İlk Dönem İslam Tarihi
Vize 2020
1.
Kusay tarafından yaptırılan ve Kureyş kabilesinin önemli meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı yerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dârünnedve
Soru Açıklaması
2.
İslâm öncesi dönemde Kâbe’de bulunan putların en büyüğü ve bütün putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak kabul edilen put aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hübel
Soru Açıklaması
3.
Milâdî 480 yılı civarlarında Mekke ve Kâbe ile ilgili hizmetler konusunda çıkan anşalmazlık sonucu aynı görüşte olan Kureyş kabilelerine, birbirlerini desteklemek için bir kaba konulmuş güzel bir kokuya ellerini batırıp Kabe duvarına sürerek yaptıkları ittifak ve yeminden dolayı ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mutayyebîn
Soru Açıklaması
4.
Câhiliye döneminde Mekke’de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığını ifade etmek için ------- terimi kullanılmaktaydı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" kıyâde
Soru Açıklaması
5.
Kureyşlilerin, Kabe tamiri sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bırakarak göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvarla çevirdikleri Kâbe’den sayılan alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hicr, (Hicru İsmail)
Soru Açıklaması
6.
İslâm’dan önce Mekke’deki haksızlıklara son vermek, şehrin hac ve ticaret için yeniden emniyetli hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulan, Hz. Peygamber’in de katıldığı cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hilfü’l-Fudûl
Soru Açıklaması
7.
Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fîl
Soru Açıklaması
8.
Peygamber Efendimiz’in annesi Âmine, Kureyş kabilesinin ------- koluna mensuptur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Benî Zühre
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rânûna vadisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşlilerin Mekke döneminde yeni dine karşı çıkmalarının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in istediği zekâtı vermek istememeleri
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden sahabîlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Osman
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında Hz. Peygamber'e İslam ilkelerine uyacaklarına dair verdikleri sözlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Faiz almamak
Soru Açıklaması
13.
Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’in Medine civarında yaptırdığı ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kubâ Mescidi
Soru Açıklaması
15.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce Yesrib’de bulunan kabilelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ezd
Soru Açıklaması
17.
Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması üzerine düzenlenen sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tebük Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar Kâbe ziyaretleri esnasında yanlarından hiçbir şekilde silah taşımayacaklar.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammed’in elçiler vasıtası ile İslam’a davet mektubu gönderdiği hükümdar ve emirlerden hangileri elçilere kötü muamele etmiştir?
Doğru Cevap: "E" İran Hükümdarı ve Gassânî Kralı
Soru Açıklaması
20.
Mekke Seferi'ne çıkan Hz. Peygamber’in Medine’de vekil bıraktığı sahabî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Rühm el-Gifârî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.