İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2014
1.
(I) Gassânîler, Arapların Kahtânîler koluna mensuptur. (II) Üçüncü yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ederler ve burada bir devlet kurarlar. (III) Bizans İmparatorluğu’nun etkisi ile Hıristiyanlığı kabul ederler. (IV) Bizans ile ciddi gerginlikler yaşadıkları için İslâm dönemindeki Suriye fetihleri sırasında İslâm saflarında savaştılar.

Yukarıda Gassaniler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığı
Soru Açıklaması
3.
Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nabâtiler
Soru Açıklaması
4.
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ukâz
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sebeliler
Soru Açıklaması
6.
İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hübel
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maînliler
Soru Açıklaması
8.
Kâbe’nin tamiri sırasında Hz. Peygamber’in Kureyş kabileleri tarafından hakem tayin edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hangi kabilenin Kâbe’nin hangi duvarını tamir edeceğinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önceki hayatında da zayıf, güçsüz ve mazlumların yanında yer aldığını gösteren en önemli delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilfu’l-fudûl cemiyetine katılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Teym b. Mürre
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yakın çevresini gizlice İslâm’a davet ettiği dönemde Müslümanlığı kabul edenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ümeyye b. Halef
Soru Açıklaması
12.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmaktaydılar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Faiz almamak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zû Emer
Soru Açıklaması
15.
Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin en temel sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
Soru Açıklaması
17.
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Gazvenin asıl nedeni İran ordularının Arap kabileleri ile birlikte Medine’ye saldıracaklarına dair haber alınmasıdır.
Soru Açıklaması
18.
Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
Soru Açıklaması
19.
Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müslümanların ezici üstünlüğü savaşın başından sonuna kadar devam etti.
Soru Açıklaması
20.
Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hilim, sabır, şükür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.