür?
Doğru Cevap: "A" Sifâre
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Musa el-Eş‘arî
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ömer Halife seçildikten sonra kendisine hangi unvanla hitap edilmesini istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Emiru’l-Mü’minîn
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.