İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2016
1.
Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km.) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zülmecâz
Soru Açıklaması
2.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Sikâye’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
Soru Açıklaması
3.
(I) Hireliler Kuzey Arabistan’da kurulmuş devletlerden biridir. (II) Lahmîler adıyla da tanınırlar. (III) Bizans devletinin vasalı olan Hireliler, Sâsânîler ve göçebe Araplar’dan gelecek saldırılara karşı tampon görevi gördüler. (IV) Altıncı yüzyıl sonlarında Hire Nestûrî Hıristiyanlığın merkezi haline gelmiştir. (V) Hz. Ebû Bekir döneminde Hâlid b. Velîd tarafından fethedilmiştir.

Yukarıda Hireliler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
4.
Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine ait idi?
Doğru Cevap: "E" Huzaâlılar
Soru Açıklaması
5.
İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hübel
Soru Açıklaması
6.
Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duvara verilen addır?
Doğru Cevap: "D" Hatîm
Soru Açıklaması
7.
Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar vereceğine inanmaları
Soru Açıklaması
8.
Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed’in Cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
Soru Açıklaması
9.
Fil suresi aşağıdaki tarihi olayların hangisinden bahseder?
Doğru Cevap: "E" Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
Soru Açıklaması
10.
Medine’nin Hicret yurdu seçilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşamaması
Soru Açıklaması
11.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmaktaydılar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Vakara b. Nevfel’in ilk vahiy tecrübesinden sonra Hz. Muhammed ile görüşmesi sırasında üzerinde durduğu hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Yalanlanacağı ve eziyete maruz kalacağı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İçki içmemek
Soru Açıklaması
14.
Medine’ye hicretten sonra Müslümanların dinî hayatlarındaki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicretin ikinci yılında Cuma Namazı farz kılındı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Benî Nadir
Soru Açıklaması
16.
Hz. Muhammed’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kubâ Mescidi
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed bazı sahabilerini göndererek Kur’an dilinde “Mescid-i Dırâr” diye isimlendirilen yapıyı aşağıdakilerin hangisinden dönüşünde yıktırmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Mûte üzerine gönderilen İslâm ordusunun ilk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması
19.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar için Müslümanlar fidye ödeyecek.
Soru Açıklaması
20.
Tebük Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gazvenin asıl nedeni İran ordularının Arap kabileleri ile birlikte Medine’ye saldıracaklarına dair haber alınmasıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.