İslam Ahlak Esasları
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi iradesiyle Allah yolunu tercih edip, o yolda hem yaşayıp hem yaşatması, kendi varlığını ancak diğer insan ve varlıkları muhafaza üzerinden koruması, kendi güvenliğini başkalarının güvenliğini sağlayarak güvenceye almasını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" İslam ahlakı
Soru Açıklaması

Onun kendi iradesiyle Allah yolunu tercih edip, o yolda hem yaşayıp hem yaşatması; daha doğrusu yaşamaktan çok yaşatmaya yönelmesi ve kendi varlığını ancakdiğer insan ve varlıkları muhafaza üzerinden koruması, kendi güvenliğini başkalarının güvenliğini sağlayarak güvenceye alması anlamına gelmektedir.

2.
İnsan kendi kendine zulmedebilir Allah da kullarına zulmedebilir İnsan yanılabilir bir varlıktır İnsan başkalarına da zulmeder

bu ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Allah'ın kullarına zulmetmesi mevzu bahis olamaz. nitekim bir hadis-i kutside allah zulmü kendi zatına haram kılmıştır.

3.

Klasik İslam kültüründe, hem ahlâki iyiyi hem de estetik anlamda güzeli ifade etmek için kullanılan terim, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hasen
Soru Açıklaması

Bir işi yapmak önemli olmakla birlikte, edebine/adabına uygun bir şekilde yapmak ta önem arz etmektedir. Bu cihet, klasik İslâm kültüründe, kullanılan “hüsün” veya “hasen” teriminde de açığa çıkmaktadır. Nitekim “hasen” kelimesi hem ahlâki “iyi”yi, hem de estetik anlamda “güzel”i ifade etmektedir. Bir fiilin “hasen” olması, ahlâk kurallarına uygun olduğu gibi, edebe de uygun olması, yani âdâbınca yerine getirilmesi, kısaca o fiili gerçekleştirenin estetik kaygıları da dikkate alması anlamına gelmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir? 
Doğru Cevap: "E" İhtiyar 
Soru Açıklaması
5.
İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması 
Soru Açıklaması
6.

"Bir düzenin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele almak" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Ahlâk psikolojisi
Soru Açıklaması

Davranış düzenini fertlerin iç dünyasını dikkate alarak ve özellikle de insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele almaya, ahlâk psikolojisi; bu düzenin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele almaya ahlâk sosyolojisi, budüzenin ilkelerinin neler olduğu ve bunlar arasında da bir düzenin olup olmadığını; varsa bunun keyfiyetini ele almaya da ahlâk felsefesi denilmektedir. İslâm insanlardan aynı zamanda bir davranış düzeni talep etmektedir; İslâm’in talep ettiği bu davranış düzenine İslâm ahlâkı denilmektedir. Doğru cevap E'dir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi iyi ya da kötünün ahlaki kullanımına örnek teşkil eder? 
Doğru Cevap: "C" Trafikte kurallara uygun araba kullanmak iyi, kural ihlali yapmak kötüdür. 
Soru Açıklaması
Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı olmamakta, iyilik ve kötülük, nesneler ve fiillerin insan fiilleri ile irtibatı, insan hayatının bir parçası olması ile, bu nesnelere ve fiillere “yüklenmektedir”; veya bu nesneler veya fiiller bu sıfatları kesb etmekte; ilişki düzenleri değişince, fiillerin ve nesnelerin “sıfatları” da değişmektedir.
8.

Yandaki erdemler tasnifi tablosuna göre numaralı yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Nazari güç - ameli güç - şehvet gücü- gazap gücü
Soru Açıklaması

İnsanî nefsin iki gücü vardır.1. İdrak gücü: Bu güç sayesinde nefis, aklın idrak gücünü gerçekleştirir. Bunun iki görünümü vardır.a) Nazari Güç: Bunun aşırılığa veya eksikliğe gitmemesi, yani orta düzeyde/itidal üzerine olması sayesinde hikmet meydana gelir.b) Amelî Güç: itidal üzerine fiiller, yani “orta yol” çıkarırsa adalet meydana gelir.2. Hareket Ettirici Güç: Bu güç sayesinde beden itki veya motivasyon gücü kazanır.a) Hareket Ettirici Arzu Gücü (Şehvet): Aşırılığa gitmediği sürece “orta hal/düzeyde” olduğu müddetçe iffet meydana gelir.b) Hareket Ettirici Saldırgan Güç (Gazap): Aşırılığa gitmediği sürece “orta hal/düzeyde” fiiller, cesaret meydana gelir. Doğru cevap C'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, ahlâk kavramını doğru tanımlar?

Doğru Cevap: "D" Davranış düzeni
Soru Açıklaması

Ahlâk, davranış düzenidir. Her insan az veya çok bir düzen içerisinde hayatını sürdürdüğü, daha doğrusu sürdürmek zorunda olduğu için, ahlâk insan hayatının zorunlu bir boyutu, eskiden denildiği gibi “mütemmim cüzü” veya “tamamlayıcı parçası” dır. Doğru cevap D seçeneğidir.

10.
İslam ahlakının kaynaklarından olan akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D"  Ahlaki ilke ve kuralları sadece akıl koyar, nakle önem vermez. 
Soru Açıklaması
11.

"Bir insanın ahlâkı, onun hayat düzenidir; kendi hayatında etkin olan ilke ve kurallardır" ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: "E" Ahlak pratik bilgiler bütünüdür
Soru Açıklaması

Ahlâk kendinde teorik (nazari) değil pratiktir (amelidir). Bir insanın ahlâkı, onun hayat düzenidir; kendi hayatında etkin olan ilke ve kurallardır. Ahlâk, hakiki manası ile insanların hayatlarındadır; kitaplarda değil. Ahlâki ilke ve kuralları anlatan bir kitap, “ahlâk” değil, “ahlâk hakkında” kitaptır. O kitapta anlatılan ilke ve kurallar, bir insan tarafından üstlenildiğinde, o insanın ahlâkı olur. Doğru cevap E'dir.

12.

İnsanların göremediği ama onları gören ve aynı zamanda her cihetten gözeten varlıklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Melek
Soru Açıklaması

Melekler de, insanların göremediği ama onları gören veaynı zamanda her cihetten gözeten varlıklar olarak, insanın ahlâki hayatınınve ahlâki şuurunun mühim bir boyutunu teşkil etmektedirler. Meleklerinvarlığının farkında olan insan, hiçbir zaman yalnızlık, yapayalnızlık gibi birsıkıntı ile karşı karşıya kalmayacaktır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Namaz kılmak
Soru Açıklaması

İmanın altı şartı olarak bilinen, Cenab-ıHakk’ın varlığına ve birliğine, meleklere, Peygamberlere ve onlara diğer insanlara tebliğ edilmek üzere verilmiş olan Kitaplara, ahiret gününe ve nihayet her şeyin Cenab- Hakk’ın kudreti içinde cereyan ettiğine inanmak, Müslümanlığın akidevi cihetini özetlemektedir. Namaz kılmak islamın şartlarından olduğu için doğru cevap C şıkkıdır.

14.

“Din samimiyettir”, “ ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” ve“sen yüksek bir ahlâk üzeresin” sözü neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Din ile ahlâk arasındaki derin irtibatı ifade eder
Soru Açıklaması

“Din samimiyettir”, “ ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” ve“sen yüksek bir ahlâk üzeresin” ifadeleri, din ile ahlâk arasındaki derinirtibatı ifade etmek için yeterlidir.

15.

"Ezberleme, hatırlama, zihin açıklığı" hangi erdemin alt başlığıdır?

Doğru Cevap: "B" Hikmet
Soru Açıklaması

söz konusu başlıklar hikmet erdeminin alt başlıklarıdır.

16.
İslâm ahlâkı'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İnsanın kendi kendisini düşünmesi ahlâkın bir unsurudur.
Soru Açıklaması
İslâm ahlâkı, bütün ahlâk teorilerinin ağırlıklı olarak vurguladığı hemen bütün unsurları içinde taşır: ne haz kendi başına kötüdür, ne dünyevi fayda, ne vicdan ve akıl kendi başına değersizdir, ne de bir şeyi sırf hayr olduğu için yapmak reddedilmiştir. Aksine bunların hepsi belirli bir ölçü içerisinde muhafaza edilerek, insani varoluşun devamı sağlanmıştır. Hatta insanın kendi kendisini düşünmesi bile, başkalarını koruma üzerinden, İslâm ahlâkının bir unsuru haline gelmiştir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının insanda görünür hale gelmesi, insanın yer yüzündeki ve diğer varlıkları içindeki konumunun belirlenmesine verilen isimdir?

Doğru Cevap: "E" Hilafet
Soru Açıklaması

Bu taayyüne, yani Allah’ın isim ve sıfatlarının insanda görünür halegelmesi, insanın yer yüzündeki ve diğer varlıklar içindeki konumunu belirler. Bu konuma kısaca “hilafet” denilir ki, insan türü bu cihetten Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.

18.
Hz. Peygamber’in Müslümanlar için usve hasene olması ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Güzel örnek
Soru Açıklaması
19.

Genel ahlâk ilkeleri ve kurallarını sistematik ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak, bunların yeni yetişen nesillere öğretilmesi aşağıdakilerin hangisinin alanına girer?

Doğru Cevap: "C" Ahlak ilmi
Soru Açıklaması

Genel ahlâk ilkeleri ve kurallarını sistematik ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak, bunların yeni yetişen nesillere öğretilmesi ahlak ilmidir.

20.
Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur? 
Doğru Cevap: "E" Cesaret
Soru Açıklaması
Öfke gücünün fazla olması halinde kişi saldırgan; eksik olması durumunda ise korkak olacaktır. Gazap/öfke gücünün yeterli derecede orta durumda olması ise cesareti doğuracaktır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.