İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2018
1.
Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ukâz
Soru Açıklaması
2.
İslâm’dan önce Arap yarımadasında kurulan devletlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Himyerîler, Seyf b. Zû Yezen tarafından yıkılmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Mekke’ye verilen “Harem”, “el-Beledü’l-Emîn” ve “el-Beledü’l-Harâm” isimleri ile şehrin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Şehrin güvenlikli olması
Soru Açıklaması
4.
Kusay b. Kilâb’tan sonra Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetleri hususunda Kureyşliler Kan Yalayanlar, Koku Sürünenler ve tarafsızlar şeklinde üç guruba ayrıldılar. Bunlardan Koku Sürünenleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mutayyebîn
Soru Açıklaması
5.
Tarih içerisinde Mekke yönetimi, Kâbe ve hac hizmetlerini elinde bulunduran kabileler aşağıdaki şıklardan hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Cürhüm-Huzâa-Kureyş
Soru Açıklaması
6.
Miladi 605 yılında Kureyşliler Kâbe’yi tamire karar verdiler ancak toplanan malzeme yeterli olmadığı için binayı eskisinden daha küçük tuttular ve inşaat sırasında bir yeri Kâbe dışında bıraktılar fakat burasını göğüs hizasına gelen bir duvar ile çevirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duvara verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Hatîm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in neseb zincirinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Teym b. Mürre
Soru Açıklaması
8.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fîl
Soru Açıklaması
9.
Câhiliye döneminde sadece erkek çocukları için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamber’in kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed’in Cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tâiflilerden destek almak
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretten önce Yesrib’de bulunan kabilelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ezd
Soru Açıklaması
12.
Ebva gazvesinden birkaç hafta sonra rebiulevvel ayında düzenlenen gazve aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Buvat
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Benî Nadir
Soru Açıklaması
14.
Müslümanların 70 şehit verdiği Uhud Savaşı’nın ertesi günü Hz. Peygamber’in düşmanı takip emri vermesi onun hangi özelliğiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Azim ve cesareti
Soru Açıklaması
15.
Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.
Soru Açıklaması
16.
“Medine döneminde Hz. Peygamber’i ziyaret için gelen bir şahıs onun huzuruna girince titremeye başladı. Bunu gören Peygamberimiz “Arkadaş, titreme. Ben kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek adamı rahatlattı.”

Yukarıdaki paragrafta Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Alçak gönüllülüğü
Soru Açıklaması
17.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bedir Savaşı için uygun bir ortam hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınan hac ibadeti sonrası Hz. Ali'nin kurban bayramının birinci günü Minâ'da müşriklere Kabe'deki ibadetleri ile ilgili açıkladığı ültimatomun maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesi tarafından yürütülecektir.
Soru Açıklaması
19.
İkinci Akabe biati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Medine’ye hicret için Medineli Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara ne şekilde yardım yapılacağı planlandı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.