İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 11
1.

aşağıda verilen eserlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Nurettin Topçu - İslam Ahlakının Esasları
Soru Açıklaması

Nurettin Topçu'nun İslam Ahlakının Esasları diye bir eseri yoktur

2.
Nassi ahlâk teorisi bağlamında, nasslarda yanlış ve günah fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Seyyiat
Soru Açıklaması

Nasslarda “doğru” ve “yanlış” için pek çok terim kullanılır: hayır, birr, kıst, iksat, adl, hakk, ma’rûf ve takva. Doğru fiiller genelde “salihat”; yanlış ve günah fiiller de "seyyiat" olarak isimlendirilir. Seyyiat, günah ve kötülük terimiyle ifade edilir. Salihat, birr, hayır ve ma'rûf; doğruluk, güzellik ve iyilik ifade eden terimler arasındadır. Doğru cevap A'dır.

3.

Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vaz' şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması

Esaret, din kelimesinin karşılığı değildir.

4.
Ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ahlâk felsefesi
Soru Açıklaması
5.

Ahlâk ilmi ve felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İnsan fiilleri
Soru Açıklaması

Ahlâk, insanın davranış düzenidir; Ahlâk ilmi ve felsefesi ise iyi ve kötü olması cihetinden insan fiillerini kendisine konu edinir. Buna göre insan, fiil (davranış) ve iyi-kötü, tanımı gereği ahlâk ilminin ve ahlâk felsefesinin temel konularını/meselelerini teşkil eder. İnsanın ne olduğu ile ilgili soru, yani insan kavramı, fiilin mahiyeti ve insan ile irtibatı da, ahlâki fiil kavramını tahlil ederek belirlenmektedir. Doğru cevap B'dir.

6.

Kur’an-ı Kerim’de “birr”, “hasene”, “maruf” gibi tabirler hangi kavramı ifade etmek için kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" İyi
Soru Açıklaması

Türkçe’de iyi ve kötü olarak ifade ettiğimiz kavramlar Arapça’da birden çok kelime ile ifade edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “birr”, “hasene”, “maruf” gibi tabirler iyiyi ifade etmek için “ism”, “seyyie”, “münker” gibi tabirler de kötüyü ifade etmek için kullanılmıştır. Doğru cevap E'dir.

7.

Aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kuşeyri - Er-riaye Lihukukillah
Soru Açıklaması

Er-Riaye Lihukukillah Kuşeyri'ye ait değil Haris el-Muhasibi'ye aittir

8.

"el ahlak ve's-siyer fi mudavati'n-nufus" adlı eser kime aittir?

Doğru Cevap: "C" İbn Hazm
Soru Açıklaması

söz konusu Ahlak kitabı İbn Hazm'a aittir.

9.
İslam ahlakında amel ile aşağıdakilerden hangisi arasında derin bir ilişki vardır? 
Doğru Cevap: "C" Niyet
Soru Açıklaması
İslâm Ahlâkında niyet ve amel yani eylem arasında derin bir ilişki vardır.
10.

Müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden davranışların tabi olduğu kurallar aşağıdaki kaynakların hangisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Arap şiirleri
Soru Açıklaması

İslâm ahlâkı denildiğinde, müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden veya davranırken tabi olduğu kurallar kastedilmekte; bu kurallar ise öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Hadis kitaplarında derlenmiş olan Hz. Peygamber’den ve Hz. Peygamber hakkındaki rivayetlerde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak daha sonra yaşamış olan sahabe, tabiin, tebeü’t-tabi’in yanında İslâm tarihinde toplum nezdinde kabul görmüş önemli âlim ve zahidlerin hayatları, önemli devlet adamlarının iyi olarak kabul edilen fiilleri de, özellikle çocukların ahlâki eğitimi söz konusu olduğunda, müracaat edilen kaynaklar arasındadır. Bu yönden muhtelifmenakıb kitaplarının da ahlâk literatüründen sayılması gerekmektedir. Doğru cevap E'dir. 

11.

Aşırılığa gitmediği sürece, orta hal/düzeyde olduğu müddetçe iffet meydana gelen hareket ettirici güç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hareket ettirici arzu gücü
Soru Açıklaması

Hareket ettirici arzu gücü yani şehvet; aşırılığa gitmediği sürece orta hal/düzeyde olduğu müddetçe iffet meydana gelir. Doğru cevap A'dır.

12.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi varlık kaynağı veya varoluş imkânı demektir?

Doğru Cevap: "B" Rahmet
Soru Açıklaması

Rahmet, varlık kaynağı veya varoluş imkânı demektir. Cenab-ı Hakk’ın rahman ve rahim olduğunu söylemek, O’nun bütün mevcudatın yaratıcısı ve O’nun yaratmasının bütün varlığın kaynağı olduğunu dile getirmek demektir.

13.
Filozoflara göre hakikatin nihai belirleyicisi kim veya nedir?
Doğru Cevap: "D" Akıl
Soru Açıklaması
Filozoflara göre hakikatin nihai belirleyicisi akıldır.
14.
İslâm ahlâkında erdemlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saadeti yakalamak
Soru Açıklaması
Erdemlerin amacı saadeti yakalamaktır.
15.

Davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması yönüyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ne denir?

Doğru Cevap: "A" Ahlak sosyolojisi
Soru Açıklaması

davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması yönüyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ahlak sosyolojisi denir.

16.

"İnsanın iyi fiilleri gerçekleştirme ve kötülüklerden de uzak durmayı karakter haline getirmiş olması hali" tanımı aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Doğru Cevap: "A" Ahlaklı olmak
Soru Açıklaması

Ahlaklı olma, insanın iyi fiilleri gerçekleştirme ve kötülüklerden de uzak durmayı karakter haline getirmiş olması hali şeklinde anlaşılmıştır. Eğer insan düşünmeden bile davrandığında hep iyi fiilleri gerçekleştiriyor ve kötü fiillerden de uzak duruyorsa, o zaman “onda ahlaki faziletlerin bulunduğu” söylenir. Doğru cevap A'dır.

17.

Kaşgarlı Mahmûd’un hangi eseri Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig eseriyle mutabıktır?

Doğru Cevap: "C" Divanü Lugâti’t-Türk
Soru Açıklaması

Mutluluk Bilgisi’nde mutluluk-erdem ve bilgi ilişkisi öne çıkmaktadır. Kaşgarlı Mahmûd’un Divanü Lugâti’t-Türk, isimli eseri de Yusuf Has Hâcib’le mutabıktır. Doğru cevap C'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in birçok Hadis-i Şerifinde kararlarda son merci olarak isimlendirilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Vicdan 
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in birçok Hadis-iŞerifinde kararlarda son merci olarak isimlendirilen vicdan, insanın kendisi ile baş başa kaldığında, neyin daha başka olabileceği ve kendisi tarafındannelerin ne gibi beklentiler veya nelerin ihmali neticesinde arzu edilmeyen bir durum ortaya çıktığını bilmesi ile huzursuz olur.

19.

“Utanma” ile “çekinme”, zaman zaman birbirine karıştırılır. Utanma bir fazilet iken, çekingenlik genel olarak makbul görülmeyen psikolojik bir haldir. Aşağıdakilerden hangisi "Utanma" ile ilişkilendirilecek bir durumdur?

Doğru Cevap: "A" Kul hakkı yemek
Soru Açıklaması

“Utanma” ile “çekinme”, zaman zaman birbirine karıştırılır. Utanma bir fazilet iken, çekingenlik genel olarak makbul görülmeyen psikolojik bir haldir. Birisinin “utanmaz” olması, ahlaki kurallar ve faziletler konusunda yeterince hassas olmadığını ifade ederken, “çekingenlik” yapılması ahlaken uygun, hatta arzu edilen şeyleri yapma konusunda ortaya çıkan bir zaafı işaret eder. Doğru cevap A'dır.

20.
Tasavvufi anlayışa göre insanın iradesi aşağıdakilerden hangisine daima bağımlıdır? 
Doğru Cevap: "B" Allah'ın iradesine 
Soru Açıklaması
İrade, Tasavvuf ahlâkında kelam ve felsefede de olduğu gibi önemli rol oynamakla birlikte, kullanıldığı bağlam tamamen farklıdır. Burada insan iradesi tamemen Allah’ın iradesine bağlıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.