İlk Dönem İslam Tarihi
Deneme Final Sınavı 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi Ridde olayları esnasında yaşanan gelişmeler arasında değildir?

Doğru Cevap: "D" Ele geçirilen esirler serbest bırakıldı
Soru Açıklaması

Esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir bilgi bulunmamakta, ayrıca esirler alındığı bilinmektedir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

2.
Hz. Peygamber'e Hicret'in kaçıncı yılında savaşa izin veren âyetler nazil olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması

İslâm, insanların barış içinde yaşamalarını esas alır ve mü’minleri hep birden barışa davet eder. (Nisâ 4/128; Bakara 2/208) Temel hak ve özgürlükler engellendiği takdirde savaşa izin verilmiştir. Mekke döneminde müşriklerin baskısından bunalan Müslümanlar, peygamberimize gelerek onlara karşılık vermek istemişler, ancak Peygamber Efendimiz savaşa izin verilmediğini bildirerek sabır tavsiyesinde bulunmuştur. Hicretin ikinci yılında ise savaşa izin veren şu âyetler nazil oldu: “ Kendileriyle savaşılan mü’minlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi…” (Hac 22/39). “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin…” (Bakara 2/190). Bu yüzden doğru cevap B'dir.

3.

Mekke'nin fethedilmesine sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kureyşin Hudeybiye antlaşmasını bozması
Soru Açıklaması

Yaklaşık iki yıl sonra gerçekleştirilecek Mekke fethinin sebebi de, Hudeybiye antlaşmasının Kureyş tarafından bozulması oldu.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'in ardından yapılan halife seçimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni halifeyi Mescid-i Nebevî'yi dolduran kalabalık önünde Ebû Talhâ el-Ensârî açıklamıştır.
Soru Açıklaması

Hz. Ömer’in, aralarından birini, üç gün içinde halife seçmek üzere görevlendirdiği altı kişilik şûra heyeti, ilk toplantısını onun ölümünden önce (Talha b. Ubeydullah Medine dışında olduğu için) beş kişi olarak yaptı. Ancak onun ikinci bir emriyle toplantı ölümünden sonraya ertelendi. İkinci toplantı da beş kişi olarak başlamıştı. Görüşmelerin ilk safhasında çıkan bazı tartışmalar üzerine, Abdurrahman b. Avf, üyelerden birinin halife adaylığından feragat ederek, en çok istenen üyeyi tesbit edip onu halife seçmek üzere hakemlik yapmasını teklif etti. Diğer dört aday bu teklifi kabul etmeyince, razı oldukları takdirde, kendisinin halife seçilme hakkından vazgeçerek, hakemlik görevini üstlenebileciğini söyledi. Hz. Osman, Zübeyr b. Avvâm ve aynı zamanda Talhâ’ya vekâlet eden Sa‘d b. Ebû Vakkâs, onun hakemliğini kabul edeceklerini açıkladılar. Ancak Hz. Ali, Abdurrahman’ın akrabalık gözetmeyip sadece müslümanların hayrı için çalışacağına dair söz vermesi şartıyla bunu kabul edebileceğini söyledi. Bu şartı kabul ettiğini bildiren Abdurrahman b. Avf, ardından seçeceği halifeye itaat edeceklerine dair üyelerden söz aldı. Daha sonra çalışmalarına başladı. Şûra üyelerinin her biriyle baş başa uzun görüşmeler yaptı. Onlara halife seçilmek isteyip istemediklerini sordu. Halife seçilmedikleri takdirde hangi adayı desteklediklerini öğrendi. Şûra üyeleriyle görüşmekle yetinmedi. Toplantının tertip edildiği, Ebû Talhâ el-Ensârî’nin emrindeki bir grup asker tarafından korunan evden dışarı çıkarak Medine’de bulunan muhâcirler ve ensârın ileri gelenleriyle görüştü. Ayrıca hac dönüşü Medine’ye gelen valiler, kumandanlar, kabile liderleri vb. kamuoyunu temsil eden pek çok kimseyle bir araya geldi ve onların adaylardan hangisini halifeliğe daha uygun gördüklerini öğrenmeye çalıştı. Toplantı yerine dönerek şûra üyeleriyle tekrar tekrar görüştü ve bu çalışmalarını üç gün boyunca, yoğun bir şekilde sürdürdü. Dördüncü günün sabah namazından sonra kararını açıklamak üzere, Mescid-i Nebevî’yi tıklım tıklım dolduran cemaatın huzuruna çıktı. Bu sırada önce Hz. Ali’yi, ardından Hz. Osman’ı çağırıp, ikisinden de halife seçildikleri takdirde, “Allah’ın Kitabı’na ve Resûlü’nün sünnetine uyma; ayrıca önceki iki halifenin siyasetlerini takip etme” hususunda söz vermelerini istedi. Hz. Ali, “gücümün ve bilgimin yettiği kadar, bunu yapmaya çalışırım” şeklinde, şartlı ve çekinceli bir cevap verdi. Ancak Hz. Osman, onun sorusunu, herhangi bir şart ve çekince göstermeden, kesin bir şekilde “evet” diye cevapladı. Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf, Hz. Osman’ı halife seçtiğini açıklayıp ona biat etti. Onun ardından Hz. Ali ve mescidde bulunanlar sırayla Hz. Osman’a biat ettiler.

5.

Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesi hangi savaş sonrasında olmuştur

Doğru Cevap: "B" Akraba
Soru Açıklaması

Akraba diğer ismi Yemâme savaşında tarafların toplam on bin kayıp verdikleri kaydedilir. Busavaşta şehit olanların sayısı 2200 kişi olup, bunların 700’ü Kur’ân hafızı idi. Hz Ömer çokça hafızın şehid edilmesini gerekçe göstererek Kur'an'ın cem'i meselesini Halifeye sundu ve bu teklif kabul gördü.

6.

Hangi savaştan sonra Suriye Bizans'ın elinden çıkarak İslam topraklarına katılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Yermük Savaşı
Soru Açıklaması

Yermük Savaşı’ndan sonra Suriye Bizans’ın elinden çıktı. 16 (637) yılında Şeyzer, Kınnesrin, Halep, ardından Antakya, Urfa, Rakka ve Nusaybin kısa aralıklarla müslümanlara teslim oldu. Suriye ve el-Cezîre’nin fethinden sonra İslam devletinin sınırları Toroslar’a dayandı.Doğru cevap E'dir.

7.
I- Sıffın savaşından sonuç alınamamıştır. II- Ordunun bir kısmı Muaviye’nin ordusuna katılmıştır. III- Tahkim olayı gerçekleşmiştir. IV- Hz. Ali halifelik iddiasından vazgeçmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Hz. Ali’nin ordusundaki görüş ayrılıklarının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Sıffın savaşında durumun köytüye gittiğini gören Muaviye’nin askerleri Kuran Mushaflarını havaya kaldırarak  “Ey Iraklılar! Artık savaşı bırakalım, aramızda Allah’ın kitabı hakem olsun” diyerek bağırdılar.  Hz. Ali, Muâviye’nin zaman kazanmak için bu öneriyi yaptığı düşüncesindeydi. Savaşı bu aşamada durdurmanın doğru olmadığını, Muâviye’nin içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için bu öneriyi yaptığını söylediyse de savaşın durdurulmasını isteyenleri ikna etmesi mümkün olmadı. Hz. Ali istemediği halde askerleri içinde önemli çoğunluğu oluşturan, savaşın durdurulmasına taraftar olanların taleplerine uymak zorunda kaldı. Savaşın durdurulmasından sonra tahkim olayı gerçekleşmiştir. Doğru cevap D’dir. 

8.
Hz.Peygamber'in Mekke fethinden sonra Ka^be önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af ila^n ederek gönüllerini İsla^m’a kazanmak istemesi peygamber efendimizin hangi özelliğine bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hoşgörü
Soru Açıklaması

Sevgili Peygamberimiz, şartlar ne olursa olsun her zaman ve her yerde hoşgörülü olmayı benimsemiştir. Bu sebeple Mekke fethinden sonra Ka^be önünde toplanmış olan düşmanları hakkında genel af ila^n ederek gönüllerini İsla^m’a kazanmak istemiştir. Bu durum, Ebu^ Süfyan ve oğlu Mua^viye ile Süheyl b. Amr gibi çok sayıda Kureyş ileri gelenlerinin İsla^m’a adım atmalarına sebep olmuştur. Doğru yanıt D'dir.

9.
Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı 
Soru Açıklaması
Suriye Fetihleri
10.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebubekir'in halifeliği dönemindeki icraatlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Halifeliğini kabul etmeyen Hz. Ali ile mücadeleye girdi
Soru Açıklaması

Hz. Ebubekir'in Hz. Ali ile hilafet noktasında mücadeleye girmesi gibi bir olayı olmamıştır.

11.

Hangisi Hz.Ömer döneminde valilerin görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Malî işleri düzenlemek
Soru Açıklaması

Valiler görevli bulundukları vilayette halifenin otoritesini temsil ediyorlardı. Vali, namazlarda imamlık yapar, mescidlerde halka İslam esaslarını öğretir, şehirde emniyet ve asayişi sağlar, adlî işleri yürütür ve suçluları cezalandırırdı. Savaş sırasında orduyu düzenlemek ve savaşı idare etmek,fetihlerden sonra ele geçen yerlerin halkı ile antlaşmalar yapmak, vergileri toplamak, devlet görevlilerinin maaşlarını dağıtmak, ganimetleri taksim etmek ve beytülmal hissesini Medine’ye göndermek, esirlerin durumunu karara bağlamak, müslümanları yeni yerleşim merkezlerine ve eski şehirlereyerleştirmek gibi görevleri yine valiler yürütürdü.Doğru cevap B'dir.

12.

Aşağıda Hz. Ömer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer hilâfet makamında yirmi yıl kadar kalmıştır.
Soru Açıklaması
13.

Ridde olaylarının bastırılmasından sonra Hz. Ebu Bekir'in ilk fetih hareketleri nereye olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Irak-Suriye
Soru Açıklaması

Hz. Ebu Bekir'in ilk seferleri Irak ve Suriye üzerine olmuştur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

14.

Elçiler yılında (9/630) kabilesinin başında Hz. Peygamber’e gelerek Müslümanlığını açıklayan aşağıdaki kişilerden hangisi kısa süre sonra gerçekleşen ridde olaylarına katılmış ve yakalanıp Medine’ye esir olarak getirilmiş, kendisine niçin böyle davrandığı sorulduğu zaman, önceki dönem için, “Allah’a yemin ederim ki, bir an olsun bile iman etmemiştim” cevabını vermiştir?

Doğru Cevap: "A" Uyeyne b. Hısn
Soru Açıklaması

Elçiler yılında (9/630) kabilesinin başında Hz. Peygamber’e gelerek Müslümanlığını açıklayan Fezâre reisi Uyeyne b. Hısn, kısa süre sonra gerçekleşen ridde olaylarına katılmış ve yakalanıp Medine’ye esir olarak getirilmişti. Kendisine niçin böyle davrandığı sorulduğu zaman, önceki dönem için, “Allah’a yemin ederim ki, bir an olsun bile iman etmemiştim” cevabını vermiştir. Doğru cevap A dır.

15.
Mekkeli tacirlerin dışa açılması için Bizans İmparatoru ile anlaşma imzalayan kişi kimdi?
Doğru Cevap: "B" Hâşim b. Abdümenâf
Soru Açıklaması

Kureyşliler Mekke’ye gelen yabancı tacirlerden mal satın alır, ve bu malları çevrede bulunan Araplara satarlardı. Daha sonra Kusay’ın torunu ve Hz. Peygamber’in üçüncü kuşaktan dedesi Hâşim b. Abdümenâf gerek Mekke’ye gelen hacıların gerekse Kureyş kabilesinin yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptı. Cömertliğiyle tanınan Hâşim Suriye’ye gidip Bizans imparatoruyla (kayser) görüştü ve ondan Mekkeli tâcirlerin emniyet içerisinde bu bölgeye gelip ticaret yapabileceklerine dair bir belge aldı. Böylece Mekkelilerin ekonomik amaçlı dışa açılma dönemi başlamış oldu. Hâşim Bizans imparatoruyla yaptığı görüşmeden dönerken, Mekke’denBizans topraklarına kadar uzanan yol üzerinde oturan çeşitli kabilelerle de kervanların güvenlik içerisinde bu güzergâhı kullanabileceklerine dair anlaşmalar yaptı. Mekkeliler Arabistan’ın çeşitli bölgelerinden sağladıkları deri, kumaş vb. malları Suriye’ye getirip satmaya başladılar. Bizansimparatorunun aynı zamanda Habeşistan kralı Necâşî’ye hitaben bir tavsiye mektubu da yazarak Habeşistan’a gelen Mekkeli tâcirlere gerekli kolaylığı sağlamasını istediği kaydedilmektedir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Sıffîn Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İslâm toplumundaki bölünmenin derinleşmesi
Soru Açıklaması
Sıffin Savaşı ve Tahkim
17.

Hz. Osman'ın hanımı Rukıyye’nin hastalığı sebebiyle katılamadığı, Hz. Peygamberin savaşa katılanlardan sayarak ganimet verdiği savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bedir
Soru Açıklaması

Hz. Osman hanımı Rukıyye’nin hastalığı sebebiyle Bedir Savaşı’nakatılamadı. Çünkü Hz. Peygamber, onun hasta kızının başında kalmasınıistemişti. Savaştan sonra onu da Bedir’e katılanlardan sayarak ganimettenhisse verdi.

18.

Peygamber efendimizin ilk eşi ve vefat edene kadar peygamberimizin tek eşi olan hanımı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Hatice
Soru Açıklaması

Peygamber Efendimiz, Hz. Hatice’nin vefatına kadar başka bir evlilik yapmadı. İlk eşi vefat ettiğinde kendisi 50 yaşına ulaşmıştı. Diğer evliliklerinin tümünü bu yaşından sonra gerçekleştirmiştir. 

19.

"Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleşen ve Müslümanların bütünlüğünü tehdit eden Ridde olaylarının nedenlerini iki başlık altında toplamak mümkündür."

Bu nedenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Dinî ve siyasi
Soru Açıklaması

Bu nedenler dinî  ve siyasi olmak üzere ikiye ayılmaktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

20.
Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilen ilk şahıs aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "B" Mus‘ab b. Umeyr
Soru Açıklaması

Gençlerin İslâm’ın yayılmasına katkıları Medine döneminde de devam etti.Nitekim henüz hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak görevlendirilen ilkşahıs, Mus‘ab b. Umeyr adlı bir gençti. Zeyd b. Sâbit, Muâz b. Cebel , Ebû Ubeyde b. Cerrah ,Zeyd b. Hârise İslam'ın yayılmasına önemli katkı sağlamışlardır. Doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.