İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Tevazuu 
Soru Açıklaması
TEMEL ERDEMLER Hikmet Adalet İffet Cesaret
2.
Tevazu aşağıdaki hangi temel erdemin kapsamına girer? 
Doğru Cevap: "B" Cesaret 
Soru Açıklaması
Cesaret Erdeminin Kapsamına Giren Erdemler a) Olgun nefs b) Olayları cesur karşılama c) Yüksek gayret d) Sebat e) Yumuşak huyluluk f) Ölçülü olmak g) Yüreklilik h) Dayanıklılık, katlanmak i) Tevazu j) Onur duygusu k) Yufka yüreklilik (Rikkat)
3.
İslam tarihinin ilk asırlarında ahlak konuları aşağıdakilerden hangisinin içinde ele alınmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Hadis külliyatının
Soru Açıklaması
4.

insanın niçin yaratıldığı sorusuna: "Allah yeryüzündeki herseyi bir amaca yönelik yaratmıştır. eğer o amaç olmasaydı, o varlık yaratılmazdı." cevabını veren kimdir?

Doğru Cevap: "B" Ragıb el isfehani
Soru Açıklaması

söz konusu cevabı veren Ragıb el isfehani'dir

5.

Tasavvufta hürriyet, felsefe ve kelamda ele alındığı şeklinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gayedir
Soru Açıklaması

Tasavvufta hürriyet, felsefe ve kelamda ele alındığı şekliyle ahlâkın hareket noktası değil, gayesidir. Tasavvufi ahlâkta nefsin arzu ve isteklerine karşı verilmesi istenen mücadele insanın hürriyetiyle ilişkilendirilir. İnsanın ahlâki mükemmelliğe ulaşması ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedeni ve dünyevi arzuların kurtulma mücadelesi aynı zamanda iradeyi hür kılma çabasıdır. İnsanın şuurunu meşgul eden, Allah’tan başka her şeyin hürriyeti kısıtladığını düşünen bazı büyük sufiler cennet nimetlerini arzulamayı bile gerçek hürriyete aykırı görmüşlerdir. Asıl hürriyet kulun üzerinde Allah’tan başka hiçbir şeyin etkili olmamasıdır. Gerçek hürriyet Allah’a tam kul olmaktır. Tasavvuftaki “fakr” makamı hürriyeti de ihtiva eder. Zira fakr, insanın hiçbir şeye sahip olmaması değil, hiçbir şeyin insana sahip olmamasıdır. Bu bakımdan hürriyet ahlâkın hareket noktası değil, gayesidir. Doğru cevap B'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak ilminin görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Ahlâk ilkeleri ve kurallarını kişi ihtiyaçlarına göre düzenlemek
Soru Açıklaması

Ahlâk ilminin vazifesi, genel ahlâk ilkeleri ve kurallarını sistematik ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak, bunların yeni yetişennesillere öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Doğru cevap B'dir. 

7.

Filozoflara göre akıl nedir?

Doğru Cevap: "E" hakikatın nihai belirleyicisi
Soru Açıklaması

filozoflara göre akıl hakikatin nihai belirleyicisidir.

8.

"İnsan, varlıkların en şereflisidir; eşref-i mahlûkattır" ifadesinin dayandığı temel aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Allah'ın isim ve sıfatlarının onda tecelli etmesi
Soru Açıklaması

İnsan Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelligahıdır. İnsanın hayatında Cenab-ı Hakk’ın isimleri ve sıfatları tecelli eder. Bu sebeple de insan, varlıkların en şereflisidir; eşref-i mahlûkattır. İnsan yine bu sebeple, kendi başına, kendinde değerlidir; varlık, her şey, onda ve onunla anlamını bulur. İnsanda en değerli olan, Hakk’ın nazargâhı olan kalbidir. Doğru B'dir

9.

iyi fiiller gerçekleştiren ve bunu da bir defalık bir durum olmaktan çıkarıp, iyi fiiller gerçekleştirmeyi sürekli bir hal haline getiren insanlara ne denir?

Doğru Cevap: "C" ahlaklı insan
Soru Açıklaması

ahlaki davranışlar süreklilik ile ilgilidir. iyiliği meleke haline getirerek hayatına yerleştirenler ahlaklı insan olarak değerlendirilirler.

10.
Güzel faziletlerin yeti olarak süreklilik kazanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Meleke 
Soru Açıklaması
Eğer bir insanda iyi fiiller, artık düşünmeye gerek kalmadan gerçekleşiyorsa, o insanda iyiliğin ve faziletlerin bir meleke haline geldiği söylenir. Daha başka bir ifade ile iyi ve ahlaklı bir insan kötülüğü düşünüp, isteyemez; hep iyiliği ister ve verdiği kararlar da hep iyiliğin gerçekleşmesi yönündedir. Faziletler, erdemler onda meleke haline gelmiştir. Ahlak ilminden amaç ta, insanda iyi fiilleri yapma, kötü fiillerden de uzak durmanın meleke haline gelmesinin yolunu ortaya koymadır.
11.
İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İrade Hürriyeti
Soru Açıklaması
İnsanın hür olması, irade özgürlüğü olarak ifade edilir. İrade özgürlüğü, genel olarak, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı olarak tanımlanabilir. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, neyi yapıp neyi yapmayacağına kendisi karar verebilir; bu imkân insanın insan olmasının ön şartıdır.
12.
Maturidi’nin ahlâk teorisinde ahlâki fiiller kaç kısma ayrılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
Maturidi’nin ahlâk teorisinde ahlâki fiiller ikiye ayrılır: 1. kendinde iyi veya kötü olanlar; 2. bir ihtiyaca, duruma, başlangıç ya da sonuca göre iyi veya kötü olanlar.
13.

Nakil denildiğinde hangisi anlaşılmaz?

Doğru Cevap: "E" Rüya
Soru Açıklaması

Rüya İslam ahlakı için bir kaynak teşkil etmediği gibi nakilden de sayılmaz

14.
Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi 
Soru Açıklaması
15.

İyi ve kötü anlamına gelen sözcükleri ikişerli grup haline getirirsek hangisi açıkta kalır?

Doğru Cevap: "C" nefs 
Soru Açıklaması

bu durumda nefs sözcüğü açıkta kalır.

16.

Bir hakimin yargı sürecinde nasıl davranacağını kendisine konu edinen disiplinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Edebü’l-kadı
Soru Açıklaması

Bir hakimin (eski adıyla kadı) yargı sürecinde nasıl davranacağını kendisine konu edinen disiplinin adı “edebü’l-kadı” dır. Doğru cevap B şıkkıdır.

17.

Orta Asya'lı büyük alim Azizüddin en-Nesefi'ye göre insan-ı kamilin en önemli vazifesi nedir?

Doğru Cevap: "E" insanlara yardım (isti'ane)
Soru Açıklaması

Azizuddin en-Nesefi'ye göre insan-ı kamilin en önemli vazifesi insanlara yardımdır

18.

"Ahlak insan nefsinden, düşünüp taşınmaya gerek kalmaksızın bir takım fiillerin ortaya çıkmasını sağlayan melekedir." düşüncesini taşıyan felsefeciler hangi şıkta birlikte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Farabi - ibn sina - gazali
Soru Açıklaması

bu düşünce Farabi, ibn sina ve Gazali'nin ortak düşüncesidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında temel erdemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tevazuu
Soru Açıklaması
Beğenilen güzel fiillere klasik İslâm ahlâkı kitapları fazilet demektedir. Dört temel fazilet vardır. Hikmet, adalet, cesaret ve iffet. Bunlar sayesinde insan nefsi, mutluluğu yakalayabilir.
20.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde uyuyan bir vicdandan söz edilebilir?

Doğru Cevap: "B" İyi ve kötü arasındaki çizginin kaybolmaya başlaması
Soru Açıklaması

İyilik ve kötülüğü kişinin vicdanında meydana getirdiği etkiye göre tayin etmiştir. Hz. Muhammed, “bir insan, iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa, artık o gerçekten mü’mindir” diyerek, hakîkî insan alametlerini de söylemiştir. İyi ve kötü arasındaki çizginin ayrımı kesinleştikçe, uyanık bir vicdandan; buradaki ayrım kaybolmaya başladıkça, hatta neyin iyi olduğu konusunda kesin bir fikir oluşturulamıyorsa, uyuyan bir vicdandan söz edilebilir. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.