İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 10
1.

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış haline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Dünya 
Soru Açıklaması

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış haline dünya adı verilir.

2.

Ahlakın pratik ve manevi yönüne en fazla önem veren düşünce ekolü hangisidir?

Doğru Cevap: "B" tasavvuf
Soru Açıklaması

ahlakın pratik ve manevi yönüne en fazla önem veren düşünce ekolü Tasavvuftur.

3.

İslâm dininin tebliğ edilmesi ile ortaya çıkmış olan ve bu dinin mütemmim cüzü/tamamlayıcı parçası olan davranış düzenine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İslâm ahlâkı
Soru Açıklaması

İslâm ahlâkı, İslâm dininin tebliğ edilmesi ile ortaya çıkmış olan ve bu dinin mütemmim cüzü/tamamlayıcı parçası olan davranış düzenidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi sayesinde insan bilgi ve becerisini arttırabilmektedir? 

Doğru Cevap: "C" Zahiri duyu organları
Soru Açıklaması

İnsanın bilgi ve becerisini arttırması, onun zahiri duyu organları dediğimiz beş duyu ve özellikle de “el”inin imkânlarını genişletmesi anlamına gelmektedir.

5.
İslam ahlâk literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" İrade Hürriyeti 
Soru Açıklaması
İnsanın hür olması, irade özgürlüğü olarak ifade edilir. İrade özgürlüğü, genel olarak, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı olarak tanımlanabilir. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, neyi yapıp neyi yapmayacağına kendisi karar verebilir; bu imkân insanın insan olmasının ön şartıdır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik ahlâk eserlerinde" yer alan temel konulardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Ahlak kuralları kişiye göre düzenlemek
Soru Açıklaması

İslâm ahlâkı söz konusu olduğunda ahlâkın içeriği hep aynı olmakla birlikte, bunun muhtelif bağlamlarda nasıl etkin kılınacağı en temel mesele olagelmiştir. Bu çerçevede klasik ahlâk eserlerinde üç sorun ele alınmıştır.(1) Her şeyden önce ahlaki davranışın kuralları zikredilmiştir.(2) Bu kuralların nasıl uygulanacağı, yaşanmış örnekler üzerinden gösterilmiştir.(3) Ahlaki eğitimin amacı, ahlaklı davranmayı bir meleke haline getirmek olarak kabul edilerek, ahlak eserlerini bu amacın nasıl gerçekleştirileceği meselesini de dikkate alan kitaplar olarak hazırlamışlardır. Böylece ahlâki kurallara uyma ve iyi fiiller gerçekleştirme ile bunu bir defalık bir durum olmaktan çıkarıp, iyi fiiller gerçekleştirmeyi sürekli bir hal haline getirmearasındaki irtibatın nasıl kurulacağını göstermekte da ahlak ilminin asli vazifeleri arasında kabul edilmiştir. Böylece ahlaklı olma, insanın iyi fiilleri geçekleştirme ve kötülüklerden de uzak durmayı karakter haline getirmiş olması hali şeklinde anlaşılmıştır. Eğer insan düşünmeden bile davrandığında hep iyi fiilleri gerçekleştiriyor ve kötü fiillerden de uzak duruyorsa, o zaman “onda ahlaki faziletlerin bulunduğu” söylenir. Daha farklı bir ifade ile, iyi ahlak onda meleke haline gelmiştir. Doğru cevap C'dir.

7.

“Nakil akla hareket alanı açmış, akıl da nakle etkin olma yollarını geliştirmiştir. Nakil ve aklı buluşturup telif eden ise, tevatür olmuştur” sözü hangi düşünüre aittir?

Doğru Cevap: "A" Gazali
Soru Açıklaması

Gazali’nin dediğine denk düşerek, nakil akla hareket alanı açmış, akıl da nakle etkin olma yollarını geliştirmiş. Nakil ve aklı buluşturup telif eden ise, tevatür olmuştur.

8.
Alışkanlıkların belirli ilkelere bağlı olarak ve sistematik bir şekilde kazanılması sonucunda düşünülmeden gerçekleşen davranışlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Hulk 
Soru Açıklaması
9.

Mutluluk bilgisinde hangi ilişki öne çıkmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Mutluluk - erdem
Soru Açıklaması

Mutluluk Bilgisi’nde mutluluk-erdem ve bilgi ilişkisi öne çıkmaktadır. Kaşgarlı Mahmûd’un Divanü Lugâti’t-Türk, isimli eseri de Yusuf Has Hâcib’le mutabıktır. Doğru cevap E'dir.

10.

"Hakiki din insanların uydurduğu birbirine muhalif hayali kurgular değil, hakiki Yaratıcıyı tanımak O'nun kanun ve emirlerine uygun davranmayı görev edinmektir" diyen kimdir?

Doğru Cevap: "C" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması

Söz konusu sözü meşhur tefsir müellifi Elmalılı Hamdi Yazır söylemiştir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi insanın istemesinin mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavramdır?

Doğru Cevap: "B" Saik
Soru Açıklaması

O halde bir fiili tercih etmede etkin olan “saik” de, insanın istemesinin mühim bir unsurudur.

12.

Ahlak alanında fıkıh usulü eserlerinde iyi ve kötü terimleri aşağıdakilerden hangi tabirler ile ele alınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hüsün ve kubuh
Soru Açıklaması

Ahlâk alanında telif edilmiş olan eserlerde iyi ve kötü için çeşitli terimler kullanılmıştır. Fıkıh usulü eserlerinde meseleyi “hüsün ve kubuh” tabirleri ile ele almışlardır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kötü fiillerin neler olduğunu öğrendiğimiz kaynaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ruznameler
Soru Açıklaması

Ruznameler, iyi ve kötü fiillerin neler olduğunu öğrendiğimizi kaynaklardan biri değildir. ruznameler günlük anlamındadır.

14.
Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
15.

Zulüm hangi temel erdemin zıddıdır?

Doğru Cevap: "D" Adalet
Soru Açıklaması

Adaletin zıddı zulümdür.

16.

Dindarlık ve ahlak ilişkisinde aklın zıddı nedir?

Doğru Cevap: "E" Hamakat
Soru Açıklaması

dindarlık ve ahlak ilişkisinde aklın zıddı hamakat yani ahmaklıktır.

17.

Medinetül Fazıla eseri hangi filozofa aittir?

Doğru Cevap: "A" Farabi
Soru Açıklaması

Söz konusu eser Farabi'ye aittir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Ragıb el-İsfahani'ye göre insanın yaratılış amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Yeryüzünü imar etme - Allah'a ibadet etme - Allah'ın halifesi olma
Soru Açıklaması

İnsanın yaratılmasıyla ilgili bir başka soru da onun niçin yaratıldığıdır. Bu soruya meşhur ahlâk âlimi Ragıb el-İsfahani şu şekilde cevap verir: Allah yeryüzündeki her şeyi bir amaca yönelik yaratmıştır. Eğer o amaç olmasaydı, o varlık yaratılmazdı. İnsan da üç türlü görevi yerine getirmesi amacıyla yaratılmıştır: 1. Yeryüzünü imar etme. Bu görev sayesinde insan hem kendisinin, hem de başkalarının geçimini sağlar. 2. Allah’a ibadet etme. 3. Allah’ın halifesi olma.

19.

İnsanın kendisine ve başkalarına zulmetmemesi için ilk önce neye ihtiyacı vardır?

Doğru Cevap: "D" Allah'ın hidayetine
Soru Açıklaması

İnsanın başkalarından önce kendi kendisine zulmetmemesi için Cenab-ı Hakk’ın hidayetine ihtiyacı vardır. Cenab-ı Hakk’ın hidayeti, en temel tercihlerden başlayarak insanın karşı karşıya kaldığı karar verme aşamalarında, doğru karar vermesi hususunda önünü, dolayısıyla aklını aydınlatır. İlahi hidayet ile aklı aydınlanmış insanların kararlarında daha fazla müşterek noktalar ortaya çıkar ki, bu müşterek hususlar sadece fertleri değil bir bütün olarak toplumu ve toplumsal hayatı, esas itibariyle harici bir gücü gerektirmeden bir arada tutar ve uyumlu bir toplum ortaya çıkarır. Doğru cevap D'dir.

20.
İslâm ahlâkında adalet ve tevhid arasında derin bir bağlantı kuran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Miskeveyh
Soru Açıklaması
Adalet, bütün aşırılıkların ortası ve genel olarak rezîlet demek olan aşırılıklardan kurtulmayı sağlayan bir erdem olduğu için bütün erdemlerin en tam olanı ve adeta ortak olanıdır. İslâm Ahlâkçılarından İbn Miskeveyh bunun için olmalı ki, “adalet” ve “vahdet” kavramı arasındaki derin bağlantıya işaret etmektedir. Çünkü varlıkta birlik yetkinliği ve tamlığı dolayısıyla erdemi; çokluk, başkalık ve kargaşa ise istikrarsızlık, eksiklik, dolayısıyla rezileti gösterir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.