İlk Dönem İslam Tarihi
Final 2020
1.
Hz. Peygamber’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Seriyye
Soru Açıklaması
2.
Hz. Hatice’nin, Hz. Peygamber’le evlenmek istemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mirâc
Soru Açıklaması
4.
Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şehrin güvenlikli olması
Soru Açıklaması
5.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır
Soru Açıklaması
6.
“Hz. Peygamber, ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye eder, kendisi de böyle davranırdı.”

Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İhsan
Soru Açıklaması
7.
Ticaretle uğraşan Hz. Hatice'ye Mekkeliler arasında "saf ve temiz" anlamında verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tâhire
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber’in fizikî özellikleri yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Şemâil
Soru Açıklaması
9.
İlk halife seçiminde Ensar’ın adayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sa’d b. Ubade
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber'in vefatından sonra gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslâm toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli sıkıntılardan biri olan dinden çıkma ve isyan hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ridde
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ebû Bekir Arap Yarımadası dışına gerçekleştirilecek ilk fetihler için aşağıdaki bölgelerin hangisini hedef almıştır?
Doğru Cevap: "C" Irak
Soru Açıklaması
12.
Hz. Ömer’in mensup olduğu aile, Câhiliye döneminde Mekke yönetimi ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmekteydi?
Doğru Cevap: "A" Sifâre
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in kendinden sonra halife olması için aralarından birini seçmekle görevlendirdiği grubun üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlyâs b. Mudar
Soru Açıklaması
14.
Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
Soru Açıklaması
15.
Rûme kuyusunu kendi parası ile satın alıp Müslümanlara hibe eden ve Tebük ordusunun donatılmasında en büyük hizmeti veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın iç karışıklıklara zemin hazırlayan ve isyanın sebepleri arasında gösterilen uygulamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İran, Azerbaycan ve Horasan’da fetihlere çıkması
Soru Açıklaması
17.
Hz. Osman'ın, Kur’an-ı Kerim’i istinsah ve çoğaltmakla görevlendirdiği heyetin başkanlığına tayin ettiği sahâbi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Sâbit
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki olayların hangisi sebebiyle “Birlik Yılı” tabiri kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Hasan’ın hilâfeti Muâviye’ye devretmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra kendisine halifelik önerisi yapılan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Ebû Bekir
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Musa el-Eş‘arî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.