İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2019
1.
Fil Suresi'nde bahsedilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişimi
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber’in de iştirak ettiği Hilfü’l-fudûl Antlaşması'na ev sahipliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Cud‘ân et-Teymî
Soru Açıklaması
3.
İslamyet öncesi dönemde Tâif’te yaşayan Sakîf kabilesinin, dört köşe bir kaya parçasından ibaret olan putu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lât
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber'in babası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah
Soru Açıklaması
5.
Arafat’a bir fersah (yaklaşık 6 km) mesafedeki yerde kurulan, Zilhicce ayının ilk sekiz günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zülmecâz
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Kuzey Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sebeliler
Soru Açıklaması
7.
Kâbe hizmetlerinden biri olan Sikâye’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su temin etmek
Soru Açıklaması
8.
Kabe'nin tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği nedeniyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bırakmak zorunda kaldılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler.

Buna göre, Kâbe’den sayılan bu alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hicr, (Hicru İsmail)
Soru Açıklaması
9.
Hendek Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Savaşta altmış Müslüman şehit düşmüş, müşriklerden de otuz kişi ölmüştür.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mekke’ye göre nüfusu daha az olduğu için yerleşim alanlarının daha fazla olması
Soru Açıklaması
11.
Medine'nin kuzeyinde yaşayan Esed Kabilesi Uhud Savaşı'ndan sonra güç kaybına uğradıklarını düşündükleri Müslümanlara karşı ani bir baskın yapmaya karar verdiler. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber Uhud Savaşı'ndan üç ay kadar sonra Ebû Seleme başkanlığında bir kuvveti üzerlerine gönderdi. Karşı tarafın güçleri toplanma fırsatı dahi bulamadan dağıtıldı.

Yukarıdaki parçada bahsi geçen sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Katan Seriyyesi
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber’in bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Seriyye
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber’in Kudüs’ten göğe yükselmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mirâc
Soru Açıklaması
14.
Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmuştur.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi düzenlenen gazvelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurayza
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşlilerin Mekke döneminde yeni dine karşı çıkmalarının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in istediği zekâtı vermek istememeleri
Soru Açıklaması
17.
Tevbe Suresi'ndeki Cizye Ayeti ilk defa hangi savaş esnasında uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Barış süresince İslâm’ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanların geri verilmemesi
Soru Açıklaması
19.
Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Hz. Peygamber ve beraberindeki Müslümanların hicri yedinci yılın Zilkade ayında yaptıkları umreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Umretü’l-Kazâ
Soru Açıklaması
20.
Tâif Kuşatması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tâif halkının İslam’ı kabul edeceğini açıklaması üzerine kuşatma kaldırılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.