İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2015
1.
Câhiliye döneminde Kâbe’de bulunan, Kırmızı akik taşından insan suretinde yapılmış ve putları en büyüğü olan, Ezlâm adı verilen fal oklarının yanında çekildiği put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hübel
Soru Açıklaması
2.
Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan II. ve III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tedmürlüler
Soru Açıklaması
3.
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ukâz
Soru Açıklaması
4.
Muhtemelen M.Ö. IV yy sonlarında kurulan, merkezi Petra şehri olan, M.S. 106 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nabâtiler
Soru Açıklaması
5.
Arapların Kahtânîler koluna mensup olan III. yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç eden ve burada Cefne b. Amr liderliğinde devlet kuran, Bizans İmparatorluğu etkisi ile Hıristiyanlığı kabul eden ve en ihtişamlı dönemini II. Hâris b. Cebele (529-569) döneminde yaşayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gassâniler
Soru Açıklaması
6.
Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler. Kâbe’den sayılan bu alana inşa edilen duvarın adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Hatîm
Soru Açıklaması
7.
Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?
Doğru Cevap: "D" Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?
Doğru Cevap: "D" İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed’in Ficâr savaşına katılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi ve Haşimoğulları’nın, Beni Kinâne tarafında savaşa katılması
Soru Açıklaması
10.
Müslümanların Medine’ye hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların Medine’ye hicreti Birinci Akabe biatından kısa bir süre sonra başladı.
Soru Açıklaması
11.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kubâ Mescidi
Soru Açıklaması
13.
Evs ve Hazrec kabileleri arasında 120 yıl boyunca kan davaları şeklinde sürüp giden ve en son Hz. Muhammed’in hicretinden birkaç yıl önce gerçekleşen savaşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Buas
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Benî Nadir
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hicret sırasında Yesrib’de yaşayan topluluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Beni Hanife
Soru Açıklaması
16.
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Gazvenin bir adı da Gazvetü’l-ahzâb’tır.
Soru Açıklaması
17.
Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir yıl geçince Hz. Muhammed ve Müslümanlar Zilkade ayında üç gün umre yapmak için Mekke’ye yola çıktılar. Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için bu umreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Umretü’l-Kazâ
Soru Açıklaması
18.
Hz. Muhammed bazı sahabilerini göndererek Kur’an dilinde “Mescid-i Dırâr” diye isimlendirilen yapıyı aşağıdakilerin hangisi dönüşünde yıktırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
19.
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hevâzin ve Sakîf kabilelerine karşı Huneyn Savaşı’nın Düzenlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.