İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Hz. Peygamber hangi ayetlerden sonra tebliğe başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Müddessir
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!). Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.” (Müddessir 74/1-5) ayetleri nazil olduktan sonra çevresindeki insanlardan başlayarak tebliğe başladı. Doğru cevap D'dir.

2.
Hz. Ebû Bekir, aşağıdaki savaşların hangisinde servetinin tamamını İslâm ordusunun donanımı için Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tebük Savaşı
Soru Açıklaması
Şahsiyeti
3.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan vergidir?

Doğru Cevap: "C" Cizye
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde beytülmal (hazine) gelirlerini humus denilen ganimetin beşte biri, Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan cizye, Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı olarak bilinen öşür oluştururdu.

4.

Hz. Ebubekir döneminde Halid b. Velid'in peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetu'l Kezzab'a karşı yaptığı savaşın adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Akraba
Soru Açıklaması

Yemâme bölgesinde yaşayan Benî Hanîfe kabilesi liderlerindenMüseylime, Hz. Peygamber hayatta iken peygamberlik iddiasındabulunmuştu. Onun vefatından sonra da sahtekârlığını ve isyanını artıraraksürdürdü. Olaya derhal müdahaleye karar veren Hz. Ebû Bekir, ona karşıİkrime b. Ebû Cehil’i, ardından da Şurahbil b. Hasene’yi gönderdi. Hâlid b.Velîd’in de gelmesiyle birlikte düşman üzerine büyük saldırı gerçekleştirildi.Akrabâ savaşı adı verilen bu çarpışmalar, Müslümanların Bedir’den sonra ogüne kadar yaptıkları muharebelerin en şiddetlisi kabul edilir. Zorlu geçensavaş sonunda Müseylime pek çok taraftarıyla birlikte öldürüldü

5.
Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz'in ev eşyasında aradığı özellikler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Gösterişli olması
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz ev döşemesi olarak, yaşadığı dönemdeki yaygın eşyayı kullanırdı. Gerek giyim, gerekse ev eşyasında ihtiyacı karşılamaya, sadeliğe, temizliğe ve tertipliliğe özen gösterirdi.

6.

Hz. Ebubekir'in doğum yılı ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 573 - Mekke
Soru Açıklaması

Müslümanların ilk halifesi Hz. Ebû Bekir, Miladi 573 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Doğru yanıt A'dır.

7.
 Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur.  
Soru Açıklaması
8.

Hz. Peygamber'in hicretinden önce Medine'de yaşayan aralarında siyasi birliğin bulunmadığı kabilelerden hangi ikisi arasında ayrıca 120 yıllık bir süreci bulan bir düşmanlık bulunmaktaydı?

Doğru Cevap: "C" Hazrec ve Evs 
Soru Açıklaması

Hazrec ve Evs 

9.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in kamu görevlerinde önemle uyguladığı bir prensiptir?
Doğru Cevap: "D" Emanetlerin ehline verilmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Kur’an’da yer alan “emanetlerin ehline verilmesi” (Nisâ, 4/58) prensibini kamu görevlerinde önemle uygulamış, “İş ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle!” buyurmuştur.Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurulması bürokrasi ile, rüşvetten ve yalandan uzak durulması ticaret ve alışverişle ilgilidir. Faiz ile borç alınıp verilmesi zaten yasaklanan davranışlar arasında yer aldığından cevap D seçeneğidir.

10.

Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Arabistan’daki Yahudi kolonileri İslâm devletinin hakimiyetini tanımıştır?

Doğru Cevap: "A" Hayber'in Fethi
Soru Açıklaması

Hayber'in fethi ile birlikte, Medine için bir düşman yuvası haline gelen ve önemli bir tehdit oluşturan Hayber gailesi bertaraf edildiği gibi, Arabistan’daki Yahudi kolonileri İslâm devletinin hakimiyetini tanımış oldu.

11.

Hz. Muhammed’in Medine’deki anne tarafından akrabaları olan boyun adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Neccâroğulları
Soru Açıklaması

Neccâroğulları

12.

Aşağıda ki antlaşma maddelerinden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden birisi değildir? 

Doğru Cevap: "C" Arabistan da ki diğer Arap kabileleri, barış süresince  her iki taraf ile de ittifak kuramayacaklardı.
Soru Açıklaması
Bu antlaşmanın süresi on yıldır. Bu süre zarfında iki taraf birbiriyle savaşmayacak ve birbirlerine hiçbir surette saldırıda bulunmayacaklardır. Bu, iki tarafın müttefikleri için de geçerlidir. Müsümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler; ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip umre yapabileceklerdir. Kâbe ziyaretleri esnasında üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler ve ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklardır. Sulhün devam ettiği süre zarfında Mekke müşriklerinden İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar Mekke’ye geri gönderilecektir. Ancak müslümanlardan birisi Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değ Diğer Arap kabileleri, iki taraftan biriyle ittifak kurabilecektir.
13.

Hz. Ebu Bekir'in halife olduğu dönemde Hîre bölgesinde aşağıdakilerden hangisi birbirlerine karşılıklı saldırılar düzenliyordu?

Doğru Cevap: "B" Farslar ve Araplar
Soru Açıklaması

Bu bölgede birbirine saldırı düzenleyenler Farslar ve Araplardır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

14.

Halid bin Velid hangi savaştan sonra "Allahın Kılıcı" olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Mute
Soru Açıklaması

Peygamber efendimiz Mute savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan ötürü Halid bin Velid'e "Seyfullah" yani "Allahın Kılıcı" lakabını takmıştır.

15.

Resûlullâh’ın vefatından sonra Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Ali, Hz. Ebû Bekir’e biat ettikleri için sahâbeye gücenmiştir.
Soru Açıklaması

İlk halîfe seçimine farklı bir açıdan bakan ikinci topluluk, Hâşimîlerdi. Esasında bunların, Hz. Ebû Bekir’e, hilâfete layık olma ve onun gereklerini yerine getirebilme açısından bir itirazları söz konusu değildi. Ancak Kureyş’ten olması uygun görülen ilk halifenin onlara göre Benî Hâşim kolundan olması daha isabetli olurdu. Yani onlar, Hz. Peygamber’e yakınlıkları sebebiyle hilâfetin kendilerine ait olması gerektiğini düşünüyorlar, aralarından bir grup ise özellikle Hz. Ali’yi halifeliğe daha uygun görüyorlardı. Ancak ashâb Hz. Ebû Bekir’de birleşince, onlar da kısa bir gecikmeyle biat ettiler. Bununla beraber İslâm tarihi kaynaklarının ittifakına göre Hz. Ali, hiçbir zaman kendisinin halîfeliği ile ilgili olarak bir dinî delili gündeme getirmemiş, ayrıca Hz. Ebû Bekir’e biat ettikleri için sahâbeye gücendiğini ima eden bir söz de sarf etmemiştir. Hz. Ebû Bekir’in şahsı ve halifelik konumuyla ilgili olumsuz bir ifade kullanmamış, onun hilâfete layık bir şahsiyet olduğunu ifade ettikten sonra sadece bu meselenin kendilerinden habersiz bir şekilde sonuçlandırılmasından duyduğu kırgınlığı dile getirmekle yetinmiştir.

16.

Hz. Ömer’in İran üzerine gönderdiği ilk ordu komutanı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Ebû Ubeyd es-Sakafî
Soru Açıklaması

Hz. Ömer, yöneticilerini de istişareye teşvik etmiş, onlardan gerek kendisiyle, gerekse yanlarında bulunan tecrübeli kişilerle görüşme yapmadan karar vermemelerini istemiştir. O İran üzerine gönderdiği ilk ordu komutanı Ebû Ubeyd es-Sakafî’ye; “Peygamber’in ashabının sözlerini dinle, onlarla daima istişare et. Başkalarının da fikirlerine müracaat et. Hiç bir kararda aceleci olma” uyarısında bulunmuştur. Halife, daha sonra aynı bölgeye gönderdiği Kadisiye savaşı komutanı Sa’d b. Ebû Vakkas’a da benzer tavsiyelerde bulunmuştu.

17.
Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a yapılan hicretin sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Müslümanların Habeşistan’da güven içinde inançlarını yaşayabilmeleri
Soru Açıklaması
18.

Peygamber efendimizin hangi yakını kendisine Peygamber Efendimizin ahlâkı sorulduğunda “Onun ahlâkı Kur’andı” cevabını vermiştir. ?

Doğru Cevap: "A" Hz. Aişe
Soru Açıklaması

Sevgili Peygamberimiz, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini ifade etmiştir. Kur’an’da belirtildiğine göre Yüce Allah onu en güzel ahlâkla donatmıştır. Bu sebeple onun ahlâkî kişiliği, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çok zikredenler ve tüm insanlık için en güzel örnektir (Kalem 68/4; Ahzâb 33/21). Nitekim Hz. Âişe, Peygamber Efendimizin ahlâkını soranlara “Onun ahlâkı Kur’andı” cevabını vermiştir.

19.

Mekke’de hac ibadetini ve tevhid dini geleneğini başlatan peygamber kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim Kâbe’nin inşâsını  tamamlayınca Cebrail (a.s.) gelip kendisine hac ibadetinin nasıl yapılacağını  öğretti. O da insanları  hac ibadetine davet edip oğlu ile birlikte görevini tamamladıktan sonra İsmail’i burada bırakarak tekrar Filistin’e döndü. Böylece Mekke’de tevhid dini geleneği başladı. Doğru seçenek E şıkkıdır.

20.
Kıbrıs kimin döneminde fethedilmiştir?  
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman 
Soru Açıklaması
Hz. Osman zamanında Suriye genel valiliğine atanan Muâviye, yeni halifeden bu izni almayı başardı. Hz. Osman, sahillerin askerle takviye edilmesi ve hiç kimsenin sefere zorlanmayıp yalnız gönüllülerin katılması şartıyla Kıbrıs fethine çıkılmasına izin vermişti. Muâviye, Mısır Valisi Abdullah b. Sa'd b. Ebû Serh'i de sefere çağırdı.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.